שימוש בפורומים באתר Ynet
עמוד זה מגדיר את התנאים החלים עליך בעת השימוש במערכות קבוצות הדיון באתר Ynet. קרא את התנאים בקפידה. השימוש בקבוצות הדיון - לרבות משלוח הודעה או תגובה - מעיד על הסכמתך לתנאים אלה. אם אינך מסכים להם, המנע משימוש בקבוצות הדיון באתר Ynet. התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים גם לנשים.
כללי שימוש בקבוצות הדיון

אין לפרסם בקבוצות הדיון מידע, קובץ, תמונה, תצלום, פרטים או כל תוכן אחר שהינם בלתי חוקיים, בעלי אופי מיני בוטה, טורדניים, מעליבים, עוינים, מזיקים, מאיימים, גסים, גזעניים, פוגעים ברגשות הציבור, מעודדים ביצוע עבירה פלילית, עלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות או מהווים הפרה אחרת של החוק הישראלי.

  אין לפרסם בקבוצות הדיון מידע פרסומות או מידע מסחרי.

  אין לפרסם בקבוצות הדיון כל מידע, ידיעה, ניסוח, יצירה, תמונה, תצלום, קובץ, פרטים, נתונים או כל תוכן אחר שזכויות היוצרים בהם אינן שייכות לך - או כל סימן מסחר, פטנט או מידע אחר שזכויות הקניין הרוחני בו אינן בידיך - אלא אם כן קיבלת מראש את הסכמת בעל הזכויות לפרסום.

  ידיעות אינטרנט רשאית לסרב לפרסם כל הודעה שלדעתה מפרה את הוראות תנאים אלה - או למחוק כל הודעה שיש לדעתה חשש כי היא מפרה תנאים אלה, אף אם כבר פורסמה.

  נאסר עליך למסור מידע, תמונה, תצלום, קובץ או כל תוכן אחר המזהה אישית אנשים אחרים שלא הסכימו לכך במפורש.

  ידיעות אינטרנט רשאית למחוק לאלתר כל מסר שמסרת לפרסום באתר בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר זה, במשתמשיו, בידיעות אינטרנט או במי מטעמה. בנוסף, ידיעות אינטרנט תהיה רשאית במקרה זה למנוע ממך פרסום הודעות נוספות בקבוצות הדיון. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות ידיעות אינטרנט לפי כל דין.

מידע בקבוצות הדיון

המידע שאתה מוסר לפרסום בקבוצות הדיון יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט. ידיעות אינטרנט אינה מתחייבת, כי תתקבל תשובה להודעתך. ידיעות אינטרנט אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות פרסום הודעתך, ומי יגיב למידע שתפרסם וכיצד. לכן, ידיעות אינטרנט לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות שיתפרסמו בקבוצות הדיון או ישלחו אליך, או לכל תוצאה שתנבע מפרסום הודעתך בקבוצות הדיון. ידיעות אינטרנט גם לא תישא באחריות בגין כל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על-ידך.

תשובות שיתקבלו בקבוצות הדיון לשאלות שבמומחיות (כדוגמת: משפטים, רפואה, ביטוח, פסיכולוגיה, ביטוח וכיו"ב) אינן מהוות עצה מקצועית. חובה לזכור: ייעוץ מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה. קבוצות הדיון אינן מהוות תחליף לייעוץ כזה. ידיעות אינטרנט אינה אחראית למהימנותן, שלמותן או דיוקן של התשובות או המידע שיתפרסמו באתר. כל מידע ותשובה מסוג זה טעונים אימות וחוות-דעת על ידי בעל מקצוע מתאים. אם החלטת לפעול על בסיס מידע שנתקבל בקבוצות הדיון, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ותוצאותיה.

פרטיות

ידיעות אינטרנט מכבדת את פרטיות המשתמשים ב- Ynet. מדיניות הפרטיות העדכנית של Ynet נמצאת בכל עת בכתובת
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-825,FF.html
והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותקרא מעת לעת את מסמך המדיניות.

קנין רוחני

זכויות היצירות בכל הודעה שתמסור לפרסום הנן שלך, ובלבד שהקפדת שלא להשתמש בקניין רוחני של צד שלישי, כאמור בתנאי שימוש אלה.

במסירת הודעה וכל מידע, תמונה, תצלום, קובץ או כל תוכן אחר הכלולים או קשורים בה לפרסום בקבוצות הדיון הנך מתיר לידיעות אינטרנט להשתמש במידע זה ולהציגו, באופן שכל אדם יוכל לקרוא אותו, להשתמש בו ולהעתיקו. ידיעות אינטרנט תהיה רשאית להעתיק, לצטט, לפרסם ולהפיץ כל מידע, ידיעה, ניסוח או פרטים שמסרת לפרסום בקבוצות הדיון, וזאת במידה שתידרש, לפי שיקול דעתה המוחלט, לשם תפעול האתר או קבוצות הדיון ופרסומם.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב אתר Ynet ובכל תוכנה וקוד מחשב המהווים חלק ממנו - הנן של ידיעות אינטרנט בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של ידיעות אינטרנט בכתב ומראש.

סימני המסחר המופיעים באתר הינם קניינה של ידיעות אינטרנט או של גורמים אחרים שידיעות אינטרנט התקשרה עימם בהסכם, ואין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת ידיעות אינטרנט - או בעל סימן המסחר, לפי העניין - בכתב ומראש.

שינויים באתר והפסקת השירות

ידיעות אינטרנט תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים באתר וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ידיעות אינטרנט בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

שירותי אתר זה ניתנים בלא תשלום. מסיבה זאת רשאית ידיעות אינטרנט להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם, ואף לסגור את האתר. במידת האפשר תימסר הודעה מוקדמת על הפסקת הפעילות באתר, במסגרת האתר עצמו. ידיעות אינטרנט אינה חייבת למסור לך הודעה אישית, בין אם בדואר אלקטרוני ובין אם בכל דרך אחרת, על הפסקת הפעילות באתר. עם הפסקת הפעילות באתר תהיה ידיעות אינטרנט רשאית למחוק את המסרים שפרסמת באתר, גם אם טרם הגיע מועד סיום הפרסום על פי תנאי שימוש אלה.

ידיעות אינטרנט רשאית לשנות תנאי-שימוש אלה מעת לעת. ידיעות אינטרנט תפרסם את התנאים החדשים מראש וכתנאי להמשך השימוש בקבוצות הדיון, חדרי השיחה ומדורי הכלכלה באתר Ynet תידרש לתת הסכמתך לתנאים חדשים אלה.

אחריות וחבות

השירות באתר Ynet, לרבות בקבוצות הדיון שבו, ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS), ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ידיעות אינטרנט בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו התאמתו לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) הפרסום בו. השימוש בקבוצות הדיון ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

ידיעות אינטרנט לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות בקבוצת הדיון, תוכנן של הודעות כאלה, אמינותן, מהימנותן, דיוקן, שלמותן, קבצי מחשב שיצורפו להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשבי המשתתפים בקבוצת הדיון וכל נזק, אבדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיו"ב תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך או לכל צד שלישי בשל מסרים שיפורסמו בקבוצות הדיון או ימסרו באמצעותן.

ידיעות אינטרנט אינה יכולה לבדוק, ולא תבדוק, את המידע הנמסר לפרסום על ידך או על ידי משתמשים אחרים באתר, נכונותו או דיוקו. מסיבה זאת, אתה בלבד תישא באחריות מלאה ובלעדית לתוכן המסר שתשגר לקבוצות הדיון ולכל התוצאות שינבעו ממנו.

ידיעות אינטרנט אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ידיעות אינטרנט או מפני נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - או כשלים בחומרה, בתוכנה או בקווי תקשורת, אצל ידיעות אינטרנט או מי מספקיה.

אתה מתחייב לשפות את ידיעות אינטרנט, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

תנאי השימוש הכלליים באתר Ynet

תנאי השימוש הכלליים באתר Ynet חלים גם על השימוש בקבוצות הדיון ומהווים חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. אם טרם קראת תנאים אלה, אתה יכול לקוראם בכתובת הבאה: http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-827,FF.html .

דין וסמכות שיפוט


על תנאי שימוש אלה ועצם השימוש בקבוצות הדיון ובאתר Ynet יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתנאי שימוש אלה או השימוש בקבוצות הדיון ובאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.

  סגור