שתף קטע נבחר

רה"מ קיבל את מסמך הקוד האתי החדש לשרים

השופט בדימוס מאיר שמגר הגיש לראש הממשלה אולמרט את הגרסה הסופית לקוד האתי החדש לשרי הממשלה. המסמך מטפל במגוון תחומים: מינויים, התנהגות ציבורית, ניגודי עניינים, טיפול בחשדות לפלילים, שימוש במשאבי המדינה ועוד. ynet מפרסם לראשונה את הנוסח הסופי של המסמך החדש

ראש הממשלה, אהוד אולמרט, קיבל היום (יום ב') לידיו את הנוסח הסופי של כללי האתיקה החדשים לשרי הממשלה, כפי שנקבעו בוועדה מיוחדת שהוקמה לצורך כך, בראשות השופט בדימוס, מאיר שמגר.

 

הכללים החדשים, שמטפלים בשורת נושאים הכוללים בין היתר כללי התנהגות וייצוג לשרים, תהליך מינוי השרים ובכירי משרדיהם, תחום המינויים הפוליטיים, הימנעות מניגוד עניינים, דרך הטיפול בחשדות למעשים פליליים, שימוש במשאבי המדינה ועוד - מרוכזים במסמך מפורט המחזיק כ-16 עמודים. העבודה על המסמך החלה ביוני 2006, בעקבות הנחיית ראש הממשלה אולמרט.

 

לקריאת הנוסח המלא של כללי האתיקה

  

בין ה"גזירות" על השרים המפורטות בכללים: ביטול זכות השתיקה בחקירות משטרה, חשיפת ההון האישי באופן מפורט, ביטול השתתפות בארועים עסקיים, איסור שימוש בתואר "שר לשעבר" לצרכים פרטיים ועוד.

  

השופט בדימוס שמגר וראש הממשלה שוחחו בעניין עם הגשת המסמך ובין היתר - עלתה בשיחתם סוגיית ביקור שרים אצל עבריינים בכלא. הקוד האתי קובע כי אין זה ראוי ששר יבקר עבריינים. שמגר ממליץ להקים ועדה בראשות שופט עליון בדימוס, שיבדוק תלונות נגד שרים ונגד ראש הממשלה עצמו. הוועדה תמליץ לראש הממשלה כיצד יש לנהוג באותם שרים.

 

בוועדה שחיברה את הכללים החדשים היו חברים לצד היו"ר שמגר הפרופסורים אסא כשר וגבריאלה שלו.

פרופ' כשר אמר ל-ynet כי "הקמת הוועדה הייתה בתזמון לא מפתיע לאחר שועדת זמיר הגישה את המלצותיה לכללי האתיקה על חברי הכנסת". הוא ציין שיש מדינות מעטות המחזיקות כללי אתיקה שכאלה.

  

פרופ' כשר, מי שחיבר בין היתר את הקוד האתי של צה"ל, שהפך ל"רוח צה"ל", מציין כי בשנים האחרונות הוחלו כללי אתיקה על חברי כנסת, על שופטים ועל גופים נוספים ובהחלט הגיע הזמן להחיל כללי אתיקה גם על השרים. "זה בהחלט עוזר לכל המערכות לפעול שהן מבינות שיש הבדל בין המערכת האתית למערכת הפלילית. לפעמים בחברה הישראלית שואלים משפטן אבל השאלה היא בתחום האתיקה ולא בתחום הפלילי", אמר. ומה בדבר ציות לכללים? "אנחנו מגישים המלצות לממשלה, ואם היא תאמץ אותם - זה יהיה מחייב", אמר כשר. 

 

לפניכם כמה מהסעיפים הבולטים בגרסה הסופית של כללי האתיקה.

 

כללי ייצוג:

 • חבר הממשלה ימלא את תפקידו וינהג בכל הליכותיו בדרך ישרה, בהקפדה על טוהר המידות, על שלטון החוק ועל השימוש בסמכותו אך ורק למטרות להן נועדה, על יסוד שיקולים ענייניים, כלליים וסבירים, ללא משוא פנים, ללא ניגוד עניינים ואף ללא מראית עין של התנהלות לא ראויה.

 

 • חבר הממשלה יפעל במילוי תפקידו אך ורק לטובת הציבור. במילוי תפקידו לא יונחה חבר הממשלה על ידי שיקולים של רווח כלכלי או שיקול זר אחר שיצמח לו, לקרוביו, למקורביו או לאדם אחר שהוא חפץ ביקרו. יתרון פוליטי או מפלגתי הצומח כתוצאה מביצוע מדיניות הממשלה אינו בגדר רווח הנעוץ בשיקול זר.

 

 • חבר הממשלה ישמש דוגמה אישית בכל אורחותיו, וינהג בתפקידיו הרשמיים ובחייו הפומביים על פי אמות מידה גבוהות.

 

היבטים פליליים ומשפטיים:

 • חבר הממשלה יימנע ממראית עין של מעורבות או תמיכה בעבירה פלילית.

 

 • חבר הממשלה יימנע מכל מעורבות בהליך שיפוטי שאינו צד לו, ושאינו נוגע לתחום אחריותו כחבר הממשלה; אם הוא צד לדיון, באופן אישי, יביא זאת לידיעת ועדת האתיקה. חבר הממשלה לא ייתן עדות אופי.

 

 • חבר הממשלה ישעה עצמו או יתפטר כאשר רשויות אכיפת החוק מייחסות לו, בהודעה רשמית של מי שמוסמך להגיש כתב אישום, מעשי עבירה חמורים, הפוגעים באמון הציבור בממשלה.

 

 • חבר הממשלה, שנחקר על ידי המשטרה או מי שנמסרו לו סמכויות של שוטר לפי כל דין, בחשד לביצוע עבירה, לא יימנע מלהשיב לשאלות החוקר.

 

מינויים בכירים:

 • לפני מינוי של חבר הממשלה לממשלה או לתפקיד מסוים בה, יביא בחשבון ראש הממשלה או מרכיב הממשלה לפי העניין, בין היתר את תכונותיו, ניסיונו, כשירויותיו, התאמתו לתפקיד ועברו האתי של המועמד ומשמעותו של עבר זה.

 

 • חבר הממשלה יפעל כדי שייבחרו ויקודמו במשרדו ובכל חבר בני אדם שבאחריותו כחבר הממשלה, המועמדים המתאימים ביותר על פי נתוניהם המקצועיים ועל פי הוראות הדין. מינויים, פסילת מינויים או קידום במשרה או בדרגה, מטעמים שעיקרם זיקה מפלגתית, זיקה אישית או זיקה עסקית – הם פסולים.

 

השתתפות באירועים:

 • חבר הממשלה רשאי להשתתף באירוע שמאורגן על ידי גורמים חוץ ממשלתיים בתנאים הבאים: האירוע הוא בעל חשיבות ציבורית, אין לאירוע היבטים עסקיים, בהחלטה להשתתף באירוע אין פגם מבחינה ציבורית, מוסרית או מבחינה אחרת. האמור בסעיף זה לא חל על אירועים המאורגנים על ידי גורמים קהילתים, משפחתיים, צבאיים וכיו"ב.

 

 • באירוע למטרה עסקית אשר יש בו ענין ממלכתי - תחליט ועדת האתיקה אם לאשר לחבר הממשלה להשתתף בו.

 

הצהרת הון וניגודי עניינים:

 • בתוך 60 ימים מיום תחילת כהונתו יצהיר חבר הממשלה למבקר המדינה, בדין וחשבון מפורט ועל פי הטופס שבמשרד מבקר המדינה, על עניינים אלה: 

 

 • ההון, הנכסים, הזכויות וההתחייבויות שיש לו, לבני משפחתו ולילדיו הבגירים ביום כניסתו לתפקיד; 
 • המקורות והסכומים של הכנסתו, הכנסת בני משפחתו והכנסת ילדיו הבגירים בשנה שקדמה למינויו כחבר הממשלה; 
 • פרטים מלאים על נכסים שהועברו על פי סעיף 76 בציון שם הרוכש או מקבל ההעברה וקרבתו לחבר הממשלה;
 • פרטים מלאים על העברה של כל הזכויות בעסק או כל המניות המקנות שליטה בחבר בני אדם לקרוב של חבר הממשלה בתוך שנה לפני מינויו לחבר הממשלה;
 • הזכויות והמניות שנשארה לגביהן זכות לרכישה חוזרת על פי סעיף 76, בצירוף ההסכם המקנה את הזכות לרכישה חוזרת;
 • רשימת ניירות הערך שהועברה לחברת נאמנות על פי סעיף 75, והעתק משטר הנאמנות;
 • רשימה מפורטת של כל התפקידים, המשרות והכהונות שבהן החזיק חבר הממשלה בתקופת שלושה חדשים לפני מינויו ולאחר מינויו ואשר מהן התפטר על פי כללים אלה, ורשימת התפקידים, המשרות והכהונות שחבר הממשלה ממשיך להחזיק בהן לאחר מינויו;

 

התנהגות לאחר סיום כהונה:

 • חבר הממשלה ינהג לאחר סיום כהונתו ברוח הערכים שפורטו בכללים אלו.

 

 • לאחר תום כהונתו, לא יבליט חבר הממשלה בכתב, בכל עניין הכרוך בעסקו, במקצועו או בפנייה פרטית, את העובדה שהיה חבר ממשלה.

 

כללי פעולה לוועדת האתיקה:

 • הממשלה תמנה, על פי הצעת ראש הממשלה, ועדת אתיקה בת שלושה חברים (בכללים אלה – "ועדת האתיקה"), שבראשה יעמוד שופט בית המשפט העליון בדימוס.

 

 • בכל הנוגע לזימון עדים, לגביית עדויותיהם ולהמצאת מסמכים, יהיו לוועדת האתיקה כל הסמכויות הקנויות לוועדת חקירה על פי חוק ועדות חקירה, בשינויים המחוייבים.

 

 • ועדת האתיקה תקיים את דיוניה בדלתיים סגורות.

 

 • מצאה ועדת האתיקה שהופר כלל מכללים אלה, תפרסם את החלטתה באופן ובהיקף אשר תמצא לנכון.

 

 • מצאה ועדת האתיקה כי קיים חשש לעבירה פלילית – תעביר את העניין לידיעת ראש הממשלה והיועץ המשפטי לממשלה.

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
שמגר. הגיש את הכללים
צילום: גיל יוחנן
אולמרט. נוסח סופי
צילום: גיל יוחנן
מומלצים