שתף קטע נבחר
הכי מטוקבקות

  תקנון מבצע "מלך הגאוצ'וס 2012"

  לעמוד הפייסבוק של אל גאוצ'ו

   

  1. הגדרות

   

  1.1 "עורכת המבצע" -חב 'g pro בע"מ מרחוב הברזל 3 תל אביב .

   

  1.2 "תקופת המבצע" - החל מיום –17.7.12 בשעה 10:00 ועד ליו ם9.9.12 בשעה 18:00.

   

  1.3 "הרכב השופטים" – הרכב המונה שני שופטים, אשר ימונו ע"י עורכת המבצע עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

   

  1.4 "משתתף " – כל אדם מעל גיל שמונה עשרה (18) שנים, אשר עמד בכל תנאי סעיף 2.1 להלן ועומד בתנאי המבצע המפורטים בתקנון, ואשר ימלא את טופס השתתפות וכן ימלא בו את פרטיו האישיים, להלן: שם מלא,כתובת,טלפון וכתובת דוא"ל.

   

  1.5 "מסע" – מסע אתגרי הנמשך שלושה ימים בין התאריכים 5.9.12 -7.9.12 , הכולל בו פעילות והתנהלות ברכיבה על גבי סוסים.המסע מתנהל בשטח פתוח ומצריך יכולת להתמודד עם אתגרים פיזיים ומנטאליים.

   

  מובהר ומודגש, כי לעורכת המבצע הזכות לשנות את מועדי המסע ו/או מסלול המסע מכל סיבה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, הודעה על שינוי כאמור תועבר למשתתפים שנבחרו להשתתף במסע.

   

  1.6 " מבחני התאמה ומיון" – מבחני יכולת אשר יערכו על ידי עורכת המבצע ו/או על ידי כל מי מטעמה, למתמודדים למבצע זה אשר יוזמנו ליום המיונים שבמהלכם יבחנו המתמודדים בשאלות ידע בתחום הבשר והבישול וכן במבחני יכולת פיזיות, לשיתוף פעולה, עבודה עם בעלי חיים וכן מבחנים נוספים הנדרשים לצורך בחינת יכולת המתמודד להשתתף במסע, זאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של עורכת המבצע.

   

  המבצע איננו הגרלה ואופן זכיית הפרסים לא מתבצעת בדרך של הגרלה, אולם המבצע כולל פרסים.( מפורטבסעיפים 2-4,)

   

  2. השתתפות

  2.1 לצורך זכאות להשתתפות במבצע ידרשו המתמודדים לעמוד בכל התנאים המצטברים הבאים:

  2.1.1 מתמודד שהינו בגיר מעל לגיל 18 שנים.

   

  2.1.2 2.1.2 מתמודד שמלא את טופס ההשתתפות הנמצא בעמוד הפייסבוק של אל גאוצ'ו שכתובת

  וhttps://www.facebook.com/elgaucho.israel#!/elgaucho.israel/app_449387058429346

   

  להלן: "עמוד הפייסבוק של אל גאוצ'ו"), ושלח את טופס ההרשמה אל כתובת הדואר האלקטרוני של עורכת המבצע שכתובתו__________________, בתקופת ההרשמה שבין התאריכים 17.7.12 – 31.7.12.

   

  2.1.3 מתמודד שקרא ואישר את כל תנאי תקנון זה בעמוד הפייסבוק של אל גאוצ'ו.

   

  2.1.4 מתמודד שעמד בכל תנאי תקנון זה ואשר נימק במקום המיועד לכך בטופס ההשתתפות מה הדבר המיוחד ביותר שביכולתו לתרום למסע.

    

   

  2.2 יום מיונים

   

  יום המיונים יערך ביום 23.8.12, לצורך השתתפות ביום המיונים ידרשו המשתתפים להעביר לעורכת המבצע אישור מרופא מוסמך המאשר כי הינם כשירים וברי יכולת להשתתף במסע, ולקחת חלק פעיל בפעילויות פיזיות וכן למלא ולחתום על הטופס ההצהרה – שחרור מאחריות המצורף לתקנון זה כנספח "א".

   

  2.2.1 מבין המתמודדים אשר עמדו בכל התנאים המקדמיים והמצטברים שבסעיף 2.1 לעיל, יבחרו ע"י עורכת המבצע 80 מתמודדים אשר נתנו את הנימוק המיוחד ביותר למה ביכולתם לתרום למסע כאמור בסעיף 2.2 לעיל, עפ"י שיקול דעתם הבלעדי של הרכב השופטים.

   

  2.2.2 מתמודדים אלו יוזמנו ליום המיונים ובו יערכו ע"י עורכת המבצע מבחני ההתאמה והיכולת.

   

  2.2.3 המתמודדים שיגיעו ליום המיונים יבחנו במבחני התאמה ויכולת הכוללים בין היתר פעילויות עם בעלי חיים ועבודה בצוותים.

   

  על אף האמור לעיל עורכת המבצע תהא רשאית להתנות זכאות של משתתף בזכייה בפרס בעריכת ראיון אישי נוסף עם המשתתףלשם בחינת התאמת יכולותיו הפיזיות והמנטאליות ליכולות הנדרשות להשתתפות במסע ו/או לשם בירור נושאים אשר נותרו שנויים במחלוקת, הכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של עורכת המבצע, לא הגיע משתתף שזומן לראיון כאמור, אז תהא רשאית עורכת המבצע לבטל זכאותו לזכייה בפרס.

   

  3. זכיה ומימוש הפרס

   

  3.1 בתום יום המיונים, תרכז עורכת המבצע את כל טפסי ההשתתפות ופרטי מבחני ההתאמה והמיון ותעבירם להרכב השופטים.

   

  3.2 הרכב השופטים יבחן האם עמדו המשתתפים בתנאי המבצע, כל משתתף שעמד בתנאי המבצע יאושר ויעבור לבחינת הרכב השופטים.  

   

  3.3 לאחר סינון המשתתפים אשר פעלו שלא כדין ו/או תנאי ההשתתפות (ו/או אינם עומדים בתנאי המבצע, הרכב השופטים יבחן את פרטי מבחני ההתאמה והמיון ועל בסיס יחליט עפ"י שיקול דעתו הבלעדי מי הם 14 המשתתפים שזכו בהשתתפות במסע.

   

  3.4 מובהר, כי הרכב השופטים יבחר את המשתתפים הזוכים עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, ובהתאם לעמידה בתנאי התקנון, החלטת הרכב השופטים הינה סופית ולא תינתן עליה כל זכות ערעור.

   

  3.5 אל המשתתפים הזוכים שנבחרו ע"י הרכב השופטים ישלח מכתב בדואר רשום בו תימסר הודעה בדבר זכייתם בשובר השתתפות במסע וכן פרטי המסע.

   

  3.6 המשתתפים אשר זכו בשובר ההשתתפות ואשר קיבלו השובר בדואר, ידרשו לשלוח לעורכת המבצע אישור בכתב להשתתפותם בפועל במסע בתוך עד 10 ימים.

   

  3.7 לעורכת המבצע נתונה הזכות לפסול משתתף שלא שלח הודעה כאמור.

   

  3.8 אין כפל מבצעים ו/או הטבות.

   

  4. פרס

  4.1.1 המשתתפים אשר יבחרו ע"י הרכב השופטים בהתאם לאמור בתקנון זה, יזכו בשובר השתתפות במסע.

   

  4.1.2 פרטי המסע ומסלול המסע יערכו בתחומי מדינת ישראל בשטח פתוח ע"י חב' דלתא אתגרים (להלן: "צוות ההדרכה").

   

  4.1.3 כל משתתף במבצע, מתחייב לנהוג בהתאם להנחיות והוראות הבטיחות של צוות ההדרכה.

   

  4.1.4 מפרט מדויק אודות מסלול המסע יימסר למשתתפים שזכו בצירוף ההודעה על זכייתם ושובר ההשתתפות במסע.

   

  5. סייגים לזכייה

  5.1 עורכת המבצע ו/או מי מטעמה רשאית להחליט על פסילתו של משתתף בכל שלב אשר פעל, לפי שיקול דעתה ו/או מי מטעמה, באופן

  שאינו ראוי ו/או בניגוד לדין ו/או בניגוד לאמור בתקנון זה ו/או בניגוד להוראות הבטיחות של עורכת המבצע וכל מי מטעמה ולהנחיות מדריכי המסע, וכן למנוע מהמשתתף מלהשתתף במסע ו/או לפסול את זכייתו והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של עורכת המבצע ו/או מי מטעמה.

  5.2 עורכת המבצע ו/או מי מטעמה שומר על זכותו לפסול, מראש או בדיעבד, התמודדותם ו/או זכייתם של משתתפים ו/או זוכים, אשר, בין השאר, ימצא כי פעלו בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד לדין ו/או בניגוד להנחיות הבטיחות ו/או להוראות עורכת המבצע במהלך המסע ו/או אשר אינו כשיר בריאותית להשתתף במסע עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ו/או אשר פעלו באמצעים שאינם כשרים וראויים על מנת לזכות בצילום הקליפ עם אלין.

   

  6. נזקים

   

  מובהר כי השתתפות במבצע "מלך הגאוצ'וס" כרוכה בהשתתפות במבחני התאמה ומיון, וכן בהשתתפות במסע פיזי הכולל רכיבה על סוסים.

   

  6.1 עורכת המבצע, מנהליה, עובדיה ו/או כל מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שיגרם לכל משתתף במבצע זה בכל שלבי המבצע לרבות בשלב המינויים. המשתתפים במבצע זה פוטרים את עורכת המבצע וכל מי מטעמה מכל אחריות לגבי כל נזק שיגרם להם במהלך המבצע, למעט אם יגרם עקב התרשלות ישירה של עורכת המבצע בהפקת המבצע, כמו-כן המשתתפים מצהירים כי בחרו ליטול חלק במבצע זה על דעת עצמם והינם אחראים באופן בלעדי ובלבדי לכל נזק שיגרם להם.

   

  6.2 מובהר כי חב' אלגאוצ'ו בע"מ איננה אחראית להפעלת והפקת המבצע ועל כן אין ולא תהא לה כל אחראיות מכל מין וסוג כלפי משתתפי המבצע.

   

  7. שונות

   

  7.1 המשתתפים במבצע מסכימים ששמם ותמונתם יפורסמו באתר הפייסבוק וכן בכל מסגרת אחרת שעורכת המבצע תבחר על פי שיקול דעתה הבלעדי. המשתתפים בתחרות מסכימים, כי כל שימוש בשמם ובתמונתם שיתבצע על ידי עורכת המבצע ו/או מי מטעמה לא יהווה הפרת זכויות יוצרים.

   

  7.2 המשתתפים במבצע מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת המבצע ו/או מי מטעמם בגין כל שימוש שייעשה בשמם, והכל מבלי לקבל הרשאה נוספת מן המשתתפים במבצע ו/או לשלם תמורה בגין השימוש כאמור.

   

  7.3 המשתתפים במבצע מסכימים כי הקליפים ו/או הצילום ו/או התמונות ו/או כל חומר כתוב ו/או כל חומר ממחושב ו/או כל רעיון ו/או כל תוצר בקשר למבצע מלך הגאוצ'וס 2012 יהא קניינה הבלעדי של עורכת המבצע, וכן מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת המבצע ו/או מי מטעמה בקשר לשימוש בחומרים המפורטים לעיל.

   

  7.4 עורכת המבצע תהיה רשאית על פי שקול דעתה להשתמש בתמונתהזוכה ו/או בפרטי הזוכה ולפרסמם ללא תשלום, לצרכי פרסוםוקד"מ במודעות ו/או בעיתונים ו/או בכל מדיה אחרת.

    

  7.5 הפרסים לא ניתנים להמרה בכסף ו/אובשווה ערך אחר ו/או בטובת הנאה ו/או בכל דרך אחרת מלבד הקבוע לעיל.

   

  7.6 בהצטרפות משתתף למבצע "מלך הגאוצ'וס 2012", הוא מסכים כי במידה ויזכה בפרס הוא יצולם לשם יחסי ציבור ותמונתו תתפרסם במדיות השונות, המשתתף מוותר על כל טענה ו/או תביעה שהיא בקשר לפרסום התמונה בכל עת.

   

  7.7 עורכת המבצע תהארשאית לשנות את תנאי ההשתתפות במבצע ו/או תנאי התקנון בכל עת, וזאת מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתההבלעדי.

   

  7.8 למען הסר ספק, תחילת ההשתתפות במבצע מהווה אישור מצד המשתתף, כי קרא את התקנון, מסכים לאמור בו, מקבלעליו את הוראותיו לרבות כל שינוי שיעשה בו, וכן מסכים כי הוראות התקנון יחולועליו ויחייבו.

   

  7.9 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראותתקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה בכל דברועניין.

   

  7.10 עותק מתקנון המבצע ימצא במשרדי עורכת המבצע , "-G PRO בע"מ מרחוב הברזל 3 תל אביב

    

  7.11 מובהר בזאת, כי עורכת המבצע תהיה רשאית שלא להתיר השתתפות משתתף במבצעאם נהג שלא כדין ו/או פעל בניגוד להוראות תקנון זה , וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, היה ומשתתף עורר חשד בהתנהגותו שפעל בניגוד להוראות התקנון ו/או שלא כדין תהא רשאית עורכת המבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי להשעות המשתתף עד לבירור העניין ו/או עד שיוכיח המשתתף אחרת.

   

  7.12 מובהר, כיהמשתתפים במבצע, עושים כן על דעת עצמם ועל אחריותם המלאה והבלעדית וכי עורכת המבצעו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים, מכוח כל עילה משפטית שהיא, לכל נזק, אובדן, פגיעה, הפרה, הפסד והוצאה, ישירים או עקיפים, מכל מין וסוג שהוא, שייגרמו למשתתףו/או לנרשם, במישרין או בעקיפין, לרבות, אך לא רק, נזקים מחמת תאונות, מחלות, גניבות, אובדן של כל נכס, עגמת נפש ו/או לכל החלטה ופעולה - עסקית, כלכלית, כספיתאו אחרת - אשר יקבל ו/או יעשה המשתתף בהסתמך על השתתפותו במבצע וכי כלאחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו על המשתתף בלבד.

   

  7.13 המשתתף או הרוצה להשתתף במבצע,מצהירים ומתחייבים כי הם פוטרים אתעורכת המבצע ואת אל גאוצ'ו בע"מ, עובדיהם ו/או מי מטעמם מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורהבמישרין או בעקיפין למבצע ותוצאותיו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר כי כלמשתתף או הרוצה להשתתף מצהיר ומתחייב כי כל תקלה, שיבוש, איחור, שינוי וכדומה ביןאם בשליטת עורכת המבצע ובין אם לאו, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה ולא יזכו בכלסעד, זכות או תרופה.

   

  7.14 המשתתפים פוטרים את עורכת המבצע ואתאלגאוצ'ובע"מו/או מי מטעמה מאחריותה לאתר משתתף שמילא פרטים שגויים באתר המבצע המקשים על איתורו ומוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או סעד ו/או תרופה ו/או שיפוי ו/או פיצוי הקשורים בעקיפין ו/או במישרין למבצע כלפי עורכת המבצע ו/או מי מטעמה.

   

  7.15 על אף כל האמור לעיל עורכת המבצע רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תנאי המבצע; להוסיף עליהם או לגרוע מהם; לבטל את המבצע בכל עת; לשנות, לתקן ו/או לבטל את ההוראותוהתנאים האמורים בתקנון זה ו/או כל חלק מהם, או להוסיף ולכלול במסגרת תקנון זההוראות ותנאים חדשים, בכל עת, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

   

  7.16 לצורך השתתפות במבצע בקבוצות, יש להגיש בקשה בכתב לעורכת המבצע במהלך יום המיונים, השתתפות כאמור תותר רק לאחר קבלת היתר מראש ובכתב מעורכת המבצע.

   

  7.17 כל האמור בלשון זכר בתקנון זה, גם נקבה במשמע, וצוין כך רק מטעמי נוחות.

   

  7.18 מבצע זה אינו ממומןו/ או משותף ו/או מיוצגו/ או קשור באופן כלשהוא לאתרפייסבוק.

  בהסכמת הגולש להשתתף במבצע מאשר הוא שיתוף מידע עם אל גאוצ'וו/ או מי מטעמו ולא עם אתר פייסבוק. המידע שהגולשי שתף עם אל גאוצ'ו ו/או מי מטעמו ישמש להשתתפותב מבצע וקבלת הודעות ומידע בנוגע למבצע.

   

  7.19 הגולש מתחייב לפטור את אתר פייסבוקו/או את אל גאוצ'ו באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק גופני מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לו והקשורים, במישרין ועקיפין, עם המבצע והפעילות במסגרתו.

   

  7.20 עובדי עורכת המבצע אינם רשאים להשתתף במבצע. האיסור חל גם על בני משפחותיהם של הנ"ל.לעניין סעיף זה, "בני משפחה" - אבא, אמא, אח, אחות,בן/בת זוג, בן, בת.

   

  7.21 סמכות שיפוט בכל עניין הנוגע למבצע "מלך הגאוצ'וס 2012 " תהא אך ורק לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב.

   

   

   

  לקוחות משרד/ גיגרופ/ גיפרו/ אלגאוצ'ו/ תקנון אל גאוצ'ו 17.07.12

   

  נספח א'

  הצהרה – שחרור מאחריות

   

  אני הח"מ מר'/ גב' _________________ ת.ז. מס'___________________, מצהיר/ה בזאת כי ידוע לי כי חב' אל גאוצ'ו בע"מ ח.פ.513089474 (להלן: "החברה") איננה אחראית כלפי לכל נזק שיגרם לי ו/או למי מטעמי במהלך ו/או בקשר עם "מסע אל גאוצ'ו", וכן הריני לפטור את החברה מכל אחריות כלפי ו/או כלפי כל מי מטעמי מאחריות כל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה שתגרם במהלך ו/או בקשר עם מבצע "מלך הגאוצ'וס 2012" וכן הפעילויות הקשורות במסע המבצע.

  אני משתתף במסע אל גאוצו על דעת עצמי, ומשחרר את החברה וכל הבא מטעמה מכל אחריות כלפי.

   

   

  ולראיה באתי על החתום ביום ______

   

  ___________________

   

   

   

   תגובה חדשה
  הצג:
  אזהרה:
  פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
  מומלצים