שתף קטע נבחר

אין מספיק מעונות יום והפיקוח עליהם רשלני

למרות שעם השנים גדל הביקוש למעונות יום של התמ"ת, לא נעשה מספיק כדי להקים מעונות נוספים - כך קובע דו"ח מבקר המדינה. הנפגעים העיקריים: הפריפריה והמגזר הערבי. בנוסף, מתריע המבקר על כשלים בפיקוח התברואתי והבטיחותי

"מדינת ישראל מצהירה שהיא שואפת להגדיל את שיעור ההשתתפות בכוח העבודה כדי לשפר את מצבן החברתי-כלכלי של קבוצות אוכלוסייה, בעיקר מהפריפריה ומהמגזר הערבי. אף שהמעונות הם כלי חשוב להשגת יעד זה, הרי שמשרד התמ"ת והאגף לא היו נמרצים דיים בפעולותיהם להגדיל את היצע המעונות המוכרים" – כך קובע מבקר המדינה בדו"ח הביקורת על פעילותו של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (תמ"ת) ומוסיף כי "יש לראות בחומרה את חוסר המעש של האגף בנושא הפיקוח על המעונות, הגובל ברשלנות כלפי ההורים וילדיהם, הסומכים על רשויות המדינה".

 

דו"ח המבקר

 

בחודשים פברואר-אוגוסט 2010 בדק משרד מבקר המדינה את סדרי טיפולם של משרד התמ"ת והאגף במעונות, במשפחתונים ובצהרונים המוכרים. הבדיקה התמקדה במענה על הצורך להגדיל את מספר המסגרות המוכרות, בפיקוח עליהן ובבקרה על כספי הסבסוד.

 

ממצאי הבדיקה העלו כי בעוד שבמרוצת השנים גדל הביקוש למעונות יום של התמ"ת, לא נעשה מספיק על מנת להקים מעונות נוספים ולענות על הביקוש הגובר. כתוצאה מכך, נותרו אזרחים רבים הזכאים על פי חוק למעונות יום מסובסדים, ללא סבסוד ויכולתם לצאת לעבוד ולתרום לפרנסת המשפחה – נפגעה.

 

משרד מבקר המדינה מעיר שהמצב הקיים טומן בחובו אי שוויון, כאשר היעדרם של מעונות מוכרים בולט בין השאר במגזר הערבי, שבו פועלים רק כ-2.5% מכלל המעונות המוכרים בישראל (כ-40 מתוך כ-1,600), בעוד ששיעור הפעוטות במגזר זה מכלל הפעוטות בישראל הוא כ-27%. זאת ועוד, דין וחשבון של בנק ישראל לשנת 2009 מונה הסברים לשיעורי ההשתתפות הנמוכים של נשים ערביות בשוק העבודה ומציין את הנגישות הפחותה שלהן לשירותים תומכי עבודה, ובהם מעונות.

 

בעיה ליישובים החלשים

בביקורת נמצא שתנאי הסף שקבע משרד התמ"ת לקבלת תמיכה בבניית מעונות מקשים על יישובים חלשים (כגון אלה של המגזר הערבי והפריפריה) ליהנות ממנה, שכן על פי התנאים שקבע המשרד נדרשת השתתפות כספית של הרשות המקומית (להלן - הרשות), ורשויות אלה מתקשות לעמוד בה.

 

בד בבד, יש לציין ששבעה מעונות שנבנו לפני שנים אחדות במימון משרד השיכון בשישה יישובים במגזר הערבי עדיין לא הופעלו (נכון לדצמבר 2010), בין היתר בשל חסמים כגון צורך בשיפוצים וברכישת ציוד, ורק בשנת 2010 פנה מנכ"ל משרד התמ"ת לראשי היישובים בדרישה שיפעילו את המעונות המדוברים.

 

כמו כן, קובע המבקר כי מזה שלוש שנים משרד התמ"ת והאגף מקבלים תקציבים לתמיכה בבניית מעונות והרחבתם בכל הארץ, אך הביקורת העלתה שבסופו של דבר נעשה מעט מאוד לקידום הנושא. בשנים 2010-208 הוקמו שישה מעונות בלבד בהשתתפות של משרד התמ"ת בסך כ-6 מיליון שקל, אף שב-2008 ניתן למשרד התמ"ת תקציב של 23 מיליון שקל, שאותו ייעד להשתתפות בבנייה של יותר מעשרים מעונות.

 

"אפליה פסולה"

גם בשנת 2010 ניתן תקציב על סך 30 מיליון שקל, אך המבחנים לקבלת נתח ממנו טרם פורסמו, והוא לא נוצל. בשנת 2010 הוקצה גם תקציב בסך 8 מיליון שקל לשכירה ולשיפוץ של מבנים ולהסבתם למעונות, אך טרם הושכר ולו מבנה אחד שישמש מעון.

 

המבקר קורא בדו"ח למשרד התמ"ת, לחשב הכללי במשרד האוצר ולמשרד המשפטים להסיר בהקדם את החסמים המונעים ניצול התקציב להגדלת היצע המעונות. "בד בבד", כותב המבקר. "על משרד התמ"ת והאגף לפעול לאכלוסם בהקדם של מעונות שכבר נבנו ביישובי המגזר הערבי אך עדיין אינם בשימוש".

 

בשל הביקוש הרב למעונות יום, קבע החוק כי בכל מעון שבו מספר הנרשמים גבוה מהתפוסה המאושרת למעון, תתקיים ועדת קבלה בהשתתפות משקיף מהאגף. תפקיד הוועדה לקבוע מי מהנרשמים יתקבל למעון לפי סדר קדימויות שנותן עדיפות להורים שמצבם החברתי-כלכלי קשה. ברם, בדיקת המסמכים של ועדות קבלה שנערכו בשנים 2009 ו-2010 העלתה עשרות מקרים שבהם הוועדות קיבלו פעוטות שלא לפי סדר הקדימויות הראוי.

 

"העדפת פעוטות בניגוד להוראות פוגעת בזכויות ההורים שילדיהם נדחו", כותב המבקר בדו"ח. "והיא בגדר אפליה פסולה ופגיעה באמונו של ציבור ההורים בשירות הציבורי ובנציגיו. ראוי היה שהאגף, באמצעות נציגיו בוועדות הקבלה, ימנע מהוועדות לעשות כן מלכתחילה, ומשהתקבלו ההחלטות היה על מנהלת האגף לפעול בנחישות לבטלן בטרם ייושמו, אך פעולות אלה לא נעשו".

 

מי שומר על הילדים שלכם?!

דו"ח המבקר מותח גם ביקורת חריפה במיוחד על מצב הפיקוח במעונות היום, שנועד להבטיח כי הפעוטות הפוקדים אותם יזכו לתנאים תבוראתיים ובטיחותיים נאותים ולפיקוח אחראי ואוהב מצד מנהלי המעון.

 

לפי תקן שהגדיר האגף, יש לבצע לפחות ביקור פיקוח אחד בשנה בכל מעון, אך בדיקה מדגמית של שבעים תיקי מעונות שעשתה הביקורת העלתה שתדירות הביקורים בחמש השנים האחרונות (2005-2010) במעונות שנכללו בבדיקה הייתה נמוכה בהרבה: ב-51 מהמעונות (כ-73%) נערכו פחות מחמישה ביקורים בתקופה זו, כלומר פחות מביקור אחד בשנה בממוצע. מתוכם, ב-16 מעונות (23%) נערך ביקור אחד בלבד במשך כל אותה התקופה, וב-5 מעונות (כ-7%) לא נערך ולו ביקור אחד.

 

אחד ההיבטים העיקריים הנבדקים בביקורי הפיקוח הוא הבטיחות. בדיקת 65 תיקי מעונות שבהם בוצעו ביקורי פיקוח העלתה כי ב-45 מהם (כ-69%) נמצא לפחות מפגע בטיחות אחד בביקור הפיקוח האחרון.

 

לא כל התאונות מדווחות

ב-21 מעונות נמצאו בחצר חפצים מסוכנים או מתקני משחקים שאינם תקינים או תקניים; ב-12 מעונות נמצאו מכלי גז או דודי מים שאינם ממוגנים כנדרש או שהוצבו במקום שאינו בטיחותי; ב-8 מעונות לא היה לחצן מצוקה המחובר למוקד שירותי חירום או שהחיבור לא היה תקין; וב-4 מעונות מצאה המפקחת את שער המעון פתוח, בניגוד להנחיות.

 

כמו כן, נמצאו ליקויים בדיווח על תאונות, בעמידה בתקן כוח האדם המינימלי להפעלת מעון ובהכשרה של מפקחי האגף. כמו כן נמצא כי הרכזים שמונו על ידי הרשות המקומית ותפקידם היה לדווח על הנעשה במעונות לפקחי התמ"ת, לא ביצעו את עבודתם וב-75% מהמעונות שנבדקו, אף לא עמדו בקשר רציף עם המפקחים.

 

"על משרד התמ"ת לפעול ביתר-נחישות בעניין זה", כותב המבקר. "להנחות את מערך הפיקוח שינקוט אמצעים נגד מפעילי מעונות שאינם מתקנים ליקויים חמורים, לפעול להחלת סטנדרטים עדכניים בהפעלת מעונות ולקדם חקיקה עדכנית בנושא. כמו כן, על האגף להדק את הפיקוח על הרשויות המקומיות והזכיינים בתחום המשפחתונים ולבקר באופן שוטף את דיווחיהם אליו".

 

תגובת התמ"ת 

ממשרד התמ"ת נמסר כי "נושא מעונות היום והצהרונים, נמצא בעדיפות עליונה במשרד התמ"ת בשל חשיבתו העצומה לצמיחה הכלכלית במשק. ממצאי המבקר חופפים דו"חות שהתקבלו במשרד במסגרת הליך הביקורת הפנימית.

  

"מעונות היום והצהרונים קלטו השנה כ-140 אלף פעוטות במסגרות השונות. כ-90 אלף ילדים זוכים לסבסוד ממשלתי במסגרות אלו והן מאפשרות למעל מ-82 אלף אימהות לצאת בכל יום לשוק העבודה. נתונים אלו מראים גידול משמעותי ביחס לשנים קודמות והצפי הוא לגידול משמעותי נוסף בשנים הקרובות. על כן, תקציב מעונות היום והצהרונים גדל בשנה האחרונה בכ-300 מיליון שקל, כש-100 מיליון שקל מתוכם נועדו להקמת מעונות חדשים, ו-100 מיליון שקל נוספים לשיפוץ ותיקוני ליקויי בטיחות.

 

"בימים אלה, מתקיימים דיונים בוועדה לזכויות הילד של הכנסת לקידום "חוק מעונות יום וצהרונים". החוק החדש, המצוי בהליכי חקיקה מתקדמים וכולל בחובו הסדרה כוללת ומלאה של תחום המעונות יום והצהרונים, מסדיר בתקנות, כללים וסעיפי חקיקה להסדרת הענף כולו. כניסת החוק לתוקפו, במידה שאכן תצא אל הפועל, תספק למשרד התמ"ת את הסמכות והכלים לפקח נכונה על מעונות היום והצהרונים ותבטיח רמת בטיחות, חינוך פדגוגי ותברואה בסטנדרטים גבוהים יותר, לרווחת הילדים וההורים כאחד.

 

"לעניין המגזר הערבי: המגזר הערבי אכן מתועדף מבחינת המשרד, אך נתקל בבעיה עקרונית מוטל הרשויות המקומיות להקצאת קרקעות להקמת מעונות. אנו פועלים באופן נמרץ לתיקון הליקויים ולהסדרת תחום הגיל הרך בחקיקה".

 

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים