אינטרנט  |  ynet  |  בעלי מקצוע  |  קניות  |  ספקים למשרד

   חדשות תוכן ועדכונים 24 שעות - Ynet


הספר הלבן של 1939
הספר הלבן של 1939 
 
 פורמט להדפסה  הדפס

ערכים קשורים
 חבר הלאומים
 המנדט הבריטי
 סר וינסטון צ'רצ'יל
 הצהרת בלפור
 ועדת פיל
 ועדת וודהד
 ההסתדרות הציונית העולמית
 תנועת המרי העברי
 מלחמת העולם השנייה
 דוד בן-גוריון
 ארגון האומות המאוחדות
 הכרזת העצמאות


תחומים קשורים
 המאה ה-20 ואילך
 ישראל והציונות


 
 
 

ספר לבן


White Paper

נוסח הספר הלבן של 1939

ספר לבן, בבריטניה, מסמך רשמי שבו מציגה הממשלה את מדיניותה בנושא מסוים, במיוחד כאשר זו שונה ממדיניותה הקודמת. הכינוי נובע מהנוהג לכרוך פרסומים כאלה בנייר לבן. בד"כ מתפרסם ספר לבן בעקבות קבלת דו"ח של ועדה ממשלתית שהוקמה כדי לבדוק נושא מסוים, לאחר אימוץ המלצותיה כמדיניות הממשלה.

במהלך שנות המנדט הבריטי על ארץ ישראל פירסמה ממשלת בריטניה מספר "ספרים לבנים" בנוגע למדיניותה בא"י, ובשל כך התבססה הזיקה בין כינוי זה לבין הגזירות שהטיל שלטון המנדט על היישוב היהודי. מבין אותם פרסומים השתרש  השימוש במושג "הספר הלבן" (בהקשר של פלסטינה - א"י) בעיקר לגבי שלושה מהם, המכוּנים על שם שר המושבות הבריטי שכיהן בעת פרסומם:

הספר הלבן של וינסטון צ'רצ'יל , יוני 1922 - הוצאת עבר הירדן המזרחי מתחום הצהרת בלפור, קריעתו מעל א"י המנדטורית והפיכתו למנדט נפרד; וקביעת העיקרון שלפיו קצב העלייה ייקבע עפ"י יכולתה הכלכלית של הארץ. 

הספר הלבן של סידני פספילד, אוקטובר 1930 - הגבלת עלייתם של יהודים לא"י, הגורמת, לדעת מנסחי הספר, לאבטלה בקרב תושביה הערבים; הגבלת רכישת קרקעות ע"י יהודים; והקמת מועצה מחוקקת בא"י שרוב חבריה ערבים, עפ"י שיעורם באוכלוסייה. בפברואר 1931, בעקבות מחאות עזות, בוטל הספר הלבן הזה.

הספר הלבן של מלקולם מקדונלד, מאי 1939. זהו הנודע שב"ספרים הלבנים"; לרוב, כשמדובר על "הספר הלבן" סתם, הכוונה היא אליו. היהודים כינוהו "ספר המעל". מדיניות הממשלה שבאה לביטוי בו הגבילה יהודים ברכישת קרקעות, ואף אסרה עליה כליל בחלקים מסוימים של הארץ; הגבילה עליית יהודים ל-75,000 נפש במרוצת 5 שנים (בניכוי מספר העולים הבלתי-לגליים); התנתה את העלייה לאחר מכן בהסכמת הערבים; וצפתה הקמת שלטון עצמאי (בעצם, ערבי) לאחר 10 שנות מעבר.

 

בין שאר הספרים הלבנים שפורסמו באותן שנים: איסור על יהודים לרכוש קרקעות בשטחים שיועדו למדינה הערבית על פי המלצתה של ועדת פיל (יולי 1937), הקמת ועדת וודהד לשם בחינת דרכי הביצוע של המלצות ועדת פיל (דצמבר 1937), הצהרה על כוונה לגשר על הניגודים בין יהודים לערבים בארץ ישראל לאחר פרסום המלצתה של ועדת וודהד לדחות את המלצותיה של ועדת פיל (נובמבר 1938).
 

 

הפגנה באחד ממחנות העקורים נגד מדיניות הספר הלבן ולמען עלייה חופשית לארץ ישראל


היישוב היהודי והתנועה הציונית העולמית פתחו במאבק חריף נגד הספר הלבן של 1939 (מקדונלד), מיד עם פרסומו. המאבק, שבא על ביטויו גם בפעולות צבאיות של תנועת המרי, נמשך גם בימי מלחמת העולם השנייה, אף שבמהלכה התגייסו יהודים מא"י לשירות בצבא הבריטי. (ראו את סיסמתו של בן-גוריון, במסגרת למעלה.) מאבק זה הגיע לסיומו כאשר החליטה ממשלת בריטניה למסור את שאלת א"י לאו"ם ב-1947. ביום ההכרזה על הקמת מדינת ישראל, הוכרז על ביטול הוראות הספר הלבן.

 


נוסח הספר הלבן של 1939

להלן סעיפי הספר הלבן, אשר פורסם ב-17 במאי 1939, הנוגעים לחוקה, לעלייה ולקרקע:

 

החוקה

התכלית הסופית של ממשלת הוד מלכותו היא הקמת מדינה ארצישראלית עצמאית בתוך עשר שנים. זו תהיה קשורה עם בריטניה הגדולה בחוזה, שיהיה בו כדי סיפוק הדרישות המסחריות והאסטרטגיות של שתי הארצות לעתיד לבוא בצורה המניחה את הדעת. הצעה זו להקמת מדינה עצמאית תצריך התייעצות עם מועצת חבר הלאומים, כדי להביא את המנדט לידי גמר. המדינה העצמאית צריכה להיות מדינה שבה משתתפים הערבים והיהודים בממשלה באופן המבטיח את שמירתם של האינטרסים החיוניים של כל ציבור וציבור.

 

עלייה

1. במשך חמש השנים הבאות תהיה העלייה היהודית, אם ירשה זאת כושר הקליטה הכלכלי, בשיעור שיביא את היישוב היהודי לכדי שליש, בקירוב, מכל אוכלוסי הארץ. אם נביא בחשבון את הריבוי הטבעי המשוער של האוכלוסים הערבים והיהודים ואת מספר העולים היהודים הבלתי חוקיים, שכבר נמצאים בארץ, יאפשר דבר זה הכנסת 75,000 עולים לערך, בחמש השנים הבאות מאפריל שנה זט. עולים יוכנסו כדלהלן, בהתחשב בקריטריון של כושר קליטה כלכלי:

 

א. בכל שנה מחמש השנים הבאות תורשה מכסה של 10,000 עולים יהודים, על תנאי שאם מחסירים באיזו שנה מסוימת, יוסיפו את החסר למכסות השנים הבאות בתוך תקופת חמש השנים, אם ירשה זאת כושר הקליטה הכלכלי.

 

ב. מלבד זאת, בתור תרומה לפתרון בעיית הפליטים היהודים, יוכנסו 25,000 פליטים מיד לכשייווכח הנציב העליון שהובטחה כלכלה מספקת בשבילם, ובמיוחד יתחשבו עם ילדי הפליטים ועם התלויים לפרנסתם באחרים.

 

2. הממשלה תחזיק את המנגנון הקיים לבירור כושר הקליטה הכלכלי, ובידי הנציב העליון תישאר האחריות הסופית להחלטה בעניין תחומיו של כושר הקליטה הכלכלי. בטרם תתקבל החלטה, מתקופה לתקופה תימלך הממשלה בדעתם של נציגים יהודים וערבים.

 

3. כעבור תקופת חמש השנים לא תורשה עלייה יהודית נוספת, אלא אם מוכנים ערביי ארץ ישראל להשלים עימה.

 

4. מנוי וגמור עם ממשלת הוד מלכותו לעצור את העלייה הבלתי חוקית, והשלטונות נוקטים אמצעי מניעה נוספים. מספרם של כל אותם העולים הבלתי חוקיים היהודים שיצליחו להיכנס לארץ חרף האמצעים הללו, ושאי אפשר לגרשם, ינוכה מהמכסות השנתיות.

 

קרקע

ממשלת ארץ ישראל נדרשת על פי סעיף 6 של המנדט להבטיח כי "זכויותיהם ומעמדם של שאר חלקי האוכלוסים לא ייפגעו", וכן להקל על "התיישבות צפופה של יהודים על הקרקע", ועד עתה לא הוטלה כל הגבלה על העברת קרקע מצד ערבים ליהודים.

 

הדינים והחשבונות של כמה ועדות של מומחים ציינו שעקב הריבוי הטבעי של האוכלוסייה הערבים והמכירה הבלתי פוסקת בשנים האחרונות של קרקע ערבית ליהודים, אין עתה באזורים מסוימים מקום להעברות נוספות של קרקע ערבית, ואילו באזורים אחרים יש הכרח להגביל העברות קרקע כאלו, כדי שעובדי האדמה הערבים יוכלו לקיים בידיהם את רמת החיים הקיימת וכדי שלא ייווצר במהרה ציבור ערבי גדול של מחוסרי קרקע. מפני טעמים אלה תינתנה לנציב העליון סמכויות כלליות לאסור ולהסדיר העברות קרקע. הסמכויות הללו תחולנה מיום פרסום גילוי הדעת הזה של המדיניות, והנציב העליון יחזיק בהן במשך כל תקופת המעבר.

 

 

חזרה לעמוד הקודם
חזרה לעמוד הראשי של האנציקלופדיה

חדשות
דעות
כלכלה
ספורט
צרכנות
תרבות ובידור
רכילות Pplus
מחשבים
בריאות
ירוק
יהדות
תיירות
רכב
אוכל
יחסים
סרטים
הוט
כלכליסט
משחקים
מקומי
לימודים
מדע
לאישה
דרושים
ynet-shops
ynettours
winwin
בעלי מקצוע
ביגדיל
 

אודות ועזרה
כתבו אלינו
עזרה
מדיניות פרטיות
תנאי שימוש
מפת האתר
ארכיון
מרכזי המבקרים
Israel News
 
אודות האתר
RSS
הפוך לדף הבית
ניוזלטרים
פרסמו אצלנו
אנציקלופדיה
באבלס
ערוצי תוכן
חדשות
כלכלה
ספורט
תרבות
בריאות
מחשבים
נופש
Xnet
Yschool
יהדות
דעות
צרכנות
תיירות
אוכל
רכב
בעלי חיים
שופינג לאשה
כיכר השבת
יחסים
אסטרולוגיה
מעורבות
ירוק
לאשה
דילים
ynetArt
kick
כלכליסט
בלייזר
רכילות Pplus
מנטה
משחקים
mynet
מפות
פרוגי
כלים ושירותים
קניות
מניות
דרושים
מחירון רכב
דירות להשכרה
קופונים
זיכרונט
ידיעות בתי ספר
ידיעות אחרונות
דירות למכירה
לוח רכב
יד שניה
בעלי מקצוע
משחקים Games
עברית
דירות חדשות


YIT  - פיתוח אינטרנט ואפליקציותApplication delivery by radwarePowered by Akamaiהאתר פועל ברישיון אקו"םהאתר פועל ברישיון תל"יאקטיב טרייל
-nc  כל הזכויות שמורות לידיעות אינטרנט ©