שתף קטע נבחר

פריצקי והחוקר: הקלטות והתמלילים המלאים

בשתי פגישות שקיים השר יוסף פריצקי עם החוקר, שפעל כנראה מטעם עובדי חברת החשמל, ניסה פריצקי "לתפור תיקים" לאברהם פורז. "ידיעות אחרונות" קיבל את הקלטות המלאות. לשמוע ולא להאמין

פרשת פריצקי - הקלטות: שתי קלטות שהודלפו אתמול (יום ה') ל"ידיעות אחרונות" חושפות כיצד תכננו השר יוסף פריצקי והחוקר הפרטי "לתפור תיקים" לשר אברהם פורז. מדאיגה במיוחד התמונה שמצטיירת מהקלטות על הקשר שקשרו לכאורה פריצקי ואנשי ועד עובדי חברת החשמל נגד פורז. את החלקים המעניינים, סימנו עבורכם בכיתוב בולט.

 

 

חוקר: יוסי פריצקי. (כנראה בטלפון: לא שמעתי אותך. עזוב את המכשיר. אומר לי הילד, הוא בא עכשיו למטה, אז הוא יוריד לי ---- . הוא חושב שזו בעיה של חומרה. אז תן לו, הוא יסדר את זה. ----- מה, לא הבנתי?)

עכשיו ככה.

פריצקי: בוקר טוב. מה העניינים?

חוקר: ברוך השם. (בטלפון: כן, גיא? יופי. ---- כן, אני יודע, אני צריך להעביר לו את זה. אני ---- אחרי זה אני ממשיך. דיברתי אתו עכשיו. אני אדבר אתך. ביי.)

פריצקי: אני רוצה לתמלל את זה. שזה יהיה לי-

חוקר: אני יכול ---- אני אראה לך את זה.

פריצקי: אני מסביר לך, אתה עוד שעה-

חוקר: אין ספק. אני אעשה לך את זה. (כנראה בטלפון: הלו. מה אמרת עלי ---- ? זה מספר אחת שמה. מה קרה לך אתה? בסדר. אתה יכול לדבר על זה עם השר. לא אתו. בסדר? ---- לך, נכון? אתה תדאג לקחת מהם ----- בשבילי. הבנת אותי? תן להם 100 שקל. בסדר? מה אכפת לך? טוב? מה שאתה מבין. לא. נו? אה, ---- בעבודה, אתה יודע? היא מתחתנת באוקטובר. אז יאללה, עזוב את זה. אין בעיה. יאללה. אני אדבר אתך אחר-כך. ביי.)

פריצקי: תשמע עמי.

חוקר: (בטלפון: אני לא יכול עכשיו. אתה מבין? נו? אז חזרת? יאללה, ביי. ביי.)

פריצקי: תשמע טוב. זה מה שמעניין. השני תחליט.

חוקר: זה המקור. נכון?

פריצקי: זה המקור. אבל עזוב, זו העבודה המעניינת.

חוקר: כן.

פריצקי: מכון ליברלי למחקר וחינוך. אתה רואה? זה מהיום, 13/8. הם מאד ----- המומים(?), לא המומים(?).

חוקר: מי זה אלה?

פריצקי: אפילו אחרי זה, אפילו נשלם לך שמה, תעבוד ונשלם.

חוקר: זו חברה של ---- כן.

פריצקי: כן. חברה של -----. לא שאני אבקש חלילה וחס.

חוקר: כן. יפה.

פריצקי: יפה?

חוקר: כן.

פריצקי: טוב, בוא נעבור על זה. ---- כמה יפה וכמה לא. תראה, מודיעים לעמותה שאי אפשר לתת לה אישור ----. ועוד מודיעים שאי אפשר לתת אישורים מיוחדים. ופה ----- את חברי הוועד או מישהו מעובדי שינוי, שניים שמקורבים אליו מאד. ועוד מקום ש---- יושב-ראש ----

חוקר: אברהם פורז?

פריצקי: יופי. החבר הטוב אברהם פורז. המלה פה שלי. אתה רואה? שוב מנותקים, אנחנו מבקשים תנו לנו את זה, תנו לנו את זה, תנו לנו את זה. נתנו. זה כל התיק.

חוקר: כל התיק. זה העורך דין של העמותה?

פריצקי: זה רואה החשבון.

חוקר: אה, רואה החשבון.

פריצקי: נתנו דוחות שנתיים על 99' ו-2000, לא נתנו ב-2001 ולא נתנו ----. זה ---- עכשיו, אתה מסתכל, עכשיו זה בכלל סיפור נורא מעניין ----. למה זה סיפור נורא מעניין ----? --- לחברים בעמותה, שוב, עוד פרוטוקול שאברהם פורז מונה. כן? עוד פרוטוקול שאברהם פורז פה חבר ב---- .

לא תשכח לצלם את זה?

חוקר: לא, אין שום בעיה. אני שולח לך את זה ביד.

פריצקי: הפרוטוקול ---- דצמבר 2000. דברים מאד מעניינים.

חוקר: מי מושך בחשבון?

פריצקי: אה, מי בעלי זכות חתימה בחשבון? ודאי, ----, ודאי, ודאי. בעלי זכות החתימה בחשבון הם ככה. הנה, יש פה חתימה מיום 15/1, החותמים שם אברהם פורז ואמנון גורפינקל(?), הוא המנכ"ל של הצוות שלו. הוא גם חבר מועצה.

חוקר: הבנתי.

פריצקי: הוא חבר --- פעיל, הוא ---- ----, הוא לא חתם ----

חוקר: מי ---- ?

פריצקי: פורז ואמנון.

חוקר: הבנתי.

פריצקי: עכשיו, תסתכל מה שכאן קורה. אתה רואה? יש פה ד"וחות שנתיים משנת 2000. תראה מה ההחלטות. ההחלטות-

חוקר: הוא אומר לו שגרמניה נותנת פה-

פריצקי: נכון. שים לב למה שפה קורה. ההחלטות, השתתפות בכנסים כ-100 אלף שקל. תרומות זה 200 ----, תרומה באה מ----. או-קיי?

חוקר: זה מעניין. כן.

פריצקי: נכון. עכשיו, על מה מוציאים את הכסף?

חוקר: על ----

פריצקי: יופי. העלויות הכללי, הנהלה וכלליות, והכנסים עולים כסף. שכירת מקום, הרצאות בכנס, ---- הרצאות וכו'. הם עושים כנסים. תביא 260, --- כל חודש 50,000. בלי אישור. אלא מאי? 50,000 ---- הנה, אתה רואה? יש פה דברים למשל, אתה רואה? אני לוקח ----. למשל, הוא ---- מאזנים, עשו פה מאזן בוחן למשל ל- 97'.

חוקר: העמותה ממתי קיימת?

פריצקי: כתוב, מ- 97'. לא. כן?

חוקר: אז לא הייתה מפלגת שינוי, אז היה משהו אחר, לא?

פריצקי: פה זה היה שינוי. ---- כתוב פה על הכל. אתה רואה? אפילו העמותה נרשמה אצלו. תסתכל.

חוקר: כן. מה זה 85 ברודצקי?

פריצקי: 87. זה היה המשרד שלו.

חוקר: אה, זה משרד עורכי דין?

פריצקי: כן.

חוקר: שהיה עם ההוא.

פריצקי: עם ההוא. הוא גם נרשם בוועד. אם אתה רוצה להעביר, אפרופו, אם אתה צריך את זה ל--- מסוימים.

חוקר: כן.

פריצקי: חמודי, יש פה הכל. או-קיי?

חוקר: מה זה השני?

פריצקי: השני זה עמותה מאד מעניינת, שאין בה כלום, אבל מה שמעניין בה-

חוקר: אה, לאיפה הכספים עברו?

פריצקי: לא. תשים לב.

חוקר: אולי ----

פריצקי: זה משהו נורא מעניין. מהעמותה - אתה אתי?

חוקר: כן.

פריצקי: תסתכל טוב.

חוקר: ----

פריצקי: (צוחק.) --- אצל עו"ד אברהם פורז, רחוב הארבעה 10 ת"א, במשרדי שינוי(?).

חוקר: הם עברו ל-

פריצקי: זה משרדי שינוי. אתה יודע מה? בוא נתחיל מפה. בכנס החברים הרי חתמו בפני עו"ד אברהם פורז. או-קיי? מישהו-

חוקר: הם כאילו חברים של העמותה.

פריצקי: של העמותה. סיירה לאונה. לואיזיאנה. ב-97' כשהוא היה חבר כנסת.

חוקר: ומה המטרה של ה- ?

פריצקי: מטרה היא מאוד מעניינת. לאחד את כל העובדים האפריקנים בישראל, לעשות עזרה הדדית, לקדם את היחסים בין מדינות אפריקה לישראל ולסייע למדינות אפריקה.

חוקר: הומניטרי.

פריצקי: בולשיט. הלאה.

חוקר: ---- אחרי זה.

פריצקי: בוודאי שלא ----. עכשיו תראה, זה נורא מעניין. ---- פורז, ממש. או-קיי? הוראה ---- במופע של ---- עובדים ב----, תראה מה כתוב.

חוקר: בדוח, מה זה? חבר כנסת.

פריצקי: אצל אברהם פורז, הוא מקבל ממנו.

חוקר: למה? כי הוא נבחר לכנסת על-ידי האפריקאים, שהוא רוצה לעזור להם?

פריצקי: אני לא מבין מה זה. לא מבין. אברהם פורז עו"ד, פתאום הוא כותב לי עו"ד. במשרדי שינוי ברחוב הארבעה 10.

חוקר: למה הוא עשה את זה?

פריצקי: לא מבין מה זה.

חוקר: הוא הגיש דוחות? משהו? כלום? יש לו ---- פתיחה ---- ?

פריצקי: כן. משונה, לא?

חוקר: מאד משונה. כאילו זה כיסוי לאיזה משהו מסוים.

פריצקי: נורא משונה.

חוקר: הוא שילם אגרות? מעניין.

פריצקי: אלא אם כן, אלא אם כן העמותה הזו פתחה חשבון. יכול להיות. אני לא יודע. והוא נוסע עם זה לטיולים בעולם ועושה עם זה.

חוקר: צריך לבדוק.

פריצקי: הוא לא נתן כלום.

חוקר: עד היום? עד היום?

פריצקי: אין כלום. אני אומר לך, צילמתי את כל התיק, צילמו לי את כל התיק.

חוקר: ---- ---- דיווח.

פריצקי: אין דיווח.

חוקר: חייב לדווח. אם אתה רוצה, תפתח חברה בע"מ, אתה יכול לפתוח חברה בע"מ, להתחיל להעביר אליה כספים ולא לדווח עליה?

פריצקי: אתה עובר עבירת מס. ---- ----

חוקר: אין תקנות פה איך נפגשים חברי הוועדה ויש החלטות. פעם אחת רק שיחה(?) וזהו? זה הרבה כסף הדבר הזה.

פריצקי: נכון. יכול להיות שהוא עשה פה טובה כעורך דין לאיזה חבר. אני לא יודע. גם זה יכול להיות. מה פתאום ---- ? אני לא בטוח שמזה יהיה סיפור. אני אומר לך עוד פעם, הסיפור האמיתי הוא במכון הליברלי. וזה שהוא יו"ר עמותה ---- ---- ---- האיש אומר, אני לא ---- ומתברר שהוא יו"ר העמותה ורשם העמותות התרה בהם, כתב להם.

חוקר: הוא התרה בהם?

פריצקי: כן. הוא אמר, רבותיי המאוד יקרים, אין לכם אישורים מיוחדים. או-קיי? הנה. כתב להם, כתבו להם פה, ---- 3/8, לא ענו.

חוקר: זה טוב לפתיחה של התקפה נגדו. זה לפתיחה. עכשיו אנחנו צריכים מקומות אחרים.

פריצקי: רגע. בוא ----. זה כסף שבא מגרמניה. אולי האישור לא תקף. האיש הגדול. אני לא יודע מה אתה רוצה. אתה רוצה גם את האפריקאים?

חוקר: שיהיה לי גם. אני אעשה לך את שניהם עד הסוף. כן. מה רציתי ממך עכשיו? אני ---- פה, הקטע של הגז. זה לא ממש האייטם הזה.

פריצקי: עוד לא.

חוקר: השאלה אם זה ימומש. כי פה זה המימוש זה המסובך.

פריצקי: עוד לא.

חוקר: יש לנו אחר-כך עוד, היה לנו, אה, -----

פריצקי: זה אשראי, --- שהוא לקח אשראי.

חוקר: אני בדקתי ---- ---- אנחנו כבר יושבים במעקב אחריו. ---- אבי שמאי. אתה אמרת שהוא ---- ביחד. הוא הגיע לאמא שלו ביד אליהו ---- . ---- ---- למשרד, אני לא יודע אם אני יכול לעצור את זה, אתה מבין? ---- ---- איפה הוא היה? ----, החברה הזו. אני הולך להביא עוד איזה נתונים על החברה הזו, מה הפעילות שלה, מה המחזורים שלה. אני חייב לעשות, אני כרגע חייב לגמור את הקטע של איך ניגשים לאחד מהם, לא ללכת ל--- אני רוצה לבוא לאורי(?). אתה מבין? שאורי ייתן לי להוריד(?). אז אני-

פריצקי: ----

חוקר: לעשות השלמה שלך עם הסיפור של המכוניות. ---- אבל יש זמן. ---- הסיפור הזה ----- זמן. כי אני עכשיו-

פריצקי: תראה, בוא ---- ככה. ישבנו בשיחה קצת זמן. תראה, פורז מתכוון באוקטובר לזיין אותי. הם עובדים על זה. קודם כל, זה האיש אבי הצדק, יו"ר העמותה, שמקבלת כספים מגרמניה ואין לה ---- ---- תשמע, אני אומר לך ----

(מדבר כנראה בטלפון: כן ערן? מה קורה? נו? כן. 40,000 ברוטו. לא, בבית-הדין הרבני הגדול, 40,000 ברוטו. אין שום בעיה. אין שום בעיה להביא את זה.)

חוקר: המספר שלך? ---- עשיתי איזו עבודת בדיקה שם.

פריצקי: (כנראה בטלפון: רגע, מה? מה? נכון. את מחוברת לאינטרנט?)

חוקר: ניסו לעבוד עליך?

פריצקי: (כנראה בטלפון: תיכנסי לארכיון הארץ. אני אתן לך את השם שלי ואת הסיסמה שלי. לא, אני אתן לך הזה שלי. נו? ריבון העולמים. בוודאי. לא, זה לא המשרד שלי. תקשיבי טוב. שם משתמש זה.... ואל תוציאי, תגידי לא ל---- ותסתכלי על הכתבות. תיכנסי לארכיון הארץ. תוציאי את זה בצ'יק צ'ק. גם שחר. אין בעיה. את כותבת את דיינים ---- , את תגיעי למערכת, תוכלי להוציא את הכתבה. שלום על ישראל. מה הבעיה? טוב. או-קיי. אין בעיה לדעת מה המשכורת. זה דקה וחצי. אין לי בעיה. זה פורסם ברשומות. אני צריך לחפש את זה. זה לוקח זמן. אבל יש ---- . זה קשקוש. מה הבעיה? ---- דובר בתי הדין. מה זה? מה עוד? את מה? להשיג את מה? אני לא מבין. שישאל את הדובר. גם כן אינטליגנט גדול. הלו! הלו!)

בנאדם רוצה לדעת מה המשכורת של הדיינים בבית-הדין הרבני הגדול.

חוקר: ---- מחוזי.

פריצקי: מה --- את השכל? לא, אתה מביא לו לעוס, הוא לא מבין.

חוקר: מה שאמרת, או-קיי. זה חלב(?). יופי. ---- בצנרת, בקנה עוד איזה- ?

פריצקי: אני אומר לך, הסיפור של --- אשראי זה הסיפור.

חוקר: זה גם חוב שעדיין לא מומש.

פריצקי: בטח. כי ה---- במינוס. פורז ---- ---- פה זה בממשלה. אתה תראה מה הולך פה.

חוקר: יש אנשים שנגד החוק הזה שאני יכול להיעזר בהם?

פריצקי: דרך אגב, תתקוף את פורז על ה---- ---- תגיד ל----. (מדבר בטלפון: הלו, כן? מרים, שלום. אני באמצע משהו, אבל בכיף. קיבלתי את הכל, הכל מכל וכל. כן. רגע, רגע, עקרונית זה נשאר, אבל תני לי לחזור אליך יותר מאוחר. אני אגיד לך משהו. הולך להיות לנו יום טירוף. אנחנו יושבים בלילה ואנחנו נגיע ללאס וגאס בשעה עשר שעון לאס וגאס. זה יהיה ארבע אחרי הצהריים כבר שעון ---- זה יום מוות. השאלה היא האם לא שווה לי טיסת בוקר ולהגיע- את מבינה מה אני אומר? למה? יותר גרוע את אומרת? כי אתה מגיע לשם אחרי טיסת לילה, לא טלטלה שעתיים וחצי ---, בטיסה של חמש שעות או ארבע שעות לווגאס, אתה מזיע כמו פיל. לא, אני נשאר בווגאס. טוב, בסדר. זה מה יש, זה מה יש. נגמור עם זה. אין בעיה. בסדר. להתראות, תודה, מרים.)

חוקר: ---

פריצקי: אנחנו טסים לארצות-הברית.

חוקר: מה זה, חברי כנסת?

פריצקי: מה פתאום כנסת? אני יוצא עם המשפחה לטיול.

חוקר: אה. יפה.

פריצקי: הגיע הזמן.

חוקר: אשתך צלצלה אלי אתמול, אמרה לי ש---- יש לו פגישה. אמרתי, אין בעיה. אבל היא לא פנתה אלי ---

פריצקי: (כנראה בטלפון: יושב מולי יענקלה. הוא אומר שפנית אליו אתמול. אבל האישה לא פנתה אליו. מאה אחוז. למי? מה ---- ? תני לי עוד איזה רמז. כן. מה? מה? טוב, אחרי זה נדבר. ביי.)

היא לא רוצה להגיד לי שמות. היא תדבר אתי. רגע. רגע. למה ---- ?

עכשיו אני אומר לך עוד פעם. הסיפור הזה-

חוקר: ---- תיבת פנדורה. אתה מבין? ---- אני רוצה ---- עליה, ---- אנחנו רואים שיש לה ----- אתה מגיע לדברים האלה. אני רוצה ----- חזק. גם שם יש לנו המון זמן.

פריצקי: אתה מבין ----

חוקר: כן. אני רק אביא. ---- זו בעיה.

פריצקי: על --- ?

חוקר: על חברת חשמל. כאילו הוא עובד מטעם.

פריצקי: בטח. אצלו בטח שהוא עובד מטעם. מה קרה לך? ----- ----- מחשב ---- מקרנים. איפה כל העניינים נידונים? באיזו ועדה?

חוקר: אצל פורז.

פריצקי: ---- אחד לאחד. ודאי. למה מה? ודאי וודאי.

חוקר: ----

פריצקי: לא. זה שהוא יושב בוועדה כזו, זה כבר -----. אתה מבין את זה?

חוקר: מי מחליף אותו בוועדה?

פריצקי: יחליף אותו אברהם ----.

חוקר: אה, מהליכוד?

פריצקי: כנראה. כן. ----

חוקר: ---- עושה לו?

פריצקי: כן. ---- עניינים, הליכוד, בשביל הליכוד.

חוקר: ---- ---- צריך אנשים שהסתכסכו אתו. בטוח יש אנשים שהסתכסכו אתו והם לא אוהבים אותו והם -----

פריצקי: אני אפנה אליהם. בוודאי שיש כאלה.

חוקר: אפילו מהמפלגה שלכם שיצאו מהמפלגה.

פריצקי: כן, כן, כן. היה פעם איזה ---- שרב אתו.

חוקר: מה, רומנים יהודים?

פריצקי: לא, לא. פעם זה היה מפלגה רומנית, ניסתה להשתלט לו על המפלגה. היה -----

חוקר: ----

פריצקי: עם עוזי(אודי?). אתה יכול ---- עוזי(אודי?) אברמוביץ'(?). אבל אין פה דברים- אין ----. אבל אני אומר לך שהוא, למה הוא ----- ----- הם משרתים שלו.

חוקר: כן.

פריצקי: אני אומר לך, לדעתי, זה לפי חוק נתוני(?) אשראי-

חוקר: עכשיו בקטע של הכבלים(?)ד.

פריצקי: כן.

חוקר: אני יכול להשיג ניירת על הדבר הזה?

פריצקי: של מה?

חוקר: של הקטע של האישורים.

פריצקי: אה, ---

חוקר: הוא היה ---

פריצקי: חוץ מזה אני נותן לך עוד, אני נותן לך באנגלית.

חוקר: הוא ישב, הוא יושב בוועדות האלה. נכון?

פריצקי: בוודאי.

חוקר: יש פרוטוקולים ש---- ?

פריצקי: מה זה? -----

חוקר: אה, ----

פריצקי: כן. אין שום בעיה.

חוקר: הוא כאילו, הוא היה צד בעניין?

פריצקי: ודאי.

חוקר: הוא קיבל החלטות לטובת הכבלים(?), שהיועץ המשפטי של זה, הוא עדיין בתפקיד?

פריצקי: כן.

חוקר: הוא גם חבר אצלו במפלגה.

פריצקי: הוא יו"ר בית-הדין וחבר מפלגה. בוודאי. טלעד, אדון גידי קורן, בוודאי.

חוקר: טוב.

פריצקי: בוודאי.

חוקר: ----

פריצקי: אתה יכול ---- . תראה, אתה אומר לו ככה, טלעד היועץ המשפטי, אתה נותן לו את זה, ---- ----

חוקר: זהו, זה נשמע ----

פריצקי: --- נהיה מבסוט. (מדבר בטלפון: הלו, שלום. מכיוון שאני הרגע באמצע, אני אסיים באמת עוד עשר דקות, שמא אני יכול לחזור לגברתי?)

עכשיו תשמע, אני צריך את עזרתך ----

חוקר: ----- רמי, הזמר. כן.

פריצקי: כן. משהו בקטן. לא רציני.

חוקר: רמי, ----

פריצקי: כן. אתה יודע, לא גדול. אולי תוציא מזה.

חוקר: -----

פריצקי: אני לא יכול להביא את המקור. עזוב את זה. אל תסתבך. עזוב את זה.

חוקר: ---- לא כדאי.

פריצקי: נכון. אני אסתדר. אל תדאג. "דונט וורי". יש לי גם את זה.

חוקר: ----

פריצקי: אתה מחר עם הזמר.

חוקר: כן.

פריצקי: תראה, כשאתה עם הזמר מחר, אתה יכול לצלצל אלי.

חוקר: כן? בזמן השידור?

פריצקי: בזמן השידור. אל תגיד כמובן.

חוקר: לא, לא.

פריצקי: שום דבר.

חוקר: יופי, זו התחלה. אתה מבין?

פריצקי: אני אדבר אתו.

חוקר: בסדר.

פריצקי: אתה מבין? אתה אתי, הוא זה, הוא לא שומע, אתה עם ה---

חוקר: או-קיי. טוב. אני ---- ----- אלי?

פריצקי: לא, לא, לא.

חוקר: ---- פגרה?

פריצקי: עלי, בכיף.

חוקר: טוב.

(סוף פגישה.)

פריצקי: השבוע, ברור. ---- נחת. ---- 

 

תמליל הפגישה השנייה

 

חוקר: כלבו שלום. 

פריצקי: כלבו שלום 

חוקר: ----  

פריצקי: ---- החבר'ה. 

חוקר: לא, ----- עם החבר'ה, כי יושבים ---- זה ה---- כי אני אגיד לך, ----

פריצקי: ---- הוא ש----. מה רע בזה? לא רע בכלל. עכשיו הוא לא ----- טוב, דבר.

חוקר: רשמתי כמה דברים. כמו שאמרתי, העברתי את המסר. 

פריצקי: ---- העברת? 

חוקר: העברתי. בטח. ביטון (דוד ביטון - ממלא מקום זמני של יו"ר ועדת עובדי חברת החשמל - ynet) מתלהב מהרעיון בכלל שנוכל לעזור להם. אני כאילו ----- שהוא בקשר אתם. אמרתי לו, הוא אומר תשמע, אני אמרתי לו שיש לי אינפורמציה חשובה שיכולה לעזור לכם. אמרתי לו, האינפורמציה זה ה---- ההוא שהוא ---- ----- ---- אני אמרתי, יש לי אינפורמציה. אתה ----- ----- כמו שלי יש אינטרס בקטע הזה, ב--- הזו, אני יודע שגם לך יש. אמרתי ל---- ההבדל הוא ידוע. ---- שיתוף פעולה בקטע הזה. אני אמרתי שאתה שכנעת אותי ----- ------ אז הוא אישר את הדבר הזה, שהוא מוכן לעזור בקטע הזה. אמרתי לו, אני יודע שקיבלתי ממך ----- ----- בחיים. הקטע שלי פה הוא להמשיך במלאכה, לעשות את העבודה. ----- דברים כאלה ----- ----- אני אעזור לך.  

פריצקי: ----- לא יודע.  

חוקר: אמרתי לו, ----- לאט לאט עולה עליו. השבוע ----- יום יומיים, זה ---- עכשיו, ----- הלוגיסטי. רשמתי כמה דברים שצריך לחדד אותם. ----- אני רשמתי את זה. המחשב של החברה, יובל ----- יש נכסים. קליינר הזה. ----- לא התאים בכלל. הכנסתי לי את התוכנה שמה. הכרתי(?) את אורלי בן שמאי. איך? הכרתי(?) את אורית לרנר. היא אין לה שום חברה רשומה על שמה. יש איזו חברה שלא בע"מ, ----פירמה. עם שותפות או משהו כזה. או לא יודע. עכשיו, איפה רשמתי את זה? החברה עצמה רשמתי.  

פריצקי: פה צריך לפעול מהר. תראה. 

חוקר: אני צריך ---- אני לא ידעתי למי מסר, ל---- של תשובה או של ממן. ---- נכון? היה סיפור של חברת גינדי(?) ? זה נאמן או תשובה. זה אחת. שתיים, ----- מהחברה הכלכלית בשם החברה שיורדת. בלונדון הבן שלו, השם שלו ---- בלונדון. הוא שמה בקטע של לונדון ---- איך הוא ---- הוא מגיע אליו. הם מניחים ש----- שהוא מגיע דרך אורית לרנר, כן, הוא הכיסוי. אולי הוא ----- .  

פריצקי: הוא הולך ---- מהר.  

חוקר: פעמיים בשלושה חודשים ראינו.  

פריצקי: ----- ----- אתה אתי? 

חוקר: תרשום לי. זה ועדת כלכלה. ---- 

פריצקי: ----- ----- חוברת ל---- ----- בפגרה. ---- הוא רוצה לצאת, הוא יזיז את החוק להגבלת החברה. ---- ---- תבין משהו.  

חוקר: תשמע, -----  

פריצקי: הוא ----- -----  

חוקר: יפה.  

פריצקי: זה חשוב פה לדעת את זה.  

חוקר: אתה לא יודע מה שם החברה הכלכלית ----- שום דבר? לא שם החברה ומה ---- 

פריצקי: הכל. 

חוקר: ---- שלה. ---- ---- ---- הוא בן 70, יש לו ---- שהוא ירד. הוא בן 70. עכשיו, יש ---- ---- אורלי בן שמאי, ---- 

פריצקי: אורלי בן שמאי היא חברת כנסת. היא הייתה עוזרת של צחי הנגבי.  

חוקר: היא הייתה עוזרת- 

פריצקי: עוזרת של צחי הנגבי. 

חוקר: של צחי. ---- 

פריצקי: כן. רווקה.  

חוקר: גם עמרם, עמרם- 

פריצקי: היא הלכה אתו הרבה. גם אחרי ה---- ----- היא לדעתי לא מעורבת בדברים האלה.  

חוקר: גם אלי לוביצקי ---- -----  

פריצקי: בוודאי. בוודאי.  

חוקר: שאלתי שאלה בקטע של העורך דין, ----- -----  

פריצקי: ---- ההערכה היא ש----  

חוקר: שר התקשורת זה גם ----- יכול להיות שהוא סוף סוף יפנה? 

פריצקי: בהחלט יכול להיות. 

חוקר: כן? 

פריצקי: בהחלט יכול להיות. בהחלט יכול להיות. אבל לא תוכל להוכיח. אם הוא מחליט ---- הוא לא יוכיח ----- הוא חמור. הוא צריך ללכת ----- לא ---- זה בחור נורא נאיבי. תגיד לו, ---- הוא בחור ----- הוא מרוב זה שהוא התעסק אתו כבר ---- ---- ---- החברה ---- תאמין לי, זה הכי טוב.  

חוקר: ---- חומר רקע על מיוחס. 

פריצקי: על מיוחס. אני אספר לך על מיוחס. גיורא מיוחס. גיורא מיוחס הוא חבר של אורי ותיק מאד. או-קיי? ותיק מאד. בכניסה עוד הראשונה של שינוי שהלכו עם אמנון רובינשטיין, עם יורם ----, עם גרשובסקי, הקבוצה הזו. בסדר? גיורא היה הנספח הכלכלי בוושינגטון. בשיקגו. עכשיו ככל הנראה הוא התחבר עם אחים פריצקר, בעלי היאט, רשת היאט זה שלהם. בנוסף לזה שיש להם את רשת היאט, יש להם חברה ש---- שנקראת רן יוניון.  

חוקר: יש להם חברה- 

פריצקי: חברה שמלווה כספים.  

חוקר: בשם? 

פריצקי: רן יוניון. החברה הזו, הם הקימו חברת בת בישראל, נדמה לי באותו שם, רן יוניון ישראל. גיורא מיוחס ה---- שלה. ----  

חוקר: ----- 

פריצקי: או-קיי? עכשיו, הקרב הגדול של פורז, אמרתי לך, עם בנק לאומי ובנק הפועלים. על מה? אמרתי לך, על הנתונים החיוביים של בעלי החברות ה--- .  

חוקר: על הנתונים החיוביים. 

פריצקי: בדיוק.  

חוקר: של הלקוחות. 

פריצקי: של הלקוחות. בוודאי.  

חוקר: של הגדולים.  

פריצקי: של הגדולים.  

חוקר: יש מצב שהחברות מקבלות ---- כלל המדינה באופן אוטומטי, ואז הם לוקחים- 

פריצקי: לא הבנתי. תקשיב לי טוב. מה עומד ברעיון של חוק נתוני אשראי? הרעיון אומר ככה. היום מה קורה? אתה הולך לבנק לקחת הלוואה, בדרך כלל בבנק. הבנק נותן לך הלוואה. איך הוא נותן לך הלוואה? הוא נותן לך הלוואה כי הוא מכיר אותך. אתה מחזיר, אתה ---- פה, ---- הבנק נותן לך הלוואה. באו ואמרו, ---- על בנאדם, בואו נמכור אותו, בואו נעשה אותו פומבי.  

חוקר: מי אומר את זה?

 פריצקי: המדינה. ---- הצעת חוק, התחילה הממשלה אתו. למה? כי אז, אם אתה מאד ----- קרדיט, אתה תוכל לנהל משא ומתן טוב עם ה----. אתה אומר, חברים, אני מחזיר את הכסף במזומן. ---- לשלם את הכסף במזומן. לא הייתי בפשיטת רגל. יש לי רכוש. אל תתנו לי הלוואה ב- 10%, תנו לי ב- 6%. אני ----- אז הרעיון הוא להוריד את מחיר הריבית, להוריד את מחיר הכסף. עד כאן טוב? רעיון לא רע. מה כאן קורה? התקבצו, עכשיו, איפה המידע ---- ? בבנק. התקבצו ואמרו תשמעו, מידע על לקוחות חרא לא ----- לקוחות חרא. כלומר, אין לנו בעיה להוציא מידע לחברה על לקוחות חרא. החזירו, לא החזירו ---- לנו אבל ----- אני אספתי על אדם עשר שנים מידע. מידע חיובי. אני ---- נתתי לו כרטיס רגיל, אחרי זה העליתי אותו לזהב, גם הזהב בסדר. זה אחלה לקוח. שווה לי לבוא אליו ולהגיד לו, תשמע, ---- תשקיע במניות, אני נותן לך הכל. -----

חוקר: ----

פריצקי: לא. לגוף החדש. לא מוכנים ----- כל הרעיון שיקומו גופים שמקבלים מהם את המידע העסקי והם ימכרו אותו. או-קיי? עכשיו, אתה רוצה היום לקבל כרטיס אשראי מחברה שהיא לא ----- למעלה. היא מטלפנת לחברה הזו, שיש לה מידע עסקי. תגידו לי, שווה לתת כרטיס אשראי או לא שווה לתת כרטיס אשראי. הם אומרים, אדוני, מצבו העסקי יציב, הוא החזיר, אתה יודע, הוא משלם במזומן. זה כדאי. המידע העסקי ----- ---- לא משנה. כל העולם ידע מה אני, מה אני לא, מה אני כן. אני אומר ----, ברור לך שהחברה הקטנה הזו ---- מצבה העסקי הטוב. למה?

חוקר: היא ----

פריצקי: היא ---- את הביזנס. ---- ---- ביזנס. אתה רוצה לקבל מידע חיובי, מאחורה יושבים האחים ----- ----- באים אליך, אומרים, אדוני, תשמע, אתה לקוח טוב, יש לנו אליך הצעה. תעביר אלינו את כל החשבונות שלך, אנחנו נותנים לך 10,000 שקל הלוואה בלי ריבית לשנה. שווה. נכון? שווה גם להם. הבנקים הגדולים ---- ----- . על זה היה הקרב.

חוקר: מה היה הצד השני?

פריצקי: מצד אחד היה בנק לאומי ובנק הפועלים בעיקר. הם אמרו, אנחנו לא מוכנים לזה. בסוף הם אמרו, אנחנו מוכנים לתת רק אם הלקוח ייתן לנו הוראה בכתב לתת. אם הלקוח ייתן לנו הוראה בכתב לתת, ניתן. אם הוא לא נותן, אנחנו לא ניתן.

חוקר: מי שם את ההצעה הזו?

פריצקי: הבנקים הגדולים.

חוקר: בנק לאומי ובנק-

פריצקי: הפועלים.

חוקר: הפועלים.

פריצקי: ---- -----

חוקר: ---- הבינלאומי ---- הם יחויבו לתת את הנתונים החיוביים על האדם?

פריצקי: בהחלט.

חוקר: וגם השלילי.

פריצקי: כן, אבל השלילי זה לא עסק. אתה מבין? השלילי זה לא מעניין אותך. השלילי הם מוכנים לתת לך מחר בבוקר. אם יש לקוח חרא, מה הבנק צריך אותו? איך יכריחו אותו?

חוקר: מה, ---- החוק לפי ההסדר הזה יקבל פרטים של הבנקים.

פריצקי: נכון.

חוקר: חוק שהחברה הזאת ממשלתית?

פריצקי: לא, פרטית. יש כמה חברות פרטיות. כל אחד ירצה, יקבל, יוציא רשיון ויוכל לעשות את זה.

חוקר: ומה המטרה?

פריצקי: זה מוזיל את מחיר הכסף.

חוקר: המדינה מה מרוויחה מהדבר הזה?

פריצקי: המדינה לא מרוויחה פה כלום.

חוקר: יש עמלות? כלום?

פריצקי: שום דבר. המדינה לא מרוויחה. המשק לכאורה, אני אומר בגדול, לכאורה מרוויח. למה? ---- מישהו שעושה עסקים טובים, ---- אני הולך היום לבנה"פ, אומר תשמעו חבר'ה, אני ---- ---- אל תבלבל לי את המוח. תהיה בריא. לא רוצה אותך. שלום עליך. אני לא צריך ---- אני ---- שיתנו לי את המחיר הכי טוב. אתה לא צריך את זה. לא צריך. ---- הרבה כסף.

מעניין לעניין באותו עניין, אני אומר לך, האחים בעלי היאט-

חוקר: רשמתי לי.

פריצקי: לא, לא. אבל אדון פורז העלה הצעת חוק מאד מעניינת. לעזור ל---- תיירות ---- ולתת הטבות למלונות. מעניין, נכון? פתאום בא לו רעיון.

חוקר: פתאום בא לו. 

פריצקי: כן.  

חוקר: הציע להיטיב- 

פריצקי: עם התיירות בגלל המשבר, ובייחוד עם המלונות.  

חוקר: בגלל המשבר.  

פריצקי: כל מה שאתה צריך לעשות זה דבר נורא פשוט. זה שגיורא מיוחס חבר שלו, זו לא בעיה להוכיח. באמת לא בעיה. ----- לוקח ומחוק. זה שהחברה רן יוניון וזה והוא מחובר, זה אתה מוכיח בעשר דקות. נו, גמרנו את הסיפור. מה עוד יש? פרוטוקולים של ועדת הכלכלה מצויים היום באינטרנט.  

חוקר: מה שיש לנו זה ניגוד אינטרסים.  

פריצקי: זה בכלל מסריח. תראה, הוא יצטרך ל---- ---- האיש הזה בא אלינו להנהלה ----, הוא דואג לחבר שלו, תראו איך הוא דואג לחברים שלו ואותנו הוא דופק. עיתונאי יאכל את זה בלי מלח. אני ---- -----  

חוקר: -----  

פריצקי: הוא כזה מסריח.  

חוקר: יהיה על זה. 

פריצקי: זה אחד, אמרתי לך. 

חוקר: ---- כל הזמן, זה יהיה המון- 

פריצקי: זה אחד אמרתי לך. יפה? עכשיו תשמע. האיש הקים עמותה.  

חוקר: לא שלו. 

פריצקי: לא. לא יודע. עכשיו אני אספר לך סיפור מאד מעניין. תקשיב לי טוב. מה עוד דיברנו על פורז? על זה. מה עוד?  

חוקר: ---- דיברנו על העמותה.  

פריצקי: לפני 12 שנים הקים פורז עמותה בשם מכון ליברלי למחקר וחינוך.  

חוקר: מכון? 

פריצקי: ליברלי למחקר

חוקר: למחקר וחינוך. 

פריצקי: כן. אני הלכתי לרשם העמותות. ----- ---- אישורים כדין. מה זה העמותה הזו? היא מאד מעניינת. גרמניה, מדינת גרמניה משלמת כסף לכל מיני מוסדות. למה? ---- לעידוד הדמוקרטיה. כאילו ככפרה על הנאציזם, הם תומכים בגופים שתומכים בדמוקרטיה. כדי לעודד את הדמוקרטיה בעולם. יש קרן אחת מאד גדולה, למשל, שנקראת קרן ---, היא תומכת בפרוייקטים בעיקר של מפלגת העבודה. סוציאליסטית. סמינרים, ימי עיון. ----- זה הקרן הזו. היא הקרן של המפלגה הליברלית בגרמניה. ----- -----  

חוקר: היא תומכת בעמותה. 

פריצקי: בעמותה. ברבע מיליון שקל לשנה.

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום:אלכס קולומויסקי
פריצקי. הטקסט המלא
צילום:אלכס קולומויסקי
צילום: ערוץ 2
לפיד זועם
צילום: ערוץ 2
צילום: ערוץ 2
מסיבת העיתונאים המיוחדת
צילום: ערוץ 2
מומלצים