שתף קטע נבחר
הכי מטוקבקות

  הנדון: לקחים מתאונת רבדים

  3.7.2005, אל: חברי הנהלה מורחבת (למסירה ביד בישיבת הנהלה מורחב), הנדון: לקחים מתאונת רבדים, עם קבלת דו"ח ועדת החקירה שמינה שר התחבורה, החלטתי לקיים ישיבת הנהלה על מנת להוציא את ההנחיות המפורטות להלן, כלקח מתאונת רבדים. ההנחיות המפורטות להלן, יש לראותן כהוראות מנכ"ל, וכל אחד מהסמנכ"לים האחראיים חייב לעקבו, לקיים דיונים ולדווח ללשכת מנכ"ל ביצוע.

  3.7.2005

   

  אל: חברי הנהלה מורחבת (למסירה ביד בישיבת הנהלה מורחב)

   

  הנדון: לקחים מתאונת רבדים

   

  עם קבלת דו"ח ועדת החקירה שמינה שר התחבורה, החלטתי לקיים ישיבת הנהלה על מנת להוציא את ההנחיות המפורטות להלן, כלקח מתאונת רבדים. ההנחיות המפורטות להלן, יש לראותן כהוראות מנכ"ל, וכל אחד מהסמנכ"לים האחראיים חייב לעקבו, לקיים דיונים ולדווח ללשכת מנכ"ל ביצוע.

   

  1. ככלל לא יותקן בעתיד מפגש המוגן ע"י תמרור בלבד – באחריות מנהל אגף תכנון. מעקב ביצוע באחריות סמנכ"ל תכנון ופיתוח.

   

  2. במפגשים קיימים המוגנים על-ידי תמרור בלבד יש להגביל את המהירות המקסימלית המותרת במסילה בהתקרבות למפגש. על בסיס זמן פינוי של 19 שניות. כל זאת עד לפרסום ויישום ההנחיות החדשות לתכנון מפגשי מסילת ברזל –דרך באחריות מנהל אגף תחזוקת תשתיות. מעקב ביצוע באחריות סמנכ"ל הפעלה ותחזוקת תשתית.

   

  3. יש לבצע ריבוד באספלט בכל המפגשים הנ"ל למרחק של 30 מטר מהפס הקרוב בשני הכיוונים, כולל סימון בהתאמה – באחריות מנהל אגף תחזוקת תשתיות. זמן ביצוע – 30 יום. מעקב ביצוע באחריות סמנכ"ל הפעלה ותחזוקת תשתיות.

   

  4. יש להכין תכנית לביטול המפגשים המוגנים ע"י תימרור בלבד, בעדיפות ראשונה – בקווי רכבות נוסעים – באחריות מנהל אגף תכנון. זמן ביצוע – 60 יום. מעקב ביצוע באחריות סמנכ"ל תכנון ופיתוח. סמנכ"ל תכנון ופיתוח יתאם עם סמנכ"ל כספים מקור תקציבי לביצוע ויביא זאת לאישור הדירקטריון, כולל לוחות זמנים.

   

  5. יש לקחת בחשבון את הגבלות המהירות בסעיף 2 בתכנון לוח הזמנים חורף 2005/6 – באחריות מנהל אגף התנועה. מעקב ביצוע באחריות סמנכ"ל הפעלה ותחזוקת תשתית.

   

  6. את הגבלות המהירות הנ"ל יש לפרסם בנספח קבע ללוח הזמנים בפרק המהירות המקסימלית המותרת – באחריות מנהל אגף התנועה. מעקב ביצוע באחריות סמנכ"ל הפעלה ותחזוקת תשתית.

   

  7. את הגבלות המהירות הנ"ל יש לצוות מקודקוד משולש הראייה הקטן לאורך המסילה מכל צד של המפגש בתוספת מרחק של 20% מכל צד – באחריות מנהל אגף תחזוקות תשתיות. זמן ביצוע – 14 יום. מעקב ביצוע באחריות סמנכ"ל הפעלה ותחזוקת תשתית.

   

  8. לאור העובדה ש"חוצה ישראל" נדרשה עפ"י החלטת ועדה מפגשים להציב מחסום אוטומטי במידה והעבודות לא תסתיימנה תוך שנה, יש לנקוט בפעולות הבאות:

  א. לדרוש מ"חוצה ישראל" קיום הנחיית ועדת המפגשים מדצמבר 03 – באחריות מנהל אגף התקשורת. זמן ביצוע – מיידי. מעקב ביצוע באחריות סמנכ"ל הפעלה ותחזוקת תשתית.

  ב. להתקין מחסום אוטומטי מתוך המלאי הקיים ולהעביר דרישת תשלום ל"חוצה ישראל" – באחריות מנהל אגף תקשורת וממונה מסחר. זמן ביצוע – מיידי. מעקב ביצוע באחריות סמנכ"ל סחר ונכסים וסמנכ"ל הפעלה ותחזוקת תשתית.

   

  9. יש להתקין עוד 2 מחסומים אוטומטיים (הקיימים היום במלאי) מתוך 10 המפגשים המוגנים ע"י תימרור בלבד בקטע נען/באר שבע על פי סדר עדיפות שייקבע כפ"י התנאים הגיאומטריים – באחריות מנהל אגף תקשורת בהתייעצות עם מנהל אגף תחזוקת תשתיות. מעקב ביצוע באחריות סמנכ"ל הפעלה ותחזוקת תשתית.

   

  10. יש להשלים סקר מפגשים לגבי כל מפגש ומפגש ברשת – באחריות מנהל אגף תחזוקות תשתיות. זמן ביצוע – מיידי. מעקב ביצוע באחריות סמנכ"ל הפעלה ותחזוקת תשתית. תיקון הליקויים על פי לו"ז שייקבע על ידי סמנכ"ל הפעלה ותחזוקת תשתית, מתוך שאיפה לזירוז תיקון הליקויים בכל האמצעים (קבלנים, עובדי רכבת וכו') אך לא יאוחר מסוף חודש יולי ש.ז.

   

  11. ריכוז הנושאים הקשורים לוועדת המפגשים העליונה יהיה באחריות מנהל אגף תכנון. כל פנייה לאישור מפגש חדש תהיה מותנית בקיום תוכנית הסדרי תנועה מאושרת על-ידי רשויות התימרור הרלוונטיות ותכלול שלבי מעבר ממסילה יחידה למסילה כפולה במידת הצורך. מעקב ביצוע באחריות סמנכ"ל תכנון ופיתוח.

   

  יוקם "צוות תחזוקת מפגשים" בהרכב:

   

  סגן מנהל אגף תחזוקת תשתיות – יו"ר

  ממונה תשתיות ארצי – חבר

  מהנדס תחזוקת מפגשים – חבר ומרכז הצוות

  מהנדס מסילות צפון/דרום – חבר

  ממונה בטיחות חטיבתי – חבר

  מהנדס תכנון מסילות – חבר (נציג אגף תכנון)

  ממונה תחום איתות – חבר

   

  הצוות יבצע סקר אחת לארבעה חודשים בכל מפגש. אחראי להוצאת המינוי ומעקב אחר עבודת הצוות –סמנכ"ל הפעלה ותחזוקת תשתית. מהנדס תחזוקת מפגשים יכין לכל מפגש תיק מפגש הכולל: תכנית הסדרי תנועה (באחריות אגף תכנון), דו"חות ביקורת תקופתי.

   

  13. יוכן אומדן עלויות ליישום ההמלצה להכנת תכנית מפורטת להסדרי תנועה בכל המפגשים מאושרת על-ידי רשויות התימרור הרלוונטית – באחריות מנהל אגף תכנון. לו"ז לביצוע – 30 יום. מעקב ביצוע באחריות סמנכ"ל תכנון ופיתוח.

   

  14. יש להכין תוכנית עבודה המפרטת את מספר ההפרדות המפלסיות המתוכננות במסגרת תוכנית החומש בקווים קיימים ובקווים חדשים וכן עלותם. כמו-כן יש לכלול בעבודה את הפעולות (בליווי פירוט ההשקעה שבוצעה) שבוצעו מאז אסון הבונים (הפרדות מפלסיות, מחסומים, ביטול מפגשים וכו') – באחריות מנהל אגף תכנון בשיתוף עם מנהל אגף תקשורת. לו"ז לביצוע – 30 יום. מעקב ביצוע באחריות סמנכ"ל תכנון ופיתוח.

   

  15. יש לוודא מיידית ובאופן שוטף כי לא יונחו כלים וחומרים כלשהם במקום אשר יש בו כדי להסתיר את משולשי הראייה הנדרשים במפגשים – באחריות מנהל אגף הביצוע וסגן מנהל אגף תחזוקת תשתית. לו"ז לביצוע –מיידי. מעקב ביצוע באחריות סמנכ"ל הפעלה ותחזוקת תשתית וסמנכ"ל תכנון ופיתוח.

   

  16. יש למנוע מעבר של משאיות וציוד מכני כבד לצורך עבודות פיתוח דרך מפגשים המוגנים ע"י תימרור בלבד. כאשר הדבר אינו אפשרי בשום אופן יש להציב שוטר בשכר בכל שעות הפעילות – באחריות מנהל אגף ביצוע. לו"ז לביצוע – מיידי. מעקב ביצוע באחריות סמנכ"ל תכנון ופיתוח.

   

  17. לאור העבודה שבשנת 2004 נשברו למעלה מ-900 זרועות של מחסומים אוטומטיים, והיות ופירסום ההנחיות החדשות להסדרת הבטיחות במפגשי מסילה – דרך מתמהמה, יש לנקוט בפעולות הבאות:

  א. להגדיל את הזמן המינימלי מהפעלת הפנסים והרמזורים ועד הופעת חזית הרכבת במפגש מ-33 שניות ל-40 שניות.

  ב. להגדיל זמן פעולות ההתראה (צלצול ורמזורים) בטרם התחלת ירידת הזרועות מ – 8 שניות במחסום אמריקאי ל-13 שניות, ומ-7 שניות עד 9 שניות במחסום גרמני ל-13 שניות.

   

  כל האמור לעיל יהיה בתוקף עד לפירסום ההנחיות החדשות לבטיחות במפגשי מסילה – דרך – באחריות מנהל אגף תקשורת. מעקב ביצוע באחריות סמנכ"ל הפעלה ותחזוקת תשתית.

   

  18. עם קבלת דו"ח ועדת החקירה הרכבתית ייתכן ותתווספנה הנחיות נוספות אשר ינבעו מהמלצות הוועדה.

   

  בברכה,

  יוסי מור, מנכ"ל רכבת ישראל

   

   תגובה חדשה
  הצג:
  אזהרה:
  פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
  ynet רכב בפייסבוק
  לוח winwin
  מומלצים