שתף קטע נבחר

ביטוח חיים - האם זה כדאי?

החלטתם על ביטוח חיים. אלו סוגים קיימים, מה הבדל בין ביטוח למקרה מוות בלבד, ביטוח מעורב וביטוח מנהלים, ואיזה הטבות מס ניתנות עליו? התשובות לפניכם

רוצים לבטח את עצמכם לימי הפנסיה או להבדיל במקרה של מוות אתם רוצים להבטיח את בני משפחתכם? רכשו לעצמכם ביטוח חיים. הביטוח יכול להיות גם אפיק חסכון אלטרנטיבי לטווח ארוך (לקרן פנסיה וקופת גמל). בנוסף, הוא נועד להעניק כיסוי ביטוחי לצרכים מיוחדים כגון: חוב משכנתא או הלוואה אחרת.

 

בתוכניות לביטוח חיים קיימים שני סוגים עיקריים של כיסוי ביטוחי: כיסוי מפני מוות (ריסק) וכיסוי מפני אבדן כושר עבודה.

 

בסוף 2006 עמדו נכסי פוליסות הביטוח המוחזקים בתיק המשתתף ברווחים על כ-83 מיליארד שקל. שיעור הפדיונות רשם ירידה חדה משנת 2001 (הצלחה גדולה לחברות הביטוח), אולי בזכות הסבר מקיף ללקוחות על חשיבות ביטוח החיים או בשל הערמת קשיים בירוקרטים למי שמנסה לפדות את הביטוח או להעבירו לגוף אחר. חשוב להדגיש שהתשלומים החודשים גדלים עם השנים וכדאי לוודא בכמה ומתי בזמן רכישת הפוליסה.

   

בביטוח חיים אין הגבלה על סכום פיצויים והפרמיות מחושבות על פי סטטיסטיקות של ערכי תמותה. אם המוטב מת לפני שקרה מקרה הביטוח, יזכו בתגמולי הביטוח בן או בת זוגו, או צאצאיו, לפי כללי החלוקה שבירושה. על פי החוק, בעל אינו יכול לבטח את חיי אשתו ללא קבלת הסכמתה, וילדים אינם יכולים לבטח את חיי הוריהם ללא הסכמתם.  

 

סוגי הביטוחים הקיימים בשוק

ביטוח למקרה מוות בלבד (ריסק)

כיסוי ביטוחי במקרה מוות המבוטח במהלך תקופת הביטוח מקנה למוטבים שקבע המבוטח סכום ביטוח חד-פעמי ולעיתים קצבה חודשית. ריסק מפני מוות מוקדם וריסק מפני אובדן כושר עבודה חדלים להתקיים לאחר גיל הפרישה. חברת הביטוח תשלם תגמולים במות המבוטח במהלך תקופת הביטוח בלבד.

 

כשנוטלים משכנתא רוכשים ביטוח חיים, כך שבמקרה של מות המבוטח, תשולם יתרת ההלוואה למלווה (לרוב הבנק). סכום הביטוח קטן ככל שהזמן עובר, במקביל לירידת נטל חוב המשכנתא. אם ביטוח החיים כולל את שני בני הזוג ואחד נפטר, אז השני אינו מחויב בהחזר המשכנתא.

  

אם לא מתרחש מקרה מוות של המבוטח בתוך תקופת הביטוח, אין זכאות לקבל סכום כלשהו. אזרחים רבים חושבים בטעות שהביטוח חיים שלהם הוא "כמו תוכנית חסכון בבנק", למרות שהביטוח מורכב ממרכיב ריסק בלבד.   

 

ביטוח מעורב (שיווקו הופסק ב-2004)

ביטוח המכיל מרכיב של חיסכון ומרכיב של ריסק (ביטוח למקרה מוות). סכום הביטוח משולם במקרה של פטירת המבוטח בתוך תקופת הביטוח או בסיום תקופת הביטוח.

 

חברת הביטוח משלמת את התגמולים גם במקרה של מות המבוטח במהלך תקופת הביטוח וגם בהגיעו לגיל מסוים, לרוב גיל פרישה. תוכניות ביטוח חיים אלו הן מכשיר חסכון הנועד לשלם סכום חד-פעמי (סכום הוני) או קצבה חודשית (ניתן להחליט בפרישה) למשך כל חייו של המבוטח בעת הפרישה.  

    

ביטוח מנהלים = ביטוח חיים

במדינה שבה כל פקיד הוא מנהל לשכה וכל מוקדן הוא מנהל שירות לקוחות, קל למכור ביטוח "למנהלים", אבל ביטוח המנהלים הוא למעשה מדובר בביטוח חיים.

 

ביטוח המנהלים מורכב מהפרשות של העובד לתגמולים ומהפרשות של המעביד לתגמולים ובדרך כלל גם לפיצויים. עלויות הביטוח (הפרמיות) משולמות בחלקן על ידי המבוטח (העובד) ובחלקן על ידי המעביד. חלק מסכום הפיצויים משמש גם כקופה לתשלום פיצויי פיטורין לעובד.

 

תוכנית הביטוח כוללת כיסוי למקרי מוות, נכות, אובדן כושר עבודה, חסכון לגיל פרישה ופיצויי פיטורין. בפוליסות החדשות המבוטח מחליט איזה חלק מהפרמיה יופנה לחסכון הוני בתום התקופה, ואיזה חלק מהפרמיה יופנה לחסכון קצבתי.

  

הטבות המס על פוליסות ביטוח חיים

במשרד האוצר מסבירים, כי "הטבות המס בפוליסות ביטוח מנהלים וביטוח עצמאים ניתנות בדרך של זיכוי מס - הפחתת תשלום המס בגובה מכפלת שיעור הזיכוי בסכום ההפקדה, וניכוי מס - הפחתת סכום ההכנסה החייבת במס בגובה סכום ההפקדה".

 

להלן פירוט ההטבות בכל אחד מהשלבים:

 

1 . הטבות המס בשלב ההפקדה

בפוליסות ביטוח מנהלים - עבור הפקדה בשיעור של עד 7% משכר העובד, שאינו עולה על התקרה המותרת להפקדה, ניתן זיכוי מס בגובה 25% מסכום ההפקדה שבוצעה לקופת ביטוח.

 

הפקדת מעביד, בשיעור של עד 7.5% משכר העובד ועד לתקרת ההכנסה המזכה אינה חייבת במס בידי העובד במועד ההפקדה.

 

סכומים ששילם המעביד על מרכיב התגמולים מעבר לסכום שצוין לעיל יזקפו כהכנסת עבודה והעובד ישלם עליהם מס במועד הפקדת הכספים על ידי המעביד, דהיינו, במועד הפקדת הכספים לקופה.

 

בנוסף להטבות המס הניתנות לעובד, הפקדת המעביד לחיסכון פנסיוני עבור עובד מוכרת לו כהוצאה.

 

בפוליסות ביטוח עצמאים - במועד ההפקדה החוסך נהנה הן מניכוי והן מזיכוי. הניכוי לא יעלה על סכום השווה ל-7% מההכנסה המזכה (עד פעמיים השכר הממוצע במשק בחישוב חודשי), ואם הפקיד לקצבה בשיעור העולה על 12% מהכנסתו, יותרו בניכוי, בשל החלק העולה על 12%, עד 4% נוספים. זיכוי המס מוענק בסכום שאינו עולה על 5% מאותה ההכנסה ועד גובה ההכנסה המזכה.

 

סכום הזיכוי ממס שווה ל-25% מסכום ההפקדה לקופת ביטוח. חוסך במעמד עצמאי מחויב בהפקדת רובד ראשון למסלול קצבה ולאחר מכן יכול לבחור האם להמשיך ולהפקיד לקצבה או למסלול הוני.

 

2 . הטבות המס בשלב הצבירה

לכספים המופקדים בקופות ביטוח הוניות (החל מאוגוסט 2002) יינתן פטור על תשלום מס רווח הון, בכפוף לעמידה בשלושת התנאים המצטברים הבאים:

א. משיכת הכספים בגיל פרישה (64 לאישה ו-67 לגבר).

ב. ותק של 15 שנים לפחות בחשבון החוסך ממועד ההפקדה הראשון.

ג. רווחים שמקורם בהפקדות עד תקרה שנתית של כ-20 אלף שקל (תקרת הפקדה מוטבת).

הכספים המופקדים בקופות ביטוח לקצבה פטורים ממס על רווחי הון.

 

3 . הטבות המס בשלב המשיכה

בקופות ביטוח הוניות - בהתקיים שלושת התנאים המצטברים שצוינו, מתקיים פטור מלא על כספי החיסכון הפנסיוני במשיכת הכספים בגיל פרישה.

 

בקופות ביטוח קצבתיות - הפקדות לאפיק הקצבתי שלא חויבו במס בידי העובד במועד ההפקדה, יחויבו במס במועד קבלת הקצבה החודשית, לפי שיעור המס השולי של מקבל הקצבה.   

 

יתרונות ביטוח חיים

אמנם החסרון הבולט העיקרי בביטוח חיים לעומת מוצרים פנסיונים אחרים הוא דמי ניהול יקרים יותר, אך ביטוח חיים הוא חוזה מחייב ובעל יתרונות רבים:

 

  • הפוליסה לא ניתנת לביטול באופן חד-צדדי על ידי חברת הביטוח, למעט מקרה שהמבוטח לא שילם את הפרמיה והחברה הודיעה לו על כך, בהתאם להוראות החוק.

 

  • בפוליסה לביטוח חיים עם מרכיב חסכון, המבוטח זכאי לכספים בתוך תקופת הביטוח, ואם נפטר במהלך תקופת הביטוח - המוטב זכאי לכספים.

 

  • חברת הביטוח פטורה מתשלום סכום הביטוח רק במקרה של התאבדות המבוטח תוך 12 חודשים ממועד תחילת הביטוח.

 

  • קרן פנסיה לעומת זאת, רשאית לשנות את מקדמי הקצבה בהתאם למידת ההצלחה של ניהול הכספים.

 

האם כדאי לפדות תוכנית ביטוח ישנה ולרכוש חדשה?

לפי תוכניות הביטוח החדשות הורעו תנאי החיסכון והקצבה ולכן מומלץ, בדרך כלל, לשמור על הפוליסות שנרכשו לפני שנת 1992, המבטיחות הצמדה מלאה ותשואה קבועה.

 

מרכיב הריסק אמנם הוזל, אך רצוי לשמור על כיסוי הקצבה כיוון שעלות הביטוח התייקרה לפי תוכניות הביטוח החדשות ואין עוד הבטחת גמלא (תשלום יתרת ערך הפדיון כתגמולי ביטוח למקרה מוות או מינימום מספר הגמלאות שהוסכם לגביו מראש, הגבוה מביניהם).

 

בכל מקרה, לא כדאי לבטל את הביטוח הישן לפני שמשיגים אישור בכתב מחברת הביטוח לקיומו של ביטוח חדש.

 

גילוי נאות בפוליסות ביטוח חיים

ממשרד האוצר נמסר, כי "בביטוח חיים קיימת חובת הודעה למבטח על מצב הבריאות ועל כל עניין מהותי שנשאלתם לגביו בהצעת הביטוח וכן קיימת חובה שלא להסתיר מחברת הביטוח בכוונת מרמה עניין שידוע לגביו כי הוא עניין מהותי למבטח, גם אם לא נשאלתם לגביו במפורש".

 

טופס הגילוי הנאות כולל בין השאר פירוט בדבר אופן חלוקת השכר המבוטח ההתחלתי בין הון לקצבה ובין מרכיב תגמולי עובד, מרכיב תגמולי מעביד ומרכיב פיצויים, סכומי הכיסויים הביטוחיים הכלולים בפוליסה, שיעור דמי הניהול הנגבים בפוליסה, ושיעור קנסות המשיכה מהחיסכון המצטבר.

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: דוד הכהן
לדאוג ליום הפרישה
צילום: דוד הכהן
מומלצים