שתף קטע נבחר

קווי מהדרין - המדריך המלא לנוסע(ת)

אם תהיתם כיצד תתבצע הפרדה מרצון בין גברים ונשים באוטובוסים של "קווי מהדרין", קראו כיצד קבעה ועדה מקצועית את כללי ההפרדה. כל חריגה מכך, אמורה להיאכף על-ידי משרד התחבורה

כך תתבצע ההפרדה מרצון בקווי המהדרין. צו הביניים שנתן היום (ה') בג"ץ בעניין קווי המהדרין, קובע את כללי ההפרדה בהתאם למסקנות הוועדה המקצועית שהקים משרד התחבורה. לפניכם כללי תקופת הבדיקה, כפי שנוסחו על-ידי הוועדה המקצועית של משרד התחבורה (מספרי הסעיפים - במקור, בהחלטת בג"ץ):

 

 

188. לצורך בחינת האפשרות לקיים את המתווה הכללי (של ההפרדה, ש.ה) באופן קבוע, ובמיוחד על מנת להבטיח כי ניתן למנוע את גילוי האלימות והכפייה, מציעה הוועדה לאפשר, למשך תקופה מוגבלת שתימשך שנה אחת מיום אימוצן של ההמלצות, עלייה וירידה גם בדלת האחורית בקווי השירות המפורטים ברשימה המצורפת כנספח יב' לדו"ח זה (להלן, בהתאמה, תקופת הבדיקה והרשימה). הרשימה מהווה "צילום מצב קיים" של הקווים בהם מתקיים ההסדר בשנים האחרונות, המסתמכת בעיקרה על "רשימת ועד הרבנים". זאת, משום שעל פי עמדת הוועדה אין מקום לאפיין קווים כלשהם לפי מפתח כזה או אחר, או להגדירם בנפרד מקווי השירות הכלליים של התחבורה הציבורית. מאחר שרשימה זו היא בגדר מצב קיים, היא יכולה להוות קבוצת בקרה אשר ניתן לקיים לגביה את הבדיקה, במהלך התקופה שנקבעה, וקודם הכרעות בעניין יישום המתווה הכולל.

 

189. באותם קווים שברשימה ימומשו עקרונות המתווה באמצעות תנאים המאפשרים לנוסעים לנהוג לפי רצונם החופשי בעליה ובישיבה באוטובוס, לרבות תוך שימוש בכלל דלתות האוטובוס המותרות לעליית נוסעים באותו קו. משכך, יוכלו נוסעים בקווים אלה לעלות בכל דלת בה הם מבקשים ולישב בכל חלק של האוטובוס, בין היתר, יוכלו נוסעים לעלות על האוטובוס ולשבת תוך הפרדה בין נשים לגברים ובלבד שהדבר הוא על פי רצונם החופשי.

 

190. קווים אלה, לפי עמדת הוועדה, אינם קווים בהם חל הסדר מיוחד של הפרדה. הוועדה אינה קוראת לציבור הנוסעים לעלות או לשבת באוטובוס באופן כזה או אחר, מופרד או מעורב. הוועדה מדגישה כי לכל אדם, גבר ואישה, הזכות לעשות, כנוסעים, שימוש חופשי באוטובוס על כל חלקיו, לשבת בכל מקום למעט מקומות המיועדים לבעלי סטטוס מיוחד (אנשי כוחות הבטחון, אנשים עם מוגבלויות וכו'), ולעלות ולרדת מכל דלת. הוועדה אינה רואה כל שוני במעמדה, לרבות מן הבחינה הציבורית או המשפטית, בין קווי שירות הכלולים ברשימה ובין קווי שירות אחרים בתחבורה הציבורית בישראל.

 

191. יודגש, כי הקווים שברשימה שמצורפת כנספח י', הינם כבר בתקופת הבדיקה קווים הזהים במאפייניהם התחבורתיים הכלליים,לרבות תפעולית, שיווקית ופרסומית לכלל קווי האוטובוס המנויים על התחבורה הציבורית. קווים אלה לא יוגדרו כ"קווי מהדרין" או קווים ייעודיים לאוכלוסיה זו או אחרת, קרי - בשונה מן המצב הקיים - בקווים אלה מתאפשרת עליה מן הדלת האחורית שלא תחת כותרת של "קו מהדרין", ובלא שהפרדה בין נשים לגברים, ככל שתתקיים באותם קווים, ועל ידי אותם הנוסעים שיבקשו לקיימה, היא ממאפייניו של הקו.

 

192. בין היתר יובהר למפעילים ולנהגים מטעמם, כי קווי התחבורה הציבורית הכלולים ברשימה, במהלך תקופת הבדיקה, אינם מאופיינים בהפרדה בין נשים וגברים ואל למפעיל או לנהגים לקחת חלק בהחלה של הסדרים כלשהם על הנוסעים. על המפעילים ונהגים מוטלת החובה כבר עתה לפעול למניעת פגיעה או כפייה או גילויי אלימות כלשהם בנוסעים כל שהם. בתקופת הבדיקה משרד התחבורה יקיים בקרה מיוחדת על ההתקיימות תנאי המתווה המפורטים.

 

193. השימוש בדלת האחורית של האוטובוסים יתאפשר לכל הנוסעים במהלך תקופת הבדיקה בקווים המפורטים ברשימה, ובלבד שהמפעיל מעוניין בכך, וידאג לכלל ההסדרים התפעוליים והביטחוניים, וכן לאפשרות לגבות תשלום באחת או יותר מהדרכים הבאות: מנקב, כרטיסן ו/או כל סידור אחר שיאושר או יידרש על ידי המפקח על התעבורה. מובהר כי האחריות הבלעדית לגביית דמי הנסיעה לעולים מהדלת האחורית, לרבות העלויות הנלוות וכל הפסד שינבע מכך לרבות עקב המשתמטות מתשלום, תחול על המפעיל בלבד.

 

194. כן יובהר, כי אם ייווכח משרד התחבורה במהלך תקופת הבדיקה, כי התרת העלייה מהדלת האחורית מעוררת בעיות של גביה, בטיחות או ביטחון שלא ניתן לתת להם פיתרון הוא יהיה רשאי להורות על הפסקת השימוש בדלת האחורית, בכל הקווים או מקצתם, לפי העניין, מבלי לגרוע מכל סמכות אחרת הנתונה לו כדין.

 

195. הואיל והוועדה מגנה כל גילוי של כפייה ואלימות, פיזית או מילולית, ימשיך המפקח על התעבורה לעקוב אחר תגובות הציבור לפעילות הקווים שברשימה, לרבות כל טענה בדבר אלימות או חשש לאלימות או לכפייה מסוג כלשהוא, ולקיים את הפיקוח הנדרש ויפעיל את סמכויותיו בהתאם להוראות הדין. הוועדה קוראת למשרד התחבורה להפעיל אמצעי אכיפה מוגברים בקווים שברשימה, הן ביחס להתנהגות הנוסעים והן כלפי המפעילים והנהגים.

 

196. ככל שיימצא במהלך תקופת הבדיקה כי גילויי האלימות נמשכים, יבחן המפקח על התעבורה את האפשרות, בין היתר, לאסור עליה בדלת האחורית באותם קווים בהם התקיימו גילוי אלימות או כפיה, לבטל את הפעלת הקו אותו מפעיל, או כל אמצעי הולם אחר.

 

197. בתום תקופת הבדיקה יוגש לשר התחבורה דוח סטטוס המרכז את כל הממצאים בקשר להתנהלות קווי השירות ברשימה והנוסעים בהם במהלך תקופת הבדיקה. לדוח הסטטוס תצורף עמדת המפקח על התעבורה בדבר האפשרות להמשיך לקיים את המתווה הכללי שהוצע בהמלצות אלה, לנוכח הממצאים.

 

198. במידה שלאחר תקופת הבדיקה יימצא כי ניתן ליישם את המתווה הכללי, יידרשו גם מפעילי הקווים המנויים ברשימה ליישם את מכלול האמצעים הטכנולוגיים והתפעוליים שייקבעו על ידי המפקח על התעבורה.

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
הפרדה - כך זה יעשה
צילום: עטא עוויסאת
ynet רכב בפייסבוק
לוח winwin
מומלצים