שתף קטע נבחר

עלייה בגובה ההלוואות שביקשו עובדים ממעסיקים

חג הפסח הכניס לא מעט עובדים למצוקה תזרימית. מסקר חדש של עוקץ מערכות עולה כי חלה ירידה בנכונות המעבידים להעניק הלוואות לעובדים בשל השלכות המחאה החברתית. אז מה גובה ההלוואה הממוצעת?

מאזן ההכנסות וההוצאות של רבים מאיתנו השתנה לרעה, בין השאר בגלל הפסח האחרון, אשר הגדיל באופן ניכר את הוצאות התא המשפחתי.

 

 

הריביות שגובים הבנקים וחברות האשראי בגין מתן הלוואות גרמה לעובדים לפנות למעביד, זאת במטרה ליטול ממנו הלוואה, בתנאים נוחים ועדיפים על פני אלו שמוצעים ע"י הגורמים "הסטנדרטים".

 

חברת עוקץ מערכות ביצעה בתחילת חודש מאי סקר מקיף, במטרה לברר מספר היבטים: 

1. האם חל שינוי בשיעור העובדים שנטלו הלוואה בחג הפסח האחרון, לעומת הנעשה בחודש אפריל 2011.

2. גובהה של ההלוואה שניטלה תוך בחינת התפלגות שכר הנוטל.

3. בחינת שיעור העובדים נוטלי הלוואות לפי ענפים.

4. נכונות המעסיקים להעניק הלוואות בהשוואה לנעשה לחודש אפריל 2011.

 

אופן ביצוע הסקר

דיווח על הלוואה שניתנת לעובד מופיע במסגרת תלוש השכר,שמופק לעובד ע"י שימוש בתוכנה של עוקץ מערכות. במסגרת הסקר, נבדקו כ-14 אלף תלושי שכר של עובדים המועסקים ב-325 חברות קטנות ובינוניות במשק. בבדיקה נערכה השוואה של הנתונים שהופיעו במסגרת התלושים שהתייחסו לאפריל 2012 ובהשוואה לנתוני אפריל 2011. כמו כן, נעשה סקר טלפוני במסגרתו נתבקשו מנכ"לי החברות או החשבים להשיב על שאלות שנוגעות לנכונותם להעניק הלוואות.

 

עמי ברגמן, מנכ"ל משותף בחברת עוקץ מערכות מסביר כי ישנן מספר סיבות שבגינן פונים העובדים למעביד לצורך קבלת הלוואה :

 

1. בשל מדיניות ניהול הסיכונים של הבנק ו/או חברות האשראי, לא אחת, הלקוח אינו עומד בקריטריונים או לחילופין, שנתוני החשבון לרבות הלוואות קודמות שנטלו, אינם מאפשרים לו ליטול הלוואה חדשה. לצד זאת, המעביד לרוב אינו מבקש מהעובד לגבות את ההלוואה בהצגת בבטחונות או ערבים.

2. ההליך הפרוצדוראלי פשוט יותר.

3. הריבית שנגבת מהעובד לרוב נמוכה בצורה משמעותית.

4. תנאים נוחים יותר להחזר ההלוואה.

 

איפה העלייה המשמעותית ביותר? 

במסגרת הסקר, ניתחנו את הנתונים שנתקבלו , תוך בחינת שיעור העובדים שלקחו הלוואות בחודש אפריל 2012, בהשוואה לנעשה באפריל 2011, בהתאם להתפלגות גובה שכרם.

 

מבדיקת הנתונים עולה, כי חלה ירידה מהותית בשיעור של כ-21.16% במספר ההלוואות שנטלו על ידי עובדים ששכרם הינו עד 4,500 שקל, בהשוואה לאפריל 2011.

 

בהתייחס לעובדים ששכרם נע בין 9,500-4,500 שקל, הרי שמנתוני הסקר עולה כי חלה עליה בלתי מבוטלת בשיעור נטילת ההלוואות בקרב פלח זה - בשנת 2011 היה חלקם של מקבלי שכר ברמות שכר אלו - כ-57.6% מכלל לוקחי ההלוואות ואילו בשנת 2012 האחוז עלה לכ-67.6%, כשבולטת העלייה ברמת השכר שבין 7,500 שקל ל-9,500 שקל.

 

מניתוח דפוסי נטילת ההלוואות על ידי העובדים ששכרם גבוה מ 9,500 שקל, עולה כי חלה ירידה בשיעור של כ-24.69% בקרב אלו שגובה שכרם המקסימאלי הינו כ-15 אלף שקל.

 

לדברי ברגמן, מצער לגלות פעם נוספת כי דווקא מקבלי השכר הנמוך באוכלוסייה, שהם הם אלו שזקוקים יותר מכולם "להנשמה פיננסית" בדמות הלוואה, נענים בשלילה לבקשת קבלת הלוואה מהמעביד, ולרוב גם מהמערכת הבנקאית. עובדים אלו, שהשכר המשולם להם הינו בגובה מקסימלי של 4,500 שקל, עובדים לרוב, בענפי האבטחה והשמירה, שגם כך, מאופיינים בקיפוח ובאי מתן זכויות סוציאליות המגיעות להם על פי חוק.

 


אחוז לוקחי ההלוואות

אחוז לוקחי ההלוואות
גובה שכר בשקלים אביב 2011 אביב 2012 שינוי
עד 4,500 29.3% 23.1% 21.16%-
4,501-6,000 20.4% 22.5% 10.29%
6,001-7,500 22.7% 26.1% 14.98%
7,501-9,500 14.5% 19% 31.03%
9,501-15,000 8.1% 6.1% 24.69%-
15,001-19,500 4% 2.7% 32.5%-
19,501-27,000 0.8% 0.4% 50%-
מעל 27,000 0.2% 0.1% 50%-

 

הלוואה ממוצעת של 11,300 שקל

מניתוח נתוני ההלוואות שאושרו לעובדים שמהלך אפריל 2012 בהשוואה לנעשה בתקופה המקבילה אשתקד, עולה כי בשנת 2012, חלה עלייה משמעותית בגובה ההלוואה שנטלה ע"י כלל העובדים, כאשר בקרב מרוויחי השכר שנע בין 7,501 ל-9,500 שקל, חלה העלייה המשמעותית ביותר בשיעור של כ-21.5% - מ-9,300 שקל ל-11,300 שקל.

 

הנחת העבודה היתה כי יתקיים מתאם בין גובה השכר המשולם לעובד לבין גובה ההלוואה שנטלה, ולכאורה, אכן מתקיים מתאם כזה המצביע על עלייה בהתאם ליכולת ההחזר של הלווה, אולם מעיבוד נתוני ההלוואות שנטלו על ידי מקבלי השכר שנע בין 9,501 שקל ל-15 אלף שקל, עולה כי בקרב קבוצת משתכרים זו, חלה העלייה המתונה ביותר בגובה ההלוואה שנטלה, ביחס לנתוני אשתקד.

 

עלייה מתונה נרשמה גם בקרב קבוצת מקבלי השכר שנע בין 15,001 ל-19,500 שקל, בשיעור של כ-14.6%, כאשר לשם ההשוואה, בקרב מקבלי השכר שנע בין 19,501 - 27 אלף שקל, נרשמה עלייה בשיעור של כ-19.3%.

 

 
גובה ההלוואה

גובה ההלוואה
גובה שכר בשקלים אביב 2011 - הלוואה ממוצעת בשקלים אביב 2012 - הלוואה ממוצעת בשקלים שיעור שינוי
עד 4,500 3,900 4,000 2.6%
4,501-6,000 5,400 6,300 16.7%
6,001-7,500 8,300 9,800 18.1%
7,501-9,500 9,300 11,300 21.5%
9,501-15,000 11,400 12,900 13.2%
15,001-19,500 10,300 11,800 14.6%
19,501-27,000 11,400 13,600 19.3%
מעל 27,000 15,700 18,900 20.4%

  

אחוז העובדים נוטלי הלוואות לפי ענפים

מבדיקת נתוני ההלוואות תוך בחינת שיעור העובדים שנטלו הלוואות על פי פילוח ענפי, עולה כי העלייה המשמעותית ביותר בשיעור הלווים נרשמה בקרב עובדי הביטוח והפיננסיים, שעומדת על כ-23.7%, ואילו העלייה המתונה ביותר נרשמה בקרב עובדי ענף האבטחה והשמירה, עלייה מינורית בשיעור של כ-0.8%.

 

גם בקרב העובדים במשרדי עורכי הדין ורואי החשבון, נרשמה עלייה בלתי מבוטלת, בשיעור של כ-23.7% וכך גם בענף ההיי-טק, עלייה בשיעור של כ-16.9%.

 


אחוז לוקחי הלוואות לפי ענפים

אחוז לוקחי הלוואות לפי ענפים
ענף אביב 2011 אביב 2012 שינוי
אבטחה ושמירה 11.8% 11.9% 0.8%
תעשייה - מזון 7.2% 7.8% 8.3%
תעשייה - מתכת 5.4% 5.6% 3.7%
משרדים - עורכי דין 10.3% 12.3% 19.4%
משרדים - רואי חשבון 9.2% 10.9% 18.5%
היי-טק 13.6% 15.9% 16.9%
מסחר וקמעונאות 9.4% 9.6% 2.1%
ביטוח ופיננסים 13.1% 16.2% 23.7%

 

המחאה החברתית

על מנת לבחון את השינוי שחל בנכונות המעביד להעניק הלוואה יש ראשית כל לסקור את האלמנטים המהותיים שנמצאים בבסיס החלטה זו:

 

1. מצבו הפיננסי: מידת הנזילות וההון הפנוי בנקודת הזמן הרלוונטית המאפשרים למעביד להעניק הלוואה.

2. מדיניות ניהול סיכונים : ההחלטה העקרונית וסכום הלוואה שתינתן תלויים בשכר העובד , בוותק, ביחסיו עם המעסיק, ובנחיצותו של העובד.

3. צפי הכנסות במהלך השנה הקרובה.

 

במסגרת הסקר הטלפוני נתבקשו המשיבים לענות האם חלה ירידה בנכונותם להעניק הלוואות לעובדים, בהשוואה לאפריל אשתקד, כאשר ניתנה להם האפשרות להשיב אחת מן האפשרויות הבאות: ירדה משמעותית או נותרה כשהיתה. בהנחה כי חלה ירידה משמעותית, הם נתבקשו לפרט את העילות לכך.

 

מניתוח תשובות הנשאלים עולה כי בענפי התעשייה, האבטחה,השמירה המסחר וקמעונאות, נרשמה ירידה בנכונות המעסיקים להעניק הלוואות לעובדיהם. לדברי ברגמן, "קיים מתאם בין יכולתם של המעסיקים להעניק הלוואות לבין האשראי שמוענק להם ע"י הבנקים, שגובהו בחלק מהמקרים, ירד באופן ניכר במהלך השנה האחרונה – תולדה של שינוי במדיניותם כלפי פלח לקוחות זה".

 

כמו כן, רבים השיבו כי חלה ירידה בנפח הפעילות ו/או פגיעה בשורת הרווח בשל המחאה החברתית שהתרחשה בקיץ 2011, אשר השפיעה באופן ישיר על מידת הנזילות, ויכולתם להפנות משאבים לאפיק זה. מלבד זאת, רבים מהם הביעו חשש כי המחאה החברתית תתלקח בשנית במהלך הקיץ הקרוב, הנחת עבודה , שמחייבת אותם להיערך לכך בהתאם".

בענפים אחרים לא היה שינוי בנכונות המעסיקים להעניק הלוואת לעובדיהם.

 

 


נכונות להעניק הלוואה

נכונות להעניק הלוואה
ענף מידת נכונות להענק הלוואה באפריל 2012 לעומת אפריל 2011
אבטחה ושמירה ירדה משמעותית
תעשייה - מזון ירדה משמעותית
תעשייה - מתכת ירדה משמעותית
משרדים - עורכי דין ללא שינוי
משרדים - רואי חשבון ללא שינוי
היי-טק ללא שינוי
מסחר וקמעונאות ירדה משמעותית
ביטוח ופיננסים ללא שינוי

 

הבהרות משפטיות:

 

האם קיים חוק שמסדיר את עניין מתן ההלוואות לעובדים ?

עו"ד חמי לפידור, מומחה לדיני עבודה ממשרד לפידור ושות', מסביר: "נכון להיום, אין בישראל חוק שעוסק בקביעת תנאיה של הלוואה שנותן המעסיק לעובדיו. תנאי ההלוואה, ובכלל זה גובה הריבית ותקופת ההחזר של ההלוואה, נקבעים על-ידי המעסיק.

 

ההיבט היחידי שהחוק מתייחס אליו בהקשר זה הינו החיוב במס בגין ההלוואה שנתן המעסיק לעובד.

בסעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה נקבע כי במקרה שעובד קיבל ממעבידו הלוואה, וההלוואה היא ללא ריבית או בריבית נמוכה מזו שקבע שר האוצר, יחשב הפרש הריבית כהכנסת עבודה בידי העובד. הפרש הריבית הינו ההפרש בין הריבית שנצברה בפועל על יתרת ההלוואה לבין הריבית שהיתה נצברת אילו חושבה לפי שיעור הריבית שקבע שר האוצר כאמור.

 

בתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), התשמ"ה-1985, קבע שר האוצר כי שיעור הריבית לענין סעיף 3(ט) לפקודה יהא, להלוואות מעל 7,320 שקל (נכון לשנת 2011) שיעור עליית המדד בתוספת ריבית ריאלית של  4% לשנה. הלוואות נמוכות מ-7,320 שקל יחויבו בשעור עליית המדד בלבד".

 

כל מעסיק יכול לקבוע את הקריטריונים שלו למתן הלוואות לעובדים?

עו"ד לפידור: לרשות המעסיק הזכות לקבוע את הקריטריונים למתן ההלוואה , אולם בו בעת, לא אחת, ניתנת ההלוואה ללא כללים מוגדרים מראש, בעקבות בקשה ספציפית של עובד שנקלע למצוקה כלכלית.

 

המציאות מלמדת כי, במקרים רבים, ההלוואות נתנות באמצעות בחינה של שורת קריטריונים בהם צריך לעמוד העובד, כגון : המטרות או המצבים בהם העובד יכול לבקש לקבל הלוואה, הוותק המינימלי במקום העבודה הנדרש לקבלת הלוואה או הזמן שצריך לחלוף מתום החזרת ההלוואה הקודמת.

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: Shutterstock
צילום: דן פרץ
חמי לפידור
צילום: דן פרץ
עמי ברגמן
צילום: אבי רוקח
מומלצים