שתף קטע נבחר

השרים אישרו את הפרטת דואר ישראל

ועדת השרים לענייני הפרטה אישרה את המתווה להפרטת הדואר, לפיו 40% מאחזקות המדינה יימכרו בשני שלבים. בשלב ראשון 20% מהמניות יימכרו למשקיע פרטי ובשלב השני 20% מניות נוספות יונפקו בבורסה לציבור

הפרטת דואר ישראל אושרה הבוקר (ב') לפי המתווה שהציעה רשות החברות הממשלתיות, במסגרתו תמכור המדינה עד 40% מאחזקותיה בחברה. הבקשה אושרה פה אחד בוועדת השרים לענייני הפרטה בראשות שר האוצר, משה כחלון.

 

הפרטת דואר ישראל יוצאת לדרך: 40% מאחזקות המדינה יימכרו

 

מתווה ההפרטה שאושר מחלק את מכירת עד 40% מאחזקות המדינה בדואר ישראל לשני שלבים. בשלב הראשון תבוצע מכירה פרטית של 20% מהאחזקות למשקיע או לקבוצת משקיעים פרטיים מהארץ או מחו"ל. בשלב השני, תוך שנתיים, תפעל רשות החברות הממשלתיות למכירת יתר מניות החברה לציבור על פי תשקיף. כך תיוותר המדינה עם כ-60% ממניות הדואר.

 

חברת דואר ישראל פועלת כחברה ממשלתית בבעלות מלאה של ממשלת ישראל לאחר שעברה תהליך במסגרתו הפכה מרשות הדואר לחברה ממשלתית בהתאם לשתי החלטות מ-2003 ומ-2006. החברה מתאפיינת בשנים האחרונות במגמת ירידה ברווחיותה ובתזרים המזומנים שלה.

 

מצבה התזרימי הבעייתי נבע בחלקו משינוי מגמות בענף הדואר ובשל ירידה שנתית ממוצעת של 8% במספר דברי הדואר, לאור המעבר של פעילות הדואר לתחליפים אלקטרוניים. סיבה נוספת לירידה ברווחיות החברה נובעת ממבנה החברה ומהתנהלותה השוטפת.

יוזמי המתווה טוענים כי ההפרטה תתרום להתייעלות החברה וכניסתה לתחומי פעילות פיננסיים חדשים (צילום: ירון ברנר) (צילום: ירון ברנר)
יוזמי המתווה טוענים כי ההפרטה תתרום להתייעלות החברה וכניסתה לתחומי פעילות פיננסיים חדשים(צילום: ירון ברנר)
 

בדברי הרקע להצעת ההחלטה שהגישה רשות החברות הממשלתיות נכתב כי אמנם שוק משלוחי החבילות הנרכשות באמצעות הסחר האלקטרוני נמצא בנסיקה, אך בשלב זה הנסיקה לא מדביקה את הדעיכה בשוק הדואר משום ששוק הדואר עדיין גדול משמעותית משוק החבילות.

 

הנהלת דואר ישראל הציגה בשנת 2013 תוכנית הבראה שמבוססת על הסדרת הרגולציה, פרישת עובדים, שינוי ההסכם הקיבוצי וגמישות תעסוקתית, שינויים בשווקי המטרה ובתחומי העיסוק של הדואר, וכן פיתוח בנק הדואר. דואר ישראל מיישמת החל מינואר 2015 את תוכנית ההבראה, כולל פתיחת מכרזים למסירת דברי דואר, שינוי שעות הפתיחה של סניפי הדואר, תכנון מחדש של המערך התפעולי וצמצום מספר המשרות.

 

הסכם קיבוצי בין החברה, המדינה והסתדרות העובדים נחתם בינואר 2015 ושינויים רגולטוריים בוצעו בהתאם להמלצות הוועדה לבחינת תעריפי חברת הדואר ובנק הדואר. במסגרת ההסכם הקיבוצי הוחלט על מכירת עד 40% מאחזקות המדינה בחברת דואר ישראל בשני שלבים. החלטה זו אושרה בוועדת השרים לענייני חברה וכלכלה באוקטובר 2014, וקיבלה תוקף של החלטת ממשלה בנובמבר 2014.

 

שלבי המתווה

לפי המתווה המוצע על ידי רשות החברות הממשלתיות, בראשות יעקב קוינט, ושאושר הבוקר בוועדת השרים לענייני הפרטה, בשלב הראשון תבוצע מכירה פרטית של אחזקות המדינה בחברה או של מניות נוספות שיוקצו לצורך המכירה הפרטית, או בשילוב שלהן, כמקשה אחת. המכירה תתבצע למשקיע אסטרטגי פרטי או לקבוצת משקיעים פרטיים בארץ או בחו"ל. לאחר המכירה הפרטית יוחזקו 20% מכלל הון המניות המונפק והנפרע של חברת דואר ישראל על ידי משקיע פרטי.

 

בשלב השני, תוך שנתיים מהשלמת המכירה הפרטית, תפעל רשות החברות למכירה של מניות נוספות בחברה דרך מכירת מניות לציבור על פי תשקיף, בבורסה לניירות ערך. בסיום תהליך המכירה תחזיק המדינה בשיעור של פחות מ-60% ממניות החברה.

מרכז הסחר המקוון במודיעין. "כניסתו של משקיע פרטי תתרום להתייעלות החברה" (צילום: מירב קריסטל) (צילום: מירב קריסטל)
מרכז הסחר המקוון במודיעין. "כניסתו של משקיע פרטי תתרום להתייעלות החברה"(צילום: מירב קריסטל)

במסגרת השלב הראשון, המכירה הפרטית, ייחתם הסכם בין המדינה לרוכש שייקבע על ידי רשות החברות הממשלתיות בתיאום ובהסכמת משרד התקשורת ומשרד הפנים. ההסכם יאפשר למשקיע להשפיע על בחירת מנכ"ל דואר ישראל. בנוסף יקבע ההסכם שהחל ממועד המכירה ועד לביצוע ההנפקה הראשונה של דואר ישראל, מספר הדירקטורים המירבי בדירקטוריון החברה יהיה 11, מהם שלושה דירקטורים מטעם הרוכש או בהמלצתו. ממועד ביצוע ההנפקה הראשונה, מספר הדירקטורים המירבי בדירקטוריון החברה יהיה 12, מהם שני דירקטורים מטעם הרוכש.

 

לפי הסכם זה, בכל אחת מוועדות הדירקטוריון יכהן דירקטור שימונה מטעם הרוכש. דירקטור מטעם הרוכש יכהן כיו"ר ועדת הכספים של הדירקטוריון ודירקטור נוסף מטעם הרוכש ישמש כיו"ר ועדת משאבי אנוש של הדירקטוריון. עוד יכלול ההסכם איסור על הרוכש למכור ללא אישור המדינה את אחזקותיו בחברה בשבע השנים הראשונות ממועד הרכישה.

 

במקרה בו תהליך המכירה הפרטית לא יסתיים בהעברת המניות הנמכרות לרוכש תוך שנתיים מיום קבלת ההחלטה על המתווה, רשות החברות תהיה רשאית שלא לבצע את המכירה הפרטית, ו-20% מהון המניות של החברה יתווספו לשיעור ההנפקה במסגרת השלב השני – ההנפקה לציבור.

 

רשות החברות תגבש בהסכמת משרד האוצר, משרד התקשורת ושירות הביטחון הכללי, את האינטרסים החיוניים של המדינה בחברת דואר ישראל ובחברת בנק הדואר ואת דרכי הסדרתם. רשות החברות אף תבחן את האפשרות להגביל את ההחזקה של 5% ויותר ממניות החברה ללא אישור מראש. ועדת השרים לענייני הפרטה תקבל לידיה את המלצות רשות החברות ואת דרכי ההגנה על האינטרסים החיוניים, כולל קידום התחרות ומניעת ריכוזיות במשק.

 

תגמול עובדי החברה כחלק משלבי ההפרטה ייעשה לפי נוהלי רשות החברות בדבר תגמול עובדים בהליכי הפרטה, בהתאם לדרך ההפרטה הרלוונטית ושינוי ההסכם הקיבוצי לשם כך.

 

התמורות שאמורים שלבי ההפרטה שאושרו להניב למדינה, מעבר לשינויים המהותיים במבנה החברה ובפעילותה, כוללים התייעלות בפעילות החברה וכניסתה לתחומי פעילות פיננסיים חדשים, יחד עם כניסת גורמים מתמחים באותם תחומים כשותפים בפעילות החברה. אלה צפויים להביא לשיפור בתוצאותיה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים בשנה.

 

מתווה הפרטה זה מקדם את הליך ההפרדה בין חברת הדואר לבנק הדואר על רקע מטרתו של שר האוצר כחלון להפוך את בנק הדואר לבנק חברתי ועצמאי, שנותן שירותים לציבור הישראלים.

על פי שר האוצר: ההפרטה תקדם את הפיכת בנק הדואר לבנק חברתי ועצמאי (צילום: יוגב אטיאס) (צילום: יוגב אטיאס)
על פי שר האוצר: ההפרטה תקדם את הפיכת בנק הדואר לבנק חברתי ועצמאי(צילום: יוגב אטיאס)

בהצעת המתווה טוענת רשות החברות הממשלתיות כי הכנסת משקיע אסטרטגי לחברת הדואר בשלב הראשון והנפקת מניות החברה בבורסה לניירות ערך בשלב השני, תסייע לחברת דואר ישראל בהשגת שקיפות, יעילות ורווחיות ארוכת טווח.

 

"בהקשר זה יש להדגיש כי רוב רכיבי הפעולות של הדואר נמצאים בשוק תחרותי אל מול חברות פרטיות", נכתב בדברי הרקע למתווה של רשות החברות, "בעיקר התחומים בהם נמצאים מנועי הצמיחה המשמעותיים ביותר עבור החברה. כניסתו של משקיע אסטרטגי כשותף פעיל תאפשר לממן את תוכנית ההבראה וליישם את ההתייעלות המתוכננת בחברה בשלב הראשון. בנוסף, המכירה הפרטית תקל הן על פיתוח מנועי צמיחה חדשים בחברה והן על הרחבת פעילות הדואר".

 

רשות החברות טוענת כי בסופו של דבר, השתלבותו של משקיע פרטי בחברה עשויה לתרום להעלאת שוויה של החברה ולקיצור לוחות הזמנים לקראת השלב השני בתוכנית ההפרטה - ההנפקה הציבורית.

 

הדרך הארוכה לקידום ההפרטה

בשלבים הבאים לטובת קידום מימוש החלטת המתווה, ראשית יש לאשרה בוועדת הכספים, לאחר מכן אמורה לקום ועדה למכירת מניות המדינה, אשר תבצע הערכת שווי למכירת 40% מהמניות. בהמשך ייבחרו יועצים מקצועיים ויפתחו חדרי מידע למציעים. בשלב הבא יפורסם מכרז ולאחריו ינוהל משא ומתן עם המתמודד הבולט, שבסופו תאושר ההפרטה.

 

כדי לקבוע את לוחות הזמנים לכל שלבי העבודה האלה, תחל בקרוב רשות החברות הממשלתיות בעבודה המקצועית בשיתוף כלל הגורמים, כדי לממש את תהליך ההפרטה לפי המתווה שאושר.

שלבי קידום הפרטת דואר ישראל (ynet)
(ynet)

 

התייחסויות של בכירי דואר ישראל לאישור מתווה ההפרטה: לדברי חזי צאיג, יו"ר דירקטוריון דואר ישראל, "אנחנו מברכים על האמון הרב לו זכינו מידי ועדת השרים, משרד האוצר, משרד הכלכלה, משרד התקשורת ורשות החברות, שמלווים אותנו באופן שוטף. מאז נחתם ההסכם הקיבוצי מול ארגון העובדים בינואר 2015, שבמסגרתו הוחלט על מתווה ההפרטה, פעלנו ללא לאות לשיפור השירות ולשיפור המדדים הפיננסיים של החברה.

 

"בשלוש השנים האחרונות הוכחנו שהדואר הפך מארגון שמעביר דואר ומכתבים, לענק לוגיסטי בעל משקל משמעותי בשוק הסחר המקוון, שמספק שירותים לפלטפורמות הסחר הבינלאומיות. אנחנו נמשיך לפעול ליישום האסטרטגיה העסקית של חברת דואר ישראל ונפעל להצלחתה של החברה".

 

דני גולדשטיין, מנכ"ל דואר ישראל, אמר: "אנחנו נמצאים בעיצומה של אחת התקופות המרתקות והמאתגרות בתולדות החברה. בשנים האחרונות חווינו תהפוכות רבות והצלחנו לצאת ממשבר עסקי גדול בזכות העובדים, ובשיתוף הפעולה בין הדירקטוריון, ההנהלה ונציגות העובדים, וכמובן תמיכת משרד התקשורת בראשות שר התקשורת, ח"כ איוב קרא.

 

"תהליך ההפרטה יאפשר לנו להכניס ידע אסטרטגי ולייצר סינרגיה בין היחידות השונות בדואר ישראל, יחד עם הרחבת ההשקעות הנדרשות לצמיחה המהירה של החברה בתחומי הסחר המקוון והבנקאות החברתית, תוך שיפור חווית הלקוח".

 

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים