שתף קטע נבחר

על מנהלים ונאמנים

מה ההבדל בין מנהל הקרן לנאמן הקרן, מה מוסיפים בתמורה לדמי הוספה ועל מה שומרים בתמורה לדמי שמירה. הא-ב של תחום קרנות הנאמנות. מילון מושים

אגרת חוב (אג"ח) – נייר ערך המונפק על-ידי ממשלה או חברה, ואשר מייצג הלוואה אשר מעניק רוכש האג"ח למנפיק, על בסיס תנאים שונים הנקבעים במועד הנפקה. בעת ההנפקה נקבעים המאפיינים של האג"ח: גובה הריבית, סוג הצמדה, מועד הפירעון, תשלומי ריבית והשעבודים.

  

אג"ח להמרה - אגרת חוב המונפקת ע"י חברה, ואשר ניתנת להמרה למניות החברה המנפיקה. על ידי ההמרה החברה לא צריכה להחזיר כסף לבעלי האגרות, אלא מנפיקה להם מניות.

 

אג"ח צמודה – אגרת חוב שערכה צמוד למדד המחירים לצרכן – כשעולה המדד עולה בהתאמה גם ערך הקרן.

 

אינפלציה – תהליך של עליית מחירים מתמשכת הגורמת לירידה בערך הכסף. קצב האינפלציה נמדד על ידי מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אחת לחודש.

 

דמי ניהול - השכר המשולם למנהל קרן הנאמנות. השכר נקבע כשיעור שנתי מסוים מתוך נכסי הקרן, ונגבה באופן שוטף מתוך כספי הקרן.

 

דמי שמירה - עמלה שמשלמים בעלי תיקי ניירות ערך בבנקים. העמלה מחויבת על בסיס רבעוני באופן יחסי לשווי ההשקעה בנכס המוחזק בחשבון הבנק. העמלה נגבית על מניות, תעודות סל, קרנות נאמנות, אופציות וכל מכשיר פיננסי הנחשב נייר ערך.

 

מדיניות השקעה של קרן נאמנות – מדיניות ההשקעה באה לקבוע באילו אפיקי השקעה תשקיע הקרן. למעשה זו התחייבות של מנהל הקרן להשקיע נתחים מסויימים מתוך הקרן באפיקי השקעה מוגדרים. עם זאת, קיימות קרנות בהן מוגדר כי למנהל הקרן יש חופש פעולה כמעט מוחלט.

 

מחיר קנייה (של קרנות נאמנות) – המחיר לפיו רוכשים יחידות בקרן נאמנות. המחיר נקבע בהתאם לשווי נכסי הקרן בתוספת הוצאות רכישת ניירות הערך המוחזקים בקרן ושיעור הוספה.

 

מחיר פדיון (של קרנות נאמנות) – המחיר לפיו מוכרים יחידות בקרן נאמנות. המחיר נקבע בהתאם לשווי נכסי הקרן בניכוי הוצאות מכירה של ני"ע המוחזקים בקרן. אם בקרן מסוימת מחיר הקנייה שווה למחיר הפדיון, המשמעות היא שמנהל הקרן לוקח את עלויות מכירת וקניית ניירות הערך על עצמו, ואינו גובה שיעור הוספה על "כניסה" לקרן.

 

מנהל הקרן – גוף פיננסי (לרוב בתי השקעות) העוסק בניהול הכספים המופקדים בקרנות נאמנות.

 

מניה - נייר ערך המהווה שטר בעלות על חלק מחברה ומקנה למחזיק בה מעמד של שותף בחברה. מניה מקנה זכות הצבעה באסיפה הכללית של בעלי המניות וזכות לקבל רווחים וזכויות אחרות הנקבעות בתקנון החברה.

 

נאמן – חברת שעיסוקה לפקח על מנהל הקרן. הכסף המופקד בקרן נאמנות נמצא למעשה בחשבון שבשליטת הנאמן.

 

קרן נאמנות – קרן להשקעה משותפת בניירות ערך סחירים. הקרן מנוהלת במטרה להשיג רווח.

 

קרן נאמנות שקלית – קרן המחוייבת להשקיע את רוב נכסיה באפיק שקלי שאינו צמוד למדד. 

 

שיעור הוספה – תשלום שמשלם המשקיע למנהל הקרן בעת הרכישה. שיעור ההוספה נפוץ בעיקר בקרנות נאמנות מנייתיות, והוא משמש כדמי כניסה לקרן.

 

תשקיף של קרן נאמנות – מסמך משפטי שמציע לציבור יחידות בקרן הנאמנות. המסמך כולל, בין השאר, תיאור של מדיניות הקרן, פרטים על מנהל הקרן, על הנאמן ועל העמלות בקרן.

 

מיהו המנהל ומיהו הנאמן?
צילום: ablestock
מומלצים