שתף קטע נבחר

הסיבות שהובילו למעצר הבכירים בפסגות

סחר באג"חים ממשלתיים ואג"חים קונצרניים במטרה לבצע מניפולציה ולהשפיע באופן תרמיתי על שערים של מגוון ניירות ערך, לצורכי רווחים לפסגות ולכיסם הפרטי. הנספח המלא של בקשת מעצר הבית של דוד אדרי ושי בן דוד

נספח לבקשת מעצר בית ושחרור בערובה - דוד אדרי ושי בן דוד

 

א. כללי והצגת החשדות

 

החשודים, דוד אדרי (להלן: "אדרי"), אשר שימש בתקופה הרלבנטית לחקירה, בין השנים 2009-2007, כמנהל ולאחר מכן סמנכ"ל ברוקראז' בפסגות ניירות ערך בע"מ (להלן - פסגות) ושי בן דוד (להלן: "בן דוד"), אשר שימש כמנהל חדר מסחר ברוקראז' בפסגות, היו אחראים בתקופה הרלבנטית לחקירה על ביצוע השקעות חשבון הנוסטרו של פסגות (להלן – "חשבון הנוסטרו").

  

השניים סחרו בתקופה הרלבנטית לחקירה זו, בין היתר, באג"חים ממשלתיים ואג"חים קונצרניים שנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.

  

בית השקעות פסגות הינו בית ההשקעות המוביל בישראל, ומנהל נכסים לאנשים פרטיים, לחברות ולמוסדיים בהיקף משוער של כ-120 מיליארד שקלים. פסגות ניירות ערך הינה חברת בורסה וחברת בת של בית ההשקעות פסגות.

  

החקירה נשוא בקשה זו נוגעת לחשד לפיו אדרי ובן דוד, פעלו יחדיו בדרכי תרמית, לאורך תקופה ארוכה ובאופן שיטתי, בחשבון הנוסטרו של פסגות, בהיקף של מילארדי שקלים, במטרה לבצע מניפולציה ולהשפיע באופן תרמיתי על שערים של מגוון ניירות ערך.

  

זאת, על-ידי העלאת והורדת שערי ניירות ערך בהתאם לצרכיהם, על מנת להשיא רווחים אסורים לחשבון הנוסטרו של פסגות, תוך שהם מנצלים את הכוח העצום של חשבון עתיר נכסים זה.

  

שיטת הפעילות התרמיתית של השניים יצרה רווחים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לחשבון הנוסטרו של פסגות. כפועל יוצא מפעילותם התרמיתית גרפו השניים רווחים לכיסם.

  

בין יתר פעולותיהם, היטו השניים באמצעות חשבון הנוסטרו של פסגות, שהיה בשליטתם, שערי אג"חים קונצרניים, שערי אג"חים ממשלתיים לפני מכרזי הנפקה של אג"ח במסגרת הרחבת סדרות ושערי אג"חים ממשלתיים לפני "מכרזי החלף" של המדינה, שביצע האוצר.

  

בדרך זו הביאו השניים להטיית מכרזים ממשלתיים לטובתם ואף השיאו לעצמם, בדרכי מרמה, רווחים עצומים, כפי שיפורט להלן.

 

בהתאם לאמור לעיל, חשודים אדרי ובן דוד בביצוע עבירות לפי סעיף 54(א) לחוק ניירות ערך –תרמית בניירות ערך, סעיף 415 לחוק העונשין התשל"ז – 1977, קבלת דבר במרמה, סעיף 425 לחוק העונשין – מרמה והפרת אמונים בתאגיד.

  

ב. ממצאי החקירה

 

מממצאי החקירה עולה כי בין השנים 2007-2009 ביצעו אדרי ובן דוד פעילות תרמיתית באג"ח ממשלתי ובאג"ח קונצרני בחשבון הנוסטרו של פסגות.

 

1. חשד לביצוע עבירות תרמית באג"ח קונצרני

  

במהלך התקופה הרלבנטית לחקירה, במטרה למכור ברווח אג"חים שהיו ברשותם פעלו השניים להעלות את שער האג"ח בסוף יום המסחר. בשלב טרום הנעילה, הזרים חשבון הנוסטרו הוראות קניה בשער הגבוה מהוראות המכירה שנתן במהלך היום. הוראות אלה גרמו לקביעת שער נעילה גבוה מזה שבו בוצעה עסקה אחרונה בשלב הרציף וקבעו את שער הנעילה לאותו יום.

  

זאת הן על מנת להגדיל את שווי האחזקות באג"ח הקונצרני והן במטרה למכור את האג"ח בשער גבוה יותר בבורסה או מחוץ לבורסה. דפוס הפעילות התרמיתי בו נקטו השניים השפיע על שער האג"ח באמצעות גרימה לעליית שער האג"ח או מיתון ירידתו.

  

תרמית באג"ח דלק נדל"ן סדרה ה  

מהחקירה עולה כי במהלך מספר חודשים קנה חשבון הנוסטרו את רוב הקניות באג"ח דלק נדל"ן סדרה ה בשלב טרום הנעילה (במקרים רבים למעלה מ-90%) ובכך, בעזרת רכישת כמות קטנה יחסית, הוא העלה את שער הנעילה, הוא שער הבסיס של היום למחרת, באופן משמעותי.

  

כך לדוגמא בחודשים מאי-יולי 2009, חשבון הנוסטרו של פסגות פעל בנייר ב-37 ימים מתוך 60 ימי מסחר. מתוכם, ב-35 ימים ריכז החשבון את רוב מחזור הקניות בנעילה (למעלה מ-50%) וגרם לשער הנעילה להיקבע גבוה ממה שהיה נקבע אילולא השתתף חשבון זה במסחר.

  

בתקופה זו עלה שער האג"ח בכ-48%.

  

מהחקירה עולה כי בתקופה האמורה "נפטר" חשבון הנוסטרו מכ-41 מיליוני אג"ח דלק נדל"ן סדרה ה.

  

מהחקירה עולה כי המניע לפעילות תרמיתית זו שמטרתה להעלות את שער האג"ח היתה הגדלת שווי האחזקות באג"ח ומכירתו אחר כך בשער גבוה יותר, אותו העלו כאמור באופן מניפולטיבי, על מנת ליצור לעצמם רווחים.

  

2. חשד לביצוע עבירות תרמית באג"ח ממשלתי

  

מממצאי החקירה עולה כי חשבון הנוסטרו של פסגות משתתף מידי חודש, בהיקפים גדולים, במכרזי משרד האוצר, שמטרתם היא גיוס הון באמצעות מכירת איגרות חוב לציבור הרחב או לגופים פיננסיים מסוימים ע"י שימוש בשני סוגי מכרזים.

  

האחד, "מכרז החלף" - אשר במסגרתו רוכשת הממשלה איגרות חוב טרם מועד פירעונן ובמקביל מנפיקה איגרות חוב אשר מועברות לידי מוכרי האיגרות בתמורה לאיגרות הנמכרות לממשלה ללא צורך בהעברה של מזומן. השני, "הנפקה" - גיוס הון באמצעות מכירת איגרות חוב לציבור הרחב או לגופים פיננסיים מסוימים, תוך הגדרת תנאי האשראי כגון: שיעור הריבית, אופן ההצמדה, מועדי פירעון הקרן ותשלומי הריבית ומבנה השעבודים.

  

במקרים רבים, איגרות החוב הן הרחבה של סדרות שכבר הונפקו בעבר.

  

מהחקירה עולה כי בימים שלפני יום המכרז, וביום המכרז עצמו עד לשעת סגירת המכרז, מבצע חשבון הנוסטרו של פסגות, באמצעות אדרי ובן-דוד, פעילות מאסיבית של קניה או מכירה במהלך המסחר, שמטרתה, עפ"י החשד, היא הורדה או העלאה מכוונת של שער האג"ח. זאת, בהתאם לאג"חים אותם מתכוונים לרכוש או למסור באותו מכרז.

 

לפני מכרזי הנפקה, חשבון הנוסטרו פעל במסחר באופן תרמיתי כדי להוריד את שערי איגרות החוב הממשלתיות לשווי נמוך יותר. זאת, על מנת לזכות במכרז באג"ח בשער נמוך ממה שהיה נקבע, לולא הורדת השער במסחר על –ידם.

  

בנוסף, לפני מכרזי החלף, חשבון הנוסטרו פעל במסחר במטרה לנפח באופן תרמיתי את שערי האג"ח הנמסר לאוצר על – ידם, לשווי גבוה יותר. במקביל, חשבון הנוסטרו פעל להוריד באופן תרמיתי את שערי האג"ח שהאוצר אמור למסור להם על מנת שיקבלו אותם בשווי נמוך יותר.

  

מהאמור עולה כי השניים פעלו להטות את שערי איגרות החוב הממשלתיות באופן תרמיתי וכתוצאה מכך להגדיל באופן תרמיתי את רווחיהם באמצעות השפעה פסולה על המכרזים שהוציא האוצר.

  

כך לדוגמא, פעלו השניים באופן זה, בנובמבר 2009 באג"ח גילון 2302 את שערו העלו בתרמית לקראת מסירתו לאוצר במכרז ההחלף. במקביל פעלו באג"ח מספר 1019 ובממצ"מ מספר 536 את שעריהם הורידו בתרמית לקראת קבלתם מהאוצר במכרז ההחלף.

  

מממצאי החקירה עולה עד עתה כי כתוצאה מהפעילות התרמיתית הפיקו אדרי ובן דוד בחשבון הנוסטרו רווחים בגובה עשרות מיליוני ₪.

  

מממצאי החקירה כאמור, עולה שהיקפי הפעילות בני"ע אלו מסתכמים במיליארדי ₪ ומאחר שמדובר באג"חים ממשלתיים המוחזקים ע"י הציבור הרחב ההשפעה של פעילות זו על ציבור המשקיעים בשוק ההון משמעותית ביותר.

  

סכום

  

לאור האמור לעיל, אדרי ובן דוד ביצעו על פי החשד, באופן שיטתי על פני תקופה ארוכה, עבירות של תרמית בני"ע ועבירות של קבלת דבר במרמה ומרמה והפרת אמונים בתאגיד.

  

זאת, באמצעות מתן הוראות קניה בשלב טרום נעילה, בסדרות של אג"ח קונצרני בהן קיימת לחשבון הנוסטרו אחזקה משמעותית, תוך השפעה על שער האג"ח. זאת, עפ"י החשד כדי להגדיל את שווי האחזקות באותו אג"ח קונצרני ובמטרה למכור את אותו האג"ח בשער גבוה יותר, בבורסה או מחוץ לבורסה.

  

בנוסף, אדרי ובן דוד ביצעו עפ"י החשד, באופן שיטתי על פני תקופה ממושכת, עבירות תרמית, עבירות קבלת דבר במירמה ועבירות מרמה והפרת אמונים בתאגיד בכך שזכו במכרזי משרד האוצר תוך ביצוע פעילות תרמיתית בניירות ערך באמצעות מתן הוראות מכירה בשער נמוך במטרה להוריד את המחיר לקראת שעת סגירת המכרז לסדרה בה מעוניינים לזכות במכרז הנפקה.

  

כאשר מדובר במכרז החלף, חשבון הנוסטרו הזרים פקודות קניה בשער גבוה במטרה להעלות את שער האג"ח של סדרה אותה מעוניינים למסור במכרז ופקודות מכירה בשער נמוך במטרה להוריד את שער האג"ח של סדרה אותה מעוניינים לקבל במכרז.

  

עפ"י החשד, כתוצאה מפעילות תרמיתית זו הרוויח חשבון הנוסטרו של פסגות עשרות מליוני שקלים.

  

ג. הצורך במעצר בית והטלת ערבויות

  

במהלך החקירה התגלו ממצאים רבים המחזקים את החשדות בנוגע לאדרי ובן דוד. ממצאים אלה קושרים אותם, לכאורה, לביצוע עבירות תרמית בניירות ערך, ועבירות על חוק העונשין התשל"ז – 1977, עבירות של קבלת דבר במרמה ומרמה והפרת אמונים בתאגיד.

 

לאור חומרת העבירות ולאור הסנקציה החמורה הקבועה בגינן, מתקיים במקרה דנן חשש ממשי להימלטות מאימת הדין ואי התייצבות להליכי חקירה ומשפט, ולשיבוש הליכי משפט.

  

לפיכך, נבקש לעצור את דוד אדרי ושי בן דוד, למעצר בית בן 4 ימים עד יום ה בשעה 12:00 ולהטיל עליהם ערבויות גבוהות כמפורט בבקשה.

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: ירון ברנר
היקף פעילות משוער של 120 מיליארד שקלים
צילום: ירון ברנר
מומלצים