שתף קטע נבחר

חג השבועות: מה זכויות העובדים?

מה השכר שמגיע לעובדים שאינם מועסקים בימי החג? באילו מקרים המעסיק יכול לחייב את העובדים לעבוד? ומה הדין לגבי עובדים שאינם יהודים? שאלות ותשובות לקראת החג

ערב חג השבועות יחול השנה ביום שבת ויום החג עצמו יצוין ביום ראשון. מה הזכויות המגיעות לעובדים בימי החג? עו"ד רועי גוטמן שותף ומנהל מחלקת דיני עבודה במשרד איתן מהולל & שדות, השיב על מספר שאלות:
 

האם המעסיק יכול לחייב את העובדים לעבוד בערב החג?

 

גוטמן מסביר כי ככלל, ערב החג נחשב יום עבודה מקוצר. עם זאת, השנה הוא נופל על יום שבת, בו אין להעסיק עובדים יהודים - אלא אם המעסיק קיבל היתר מיוחד לכך מראש ממשרד הכלכלה, או אם המעסיק משויך לענף בו קיים היתר העסקה כללי. אם היתרים אלו קיימים - מסגרת יום העבודה תהיה כמפורט:

 

במקומות עבודה בהם עובדים שישה ימים בשבוע, אורכו של יום העבודה בערב החג יהיה 7 שעות, ובמקומות עבודה עם חמישה ימים בשבוע, אורכו יעמוד על 8 שעות. עובדים במקומות עבודה שכפופים להסכם הקיבוצי שהעביר את המשק ל-5 ימים בשבוע, יהיו זכאים לשכר של 9 שעות עבור 8 שעות עבודה ושכר של 8 שעות עבוד 7 שעות עבודה. מקומות עבודה בהם היה נהוג לעבוד בערבי חג במשך 6 שעות ולקבל תשלום בהיקף של 8 שעות – מתכונת זו תישאר על כנה".

 

>>>> nקומות שניתנו בהם היתרים לעבוד בחג

 

האם עובדים זכאים לתוספת שכר על עבודה בערב החג?

 

גוטמן משיב כי בעיקרון - עובדים מקבלים את השכר הרגיל על עבודה ביום החג. עם זאת, מאחר שהשנה נופל ערב החג ביום שבת - עובדים שיועסקו ביום זה יהיו זכאים לגמול בגובה של 150% מהשכר הרגיל וכן למנוחת פיצוי כמספר השעות שבהן עבד העובד בשבת.

 

 

האם המעסיק יכול לחייב את העובדים לעבוד בחג השבועות?

 

"יום חג נחשב יום מנוחה שבועי ולכן העסקה ביום החג אסורה ונחשבת לעבירה פלילית - זאת אלא אם המעסיק קיבל היתר מיוחד לכך מראש ממשרד הכלכלה, או שהוא שייך לענף עם היתר העסקה כללי.

 

"עם זאת - גם במקרים שקיים היתר -  עובד יהודי יכול להודיע למעסיק כי אינו מסכים לעבוד בחג מאחר שהוא שומר כשרות ואינו נוסע בשבת - והמעסיק רשאי לדרוש מהעובד תצהיר בכתב על כך. אולם הוראה זו אינה תקפה למקום עבודה שמופקד על בטחון המדינה, בעבודת שקשורות בביטחון המדינה, בשמירה על שלומם ובריאותם של אנשים, בעבודות הקשורות לאירוח בבתי מלון, ביצור חשמל והזרמתו ובעבודות הקשורות בקיום אספקת שירותים חיוניים".

 

מה השכר שמגיע לעובדים שאינם מועסקים בחג?

 

"אם העובד החליט שלא לעבוד בחג, הוא זכאי לדמי חגים. עובד יהודי זכאי לתשלום בגין 9 ימי חג בשנה: ראש השנה (יומיים), יום הכיפורים, סוכות, שמחת תורה, פסח (יומיים), יום העצמאות ושבועות. התשלום נקבע בהתאם לאופן ההעסקה: עובד שמשתכר שכר חודשי ושלא עבד בחג יקבל את שכרו הרגיל על אותו החודש - ללא הפחתת ימי החג.

 

"עובד המשתכר שכר יומי או שעתי, יקבל את שכרו הרגיל על יום החג, בכפוף לשני תנאים: הוא מועסק במקום העבודה שלושה חודשים לפחות ועבד יום לפני ויום אחרי החג - אלא אם נעדר באחד מימים אלה בהסכמת המעביד. אם יום החג נופל על שבת - העובד לא זכאי בכל מקרה לדמי חג על יום זה.

 

עו"ד שרון הורנשטיין, עורך התוכן הראשי של אתר כל זכות, מחדד כי "עובד המוגדר כעובד יומי או שעתי זכאי לקבל דמי חגים - תשלום בגובה השכר עבור יום עבודה שנופל בחג וגורם לעובד להחמיץ יום עבודה. השנה, עבור יום החג עצמו, החל ביום א', יהיו עובדים יומיים זכאים לתשלום בתנאי שלא נעדרו מעבודתם ביום שלאחר החג.

 

"אפשרות נוספת לקבלת דמי חגים תינתן במקרים שבהם העובד אמנם נעדר בערב החג או ביום שלאחריו, אך ההיעדרות הייתה בהסכמת המעסיק, למשל במקרים שבהם העובד לא שובץ למשמרות או שהה בחופשת מחלה". 

 

מה השכר שמגיע לעובדים המועסקים בימי החג?

 

"במידה שהעובד בחר לעבוד ביום החג, משיקוליו האישיים, הפסיקה קובעת כי הוא זכאי לתוספת של 50% לשכרו הרגיל, כלומר שכר בגובה 150% משכרו הרגיל. אם העובד אולץ לעבוד בחג, הוא זכאי לשכר בגובה שכרו הרגיל בתוספת 150%, כלומר 250% משכרו הרגיל.

 

האם עובד ששכרו מחושב לפי תוצרת, זכאי לקבל תשלום גבוה יותר בגין כל יחידה בחג?

 

גוטמן משיב בחיוב. "יש לחשב את שכרו של עובד על פי אותם הכללים. כלומר, אם בגין כל יחידה שמייצר העובד ביום רגיל הוא מקבל 5 שקלים - הרי שבגין ייצור אותה יחידה ביום חג - כאשר עבד ביזומתו - הוא זכאי לשכר פי אחד וחצי - כלומר 7 שקלים".

 

מה השכר המגיע על שעות נוספות בחג?

 

"העובד זכאי לגמול נוסף שיחושב באופן הבא: בעבור השעתיים הנוספות הראשונות - תוספת של 25% מהשכר הרגיל, ובעבור השעה השלישית ואילך - תוספת של 50% מהשכר הרגיל".

 

האם עובד זכאי לתשלום דמי חגים בזמן חופשה ללא תשלום?

 

גוטמן משיב כי ככלל - עובד השוהה בחופשה ללא תשלום אינו זכאי לכל תשלום בעד אותה התקופה, אף שבאותה התקופה נמשכים יחסי-עובד מעביד. "כלומר, אם חלים ימי חג בתקופה בה שוהה העובד בחופשה ללא תשלום, אין לו זכות לתשלום שכר עבודה עבורם או כל תשלום אחר".

 

מה הדין לגבי עובדים שאינם יהודים?

 

"עובד שאינו יהודי יבחר האם ברצונו לקבל דמי חגים בגין חגים יהודיים או בגין חגים לפי דתו. בכל מקרה, הוא לא יהיה זכאי לדמי חגים כפולים, גם אם לא עבד בפועל בחגים היהודיים כיוון שמקום העבודה היה סגור".

 

האם המעביד רשאי להוציא את עובדיו לחופשה מרוכזת בחג השבועות?

 

"קביעת זמני יציאת העובדים לחופשה היא במסגרת הפררוגטיבה הניהולית של המעביד. אמנם יש להפעיל סמכות זו תוך תיאום עם העובד והתחשבות בצרכיו, אך בסופו של דבר שיקול הדעת הוא של המעביד לקבוע את מועד החופשות.

 

"חוק חופשה שנתית קובע, כי על החופשה להיות רצופה. העובד ומעסיק יכולים להסכים על פיצול שלה, כל עוד שפרק אחד ממנה יהיה לפחות בן 7 ימים. אם אורך החופשה הוא 7 ימים ומעלה, על המעביד להודיע לעובדיו על תחילתה של החופשה 14 יום מראש. את ימי החופשה עליו לנכות מימי החופשה הצבורה".

 

"יחד עם זאת, אם לעובד אין מכסת ימי חופשה צבורה  - אסור למעביד להכניס את העובד למכסה "שלילית". ככל שהמעביד יעמוד על כך שהעובד יצא לחופשה מרוכזת ביחד עם יתר עובדי החברה, חופשה זו תהא על חשבונו של המעסיק, או לחילופין הוא יכול להגיע להסכמה עם העובד כי יום זה יהיה חופשה ללא תשלום (חל"ת)".

 

הורנשטיין מציין, כי "במידה שלעובד לא נותרו ימי חופשה לניצול אך המעביד עדין מבקש להוציא אותו לחופשה והעובד מסכים - אזי המעביד רשאי להוציאו לחופשה ללא תשלום, אך בכל מקרה אסור לנכות לו ימי חופשה שיצברו בעתיד.

 

האם המעביד חייב לתת מתנה לחג?

 

"לא, אין חוק המחייב את המעביד לתת מתנה לחג. המעביד גם לא מחויב לתת מתנה מידי חג או מתנה בשווי דומה מידי שנה. מתן מתנה וסוגה נתונים לשיקול דעתו של המעסיק. יחד עם זאת, ככל שהמעסיק נהג לתת מתנה בשיעור קבוע במהלך שנים רבות, ייתכן כי תוכר חובה שכזו מכוח הנוהג. גם פה אם קיים הסדר מיטיבי מכוח הסכם קיבוצי, הסכם אישי או נוהג – יש לפעול לאורו".

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: shutterstock
צילום: shutterstock
צילום: עידן מלכה
עו"ד רועי גוטמן
צילום: עידן מלכה
מומלצים