+ynet
תוכן בשיתוף עם עברית, הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של ynet בהשתתפות מימונית של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית
יערה שחורי
תוכן בשיתוף עם עברית, הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של ynet בהשתתפות מימונית של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית
הסופר עלאא אל-אסוואני
ד"ר יהושבע סמט שינברג, הספרייה הלאומית|
לאה גולדברג