שתף קטע נבחר

חוזה עבודה לתקופה קצובה: מדריך הזכויות שלכם

ישנם חוזים בהם מוגדר תאריך תחילת העבודה אך גם תאריך סופה. אבל מה קורה אם עובדת נכנסה להיריון בזמן העבודה הקצוב? האם ניתן לפטרה? ומה לגבי שירות מילואים? מומחי דטה פקס עונים על כל השאלות

חוזה עבודה לתקופה קצובה הינו חוזה שמפורש בו מועד תחילתו ומועד סיומו. החוק לא מחייב, אמנם, לערוך חוזה כנ"ל בכתב, אולם חובה להשתמע ממנו, בבירור, שהינו מוגבל לתקופה מסוימת, אף אם הוסכם על כך בעל-פה בין הצדדים לחוזה.

 

עוד במדור קריירה

ביקשה שלא ייעשנו לידה ופוטרה

יש עתיד לעתודאים

נכנסתם לדיכאון? תתמודדו

 

מומחי חברת דטה פקס, מרכז המידע הישראלי ליחסי עבודה, שכר וחישובים, מבהירים את עיקרי החוק והפסיקה לגביו ומשיבים על שורה של שאלות נפוצות בנושא.

 

בחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב – 2002 ובתקנות שהותקנו על פיו נקבע, במפורש, שבפירוט תנאי העבודה שעל המעביד למסור לעובד, על המעביד לציין את תאריך תחילת העבודה ואם חוזה העבודה הוא לתקופה קצובה – את תקופת העבודה; אם חוזה העבודה אינו לתקופה קצובה, על המעביד לציין זאת בהודעה.

 

האם המעביד רשאי בתום שנת עבודה קצובה לפטרני ללא שאקבל פיצויים?

ראוי להדגיש, כי חוק פיצויי פיטורים מגן על העובד על-פי חוזה לתקופה קצובה, בכל הנוגע להפסקת עבודתו בתום התקופה המוסכמת, וקובע, בסעיף 9, כי: (א) היה עובד מועבד על-פי חוזה לתקופה קצובה והגיעה התקופה לקיצה, רואים אותו לענין חוק זה כאילו פוטר, זולת אם הציע לו המעביד לחדש את החוזה; סירב העובד לחדש את החוזה - רואים אותו, לענין חוק זה, כאילו התפטר.

 

(ב) הצעת המעביד לחדש את החוזה, כאמור בסעיף קטן (א), צריך שתימסר לעובד לפחות 3 חודשים לפני תום תקופת החוזה".

 

ההוראה הנ"ל באה למנוע השתמטות מחובת תשלום פיצויי פיטורים על-ידי שימוש בחוזים לתקופות קצובות, באופן שאפילו אחרי תקופת עבודה העולה על שנה, לא תהיה לעובד זכות לתשלום פיצויי פיטורים.

 

החובה למסור הודעה מוקדמת עם סיום חוזה עבודה לתקופה קצובה

עובד הועבד על-פי חוזה לתקופה קצובה, למשך עשרה חודשים. בתום התקופה לא חודש החוזה על-ידי המעביד. העובד תובע ממעבידו תמורת הודעה מוקדמת בשיעור של 10 ימי עבודה. המעביד טוען כי אין העובד זכאי לכל תמורה בשל הודעה מוקדמת מאחר ותקופת החוזה באה אל קיצה. עם מי הדין במקרה שתואר לעיל?

 

אמנם, כשעובד מועסק על-פי חוזה לתקופה קצובה והתקופה מגיעה לקיצה, רואים את העובד "כאילו פוטר, זולת אם הציע לו המעביד לחדש את החוזה; ..." (סעיף 9 לחוק פיצויי פיטורים).

 

אולם, אין הכוונה בהוראה זו למעשה של פיטורים שבגינו זכאי העובד, בדרך כלל, להודעה מוקדמת או לפיצוי בגין אי-מתן הודעה מוקדמת ("תמורת הודעה מוקדמת").

 

כשמדובר בחוזה לתקופה קצובה, משך תקופת העבודה ומועד סיומה ידועים, לשני הצדדים, מלכתחילה; החוזה "פג" על-ידי קיומו בסיומה של אותה תקופה ולכן לא מדובר באקט "רגיל" של פיטורים.

 

הכלל הוא - שעובד על-פי חוזה לתקופה קצובה - היחסים החוזיים בינו לבין מעבידו מסתיימים מאליהם עם תום תקופת החוזה; ונפסק כבר, שלא נדרשת כל פעולה, לא של העובד (מתן הודעה מוקדמת על התפטרות) ולא של המעביד (מתן הודעה מוקדמת ואקט של פיטורים), בסיום אותה תקופה.

 

פיטורי עובדת בהריון עם סיום חוזה לתקופה קצובה?

עובדת עבדה על פי חוזה לתקופה קצובה של 10 חודשים. המעביד אינו מעוניין לחדש עמה את החוזה לתקופה נוספת. בתום התקופה האמורה הודיעה העובדת למעבידה כי היא בהריון ולטענתה, על המעביד להמשיך ולהעסיקה, מכיוון שהינה עובדת מעל 6 חודשים. מה דינה של העובדת?

 

סעיף 9(ז) לחוק עבודת נשים קובע אימתי אי חידוש חוזה לתקופה קצובה ייחשב כפיטורים. בהתאם להוראה זו בחוק, ייחשב כפיטורים אי חידוש חוזה עבודה לתקופה קצובה רק אם החוזה הינו לתקופה של שנים עשר חודשים , לפחות.

 

הסעיף מסדיר, למעשה, את מעמדה של עובדת בהריון שלא פוטרה אך עבודתה הסתיימה עקב סיום חוזה עבודה לתקופה קצובה. המחוקק קובע, כי גם במקרה כזה, מדובר, אמנם, בפיטורים, אלא שבמקום תקופת עבודה מינימלית בת שישה חודשים, תקופת ההגנה מפני פיטורים החלה על כל עובדת בהריון, נקבעה תקופה מינימלית של שנים עשר חודשים, החלה על עובדת שעובדת בהתאם לחוזה קצוב.

 

לכן, התשובה הינה, כי במקרה של חוזה לתקופה קצובה, הפחותה משנים-עשר חודשים (ובמקרה של העובדת הנ"ל – 10 חודשים) - שמגיעה לסיומה, אין מדובר במעשה פיטורים האסור לפי חוק עבודת נשים והמעביד רשאי שלא להמשיך ולהעסיק את העובדת, גם אם היא בהריון.

 

סיום חוזה לתקופה קצובה בזמן שירותו של עובד במילואים

אדם עובד במקום עבודה בהתאם לחוזה לתקופה קצובה של שישה חודשים. שבועיים לפני תום תקופת החוזה יצא העובד לשירות מילואים של 30 יום. המעביד לא הציע לעובד את חידוש החוזה. העובד טוען, כי בכל מקרה, על המעביד להמשיך ולהעסיק אותו, לפחות עד תום תקופת המילואים ועוד 30 יום. האם צודק העובד בטענתו?

 

בהתאם לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), חל, אמנם, איסור על מעביד לפטר עובד בתקופת היותו בשירות מילואים, אלא בהיתר מאת ועדת התעסוקה; ובתקופת מילואים העולה על יומיים רצופים, חל איסור לפטר עובד כאמור, בלא היתר, גם בתקופה של שלושים ימים לאחר תום שירות המילואים סעיף 41א.(ב).

 

אולם, עוד קובעת הוראת החוק בעניין זה, כי משמעות המונח "פיטורים" היא אי חידוש חוזה עבודה לתקופה קצובה, שהוא חוזה עבודה לתקופה קצובה של שנים עשר חודשים , לפחות(בדומה למצב בו עובדת נמצאת בהריון והחוזה הקצוב בא לסיומו , כמו בשאלה שהובאה לעיל).

 

מאחר שחוזה העבודה הקצוב של העובד היוצא לשירות מילואים, היה לתקופה של שישה חודשים בלבד, לא חלה ההוראה המגבילה את פיטורי העובד בשל היותו בשירות מילואים ולפיכך החוזה יסתיים במועד הקצוב לו מלכתחילה, בתום ששת חודשי עבודה, למרות יציאתו של העובד לשירות מילואים, לקראת סיומו של החוזה.

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים