שתף קטע נבחר

הבית לא רשום על שמי; האם עלי לעשות חנוכת-בית?

שאלה:

 

אני גרה בבית שירשתי מהורי, אך הוא לא על שמי. האם עלי לעשות חנוכת בית? ובנוסף, מה עושים במקרה של חוסר במקום למניין והאם אפשר לעשות חנוכת בית לא בבית? (לבנת, מרכז)

 

תשובה:

 

חנוכת בית איננה הלכה מחייבת. זהו מנהג יפה שיש לו חשיבות כדי להודות לה' על טובו הגדול שבזכות יש לנו קורת גג. יש בכך גם אמירה חינוכית המבטאת שאיפה לחנוך את הבית גם בחומר ובעיקר ברוח. אך אין צורך במניין בחנוכה זאת. ואין צורך שהבית יהיה רשום על שמך. נראה לי שעדיף לעשות את החנוכה בבית עם פחות אנשים מאשר לא בבית ברוב עם. כמו – כן יש לזכור שאין צורך לטרוח טרחות רבות ולהשקיע בכך לא השקעה כספית ולא אנרגיות, אפשר לעשות דבר פשוט צנוע ובכל זאת בעל משמעות.

 

מה עושים ומה אומרים בחנוכת הבית?

אומנם אין נוסח מחייב, ואפשר לומר מה שרוצים. ובכל זאת להלן אפשריות שונות המבואות אצל הפוסקים:

 

להלן הנוסח המקובל לפי החיד"א (מאה – 18) בספרו תורת השלמים. מעניין ומרגש.

(החיד"א הוא הרב חיים יוסף דוד אזולאי, שנולד בירושלים ב -1724, חי רוב חייו בירושלים ובחברון)

 

טקס חנוכת בית לפי החיד"א:

 

תחילתו של הטקס בעמידה בפתח הבית ובאמירת הפסוקים הבאים, המבקשים ברכה, השגחה והצלחה:

 

ברוך אתה בבואך ויהי ה' את יוסף ויהי איש מצליח;

ויהי דוד לכל דרכיו משכיל וה' עמו;

ויהי נועם אדני עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו;

אנא בכח גדולת ימינך קבל רינת עמך, שגבנו, טהרנו נורא;

והנה אנחנו מאלמים אלומים בתוך השדה והנה קמה אלומתי וגם נצבה, והנה תסובינה אלומותיכם ותשתחווינה לאלומתי.

 

וממשיכים בבקשה מפורשת לרחמים, הצלחה וברכת הבית:

 

יהי רצון מלפניך ה' א-לוהינו וא-להי אבותינו, מלך רחום וחנון שתתמצא רחמים עלינו, ורוב רחמיך ובזכות שמות הקדומים היוצאים מפסוקים אלו, תצליחנו לנו ולכל זרעינו בבית זה בכלל ובפרט, ונהיה כולנו מוצלחים ומבורכים בכל מכל כל, ותצילנו מעין הרע, ומכל חטא, ומכל חולי, ומכל צרה, ויהיו בתינו בכל מקום בתים מלאים כל טוב, מוצלחים ומבורכים לנו ולזרענו, אמן כן יהי רצון.

 

ומצטטים גם את הפסוקים הבאים:

 

יהי חסדך ה' עלינו כאשר יחלנו לך;

הראנו ה' חסדך וישעך תתן לנו;

ואני בחסדך בטחתי יגל לבי בישועתך אשירה לה' כי גמל עלי;

הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד, כי עוזי וזמרת יה ה' ויהי לי לישועה;  

 

אם טרם לחנוכת הבית, לא קבעו מזוזה בפתח הבית, קובעים מזוזה, מחזקים במסמר ומברכים:

 

ברוך אתה ה' א-לוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וצוונו לקבוע מזוזה".

 

יש נוהגים לברך גם ברכת שהחיינו על הבית החדש, ויש הנוהגים לאכול באותה הזדמנות גם פרי חדש או ללבוש בגד חדש, כדי שברכת שהחיינו תחול ביחד על הפרי או הבגד ועל הבית החדש:

"ברוך אתה ה' א-לוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".

 

לבסוף נוהגים לתת צדקה או להבטיחה לעתיד.

  

לימוד לחנוכת הבית:  

לאחר הטקס נוהגים ללמוד מקורות כברכה להצלחת הדרך וכברכה שבבית תשכון תורה.

 

ניתן ללמוד כל טקסט, ומקובל ללמוד משניות מסכת ברכות, מסכת ביצה ומסכת תמיד. לבסוף קוראים מתוך הזוהר, חלק ג' דף נ' ע"א ובגמרא במסכת בבא מציעא, דף ק"ז עמוד א. וברמב"ם, משנה תורה, הלכות דעות, פרק ה' הלכה יא: "דרך בעלי דעה שיקבע לו אדם מלאכה המפרנסת אותו תחילה, ואחר כך יקנה בית דירה, ואחר כך ישא אשה...." וכן קוראים ברמב"ם בהלכות בית הבחירה, פרק א': "מצות עשה לעשות בית לה'....".

 

ומסיימים בבקשה זו:

 

"יהי רצון מלפניך ה' א-לוהינו וא-לוהי אבותינו, א-לוהי אברהם וא-לוהי יצחק וא-לוהי יעקב, א-ל רחום וחנון אב הרחמים, שיהא חשוב ומרוצה לפניך הלימוד שלמדנו בתורתך הקדושה כריח ניחוח. וברוב רחמיך המרובים תרחם על בעל הבית - (פלוני בן פלוני ופלונית) הזה, אשר בתחילת בואו לשכון בבית הזה, אוותה נפשו ויעשה תחילה וראש, חנוכת הבית הזה בדברי תורתך הקדושה, לייסד את הבית ולחנכו בדברי תורה.

 

"ובכן, בזכות תורתך הקדושה תברך את בעל הבית הזה אשר השתדל בלמוד זה, לו ולכל בני ביתו ברכות לעד. ויהיה להם הבית הזה מוצלח ומבורך בכל מכל כל. וישמע בבית זה קול ששון ושמחה, השקט ובטח, ששון ושמחה ימצא בה, ונסו יגון ואנחה. אנא בכוח רוב רחמיך היה עליהם סתרה, צנה וסוחרה. ותבטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות, ובהורמנא דמלכא עלאה, מני שים טעם להרחיק מן הבית הזה כל מזיק וכל פחד וכל בהלה, בכוח שמות הקדושים היוצאים מפסוקים לא יתייצב איש בפניכם, פחדכם ומוראכם ייתן ה' אלוהיכם על פני כל הארץ אשר תדרכו בה כאשר דבר לכם. וע"ב אתון אשר בפסוק זה, ישמרו ויצלו מכל רע לבעל הבית הזה ולכל בני ביתו, ויצליחם בכל מעשה ידיהם. ותצילם מכל רע. דשנים ורעננים יהיו. רחום חנון שומר תומך מציל ישר פודה, ברוב רחמיך תקבל תחינתנו ותענה עתירתנו, כי אתה שומע תפילת כל פה, עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך".

 

ניתן לשיר בסוף הטקס:  

"על בית זה ויושביהו, תהיה ברכת אליהו,

אליהו בעל האות, מלאך ה' צבאות, זכה ועשה נפלאות, אשרי העין ראתהו. על בית...

לבש קנאה תוך עמו, והיה ה' עימו, זכה ולקח לעצמו, נפש נדב ואביהוא. על בית...

ידיו רב לו בקנאתו, נתן לו האל בריתו, החיים ושלום אתו, רוח ה' תנחהו. על בית...

הוא בארבע עפיפתו, ובשמי מרומים ביתו, אשרי איש יזכה לראותו, וילמוד תורה מפיהו. על בית...

ואשרי נותן לו שלום, והוא מחזיר לו שלום, הלואי נראהו בחלום, ונשבע מאור פניהו. על בית...

חי וקים בעוז ואל, ימליץ טוב בעד ישראל. וחיש יבוא עם הגואל, נאוו על הרים רגלהו. על בית...

זכותו יגן עלינו, הוא יכתוב זכיותינו. במוצאי שבתנו, בעץ החיים יושב הוא. על בית...

קול אליהו ישמיע, שלום וישועה יזריע, כי עת הזמיר הגיע, נחה רוח אליהו. על בית...

 

וזה סדר חנוכת הבית המובא בסידור "מנחת ירושלים, כל בו השלם":

"עומדים בפתח הבית, ובעל הבית אומר פסוק פסוק והכל עונים אחריו:

 

במה אקדם לה' אכף לא-להי מרום (מיכה ו,ו) כי עתה הרחיב לנו ה' ופרינו בארץ (בראשית כו,כב) וקח טוב ונשלמה פרים שפתינו (הושע יד, ג) נקדמה פניו בתודה בזמירות נריעה לו (תהלים צה ב) כי תקדמנו ברכות טוב (תהלים כא, ד) ויהי ה' את יוסף ויהי איש מצליח (בראשית לט, ב) ויהי דוד לכל דרכיו משכיל וה' עמו (שמו"א יח, יד) ויהי נועם ה' א-להינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו (תהלים צ, יז).

 

ואומרים תהלים מזמור צא ומזמור ק'. לומדים שלשה פרקים משניות, וכשהזמן קצר שלש משניות) המתחילים באותיות "בית" כגון "בית שמאי" (פאה פ"ו), "יש מביאין" (בכורים פ"א), "תפלת השחר" (ברכות פ"ד). לומדים גמרא בבא מציעא דף קז ע"א, מן "אמר ליה רב יהודה לרבין" עד "אמר רב זו העין".

 

לומדים בזוהר הקדוש פרשת תזריע דף נ' ע"א שורה ה' "תא חזי" עד "ולא תחטא כתיב". עושים סעודה, ואומרים דברי תורה ושירות וזמירות ולאחר ברכת המזון אומרים תהילים מזמור קי'א.

 

בסיום אומרים תפילה זו:

 

יהי רצון מלפניך ה' א-להינו ואלהי אבותינו א-להי אברהם, א-להי יצחק וא-להי יעקב, א-ל רחום וחנון אב הרחמים שיהא חשוב ומרוצה לפניך הלימוד שלמדנו בתורתך הקדושה כריח ניחוח, וברוב רחמיך תרחם על בעל הבית הזה,

אשר תחלת בואו לשכון בבית הזה נפשו אוותה, ויעש תחלה וראש חנוכת הבית בדברי תורתך הקדושה לייסד את הבית ולחנכו בדברי תורה.

ובכו בזכות תורתך הקדושה תברך בעל הבית הזה ולכל בני ביתו ברכות לעד ותמלא כל משאלות לבו לטובה, ויהיה להם הבית הזה מוצלח ומבורך בכל מכל כל, וישמע בבית הזה ובבתי כל ישראל קול ששון וקול שמחה.

 

אנה ברחמיך הרבים היה עליהם סתרה צנה וסוחרה, ותבטל מהם כל גזירות ונגע ומחלה וכל רעות, ובהרמנא מלכא עילאה ישמרו מכל עין רע ותשלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם ויאריכו ימים ושנים דשנים ורעננים, כי אתה שומע תפלות כל פה עמך ישראל ברחמים. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבנו לפניך ה' צורנו וגואלנו. (משיב: הרב שמואל סלוטקי)

 

 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים