שתף קטע נבחר

מבקר המדינה על הפיס: כך חרג היו"ר מסמכותו - והיה מעורב בניהול השוטף

מבקר המדינה בחן את פעילות הנהלת מפעל הפיס, הדירקטוריון ומזכיר מפעל הפיס במהלך שנת 2016, וגילה כי יו"ר הדירקטוריון עוזי דיין "לא קיים את האיזון הנדרש בהפרדה שבין הדירקטוריון לבין הדרג המנהל". כמו כן הזכיר המבקר קליטת ופיטורי עובדים בניגוד לנהלים וחשדות להאזנות סתר

חריגה ועקיפת סמכויות, קליטת ופיטורי עובדים בניגוד לנהלים וחקירות פרטיות - אלה רק חלק מהממצאים שחושף מבקר המדינה בדו"ח על התנהלות מפעל הפיס.

 

הרב המעופף והחברה הסודית. עיקרי דו"ח המבקר

המיליארדים האבודים: המבקר תוהה מה עלה בגורל החובות למשרדי הממשלה

"חבר מביא חבר": מינויי מקורבים בדו"ח המבקר על עמידר

נשארים עניים: 81% ממקבלי הבטחת הכנסה לא קיבלו כלים כדי לחזור לשוק העבודה

המבקר: "בוקה ומבולקה" בטיפול באפר הפחם

מבקר המדינה: כשלים מתמשכים של גופי הממשלה בטיפול בבעיות הבטיחות בבנייה

אושר בוועדה: מיסוי ההגרלות יעלה - אבל פחות

העיר את אשתו וגילה לה: זכינו ב-34 מיליון בלוטו

נדחתה ההצבעה לאישור הכבדת המיסוי על זכייה בהגרלות

 

משרד מבקר המדינה בחן בין השאר את פעילות הנהלת מפעל הפיס, הדירקטוריון ומזכיר מפעל הפיס במהלך שבעה חודשים בשנת 2016 (פברואר - ספטמבר). בבדיקתו, התמקד המשרד בתחומי אחריותם של הממונים כמו גם מידת מעורבותם בניהול מפעל הפיס. בין ממצאיו התגלה, בין היתר, כי למרות החשיבות הגדולה בהפרדת הדירקטוריון והיו"ר שבראשו מההנהלה (והמנכ"ל שבראשה), חרג יו"ר דירקטוריון מפעל הפיס עוזי דיין מסמכויות הפיקוח שמוטלות עליו מכוח תפקידו, בניגוד להיתר, והיה מעורב בעצמו ובאמצעות מזכיר מפעל הפיס, ירון לוסקי, בניהול השוטף של מפעל הפיס. "בכך לא קיים היו"ר את האיזון הנדרש בהפרדה שבין הדירקטוריון לבין הדרג המנהל, וחטא לתפקידו העיקרי כמפקח על פעולות הנהלת הארגון", מציין המבקר.

 

"דיין מנע את ביצוע החלטות הדירקטוריון"

חריגות כאלה התבטאו למשל כשהיו"ר דיין הורה למנהלת אגף משאבי אנוש שכל פעולה המתייחסת לקליטה, פיטורים, שינוי בדרגה, איוש תקנים שהתפנו ושינוי בשכר במפעל הפיס, תתבצע אך ורק באישור היו"ר מראש - וזאת בניגוד לנהלים ולתקנון. בהתאם לדרישתו זו, שינתה מנהלת אגף משאבי אנוש את הטופס לאישור קליטת עובד והוסיפה בו מקום לחתימת היו"ר. גם בנוהל גיוס עובדים שעודכן ב-2015 הוכנסה הוראה זו של היו"ר.

 

בנוסף התערב דיין, לפי הנטען, בניהול השוטף של מפעל הפיס גם באמצעות הטלת תפקידים נוספים, שאינם בגדר אחריותו, על מזכיר הארגון לוסקי. אלה כללו את תפקיד הממונה על היועצים המשפטיים החיצוניים ואת תפקיד יו"ר ועדת הנהלים. הוא גם הסמיך את המזכיר לוסקי לגבש את הגדרות התפקיד לעורכי הדין החדשים שגויסו למפעל הפיס ולהיות שותף פעיל לתהליך בחירתם.

 

על פי הדו"ח, היו"ר דיין מנע את ביצוע החלטת הדירקטוריון לקיים שימוע ליועצת המשפטית בעקבות חשד שהייתה מעורבת לכאורה במקרה מסויים במסגרת העבודה ביוני 2013 (מקרה שלא מפורט בדו"ח עצמו). כמו כן חתם דיין איתה על הסכם להסדרת הפסקת עבודתה מבלי ליידע את מנכ"ל מפעל הפיס דאז, אלי דדון, לגבי התנאים המלאים ומבלי לקבל מראש את אישור הדירקטוריון ומשרד האוצר. בהמשך האריך את תקופת כהונתה, וגם זאת ללא אישור.

 

המבקר מצביע כי בסופו של דבר דיין ביטל את ההסכם ואיפשר ליועצת המשפטית לשוב לעבודה סדירה. יצויין כי לפי התקנון, הסמכות לפטר נושא משרה במפעל הפיס שייכת למנכ"ל הארגון, וסיום העסקת יועץ משפטי במפעל הפיס היא בסמכות המנכ"ל והדירקטוריון.

 

"דירקטוריון מפעל הפיס ויתר על שיקול דעת עצמאי"

עוד מפרט המבקר כי גם מזכיר מפעל הפיס, ירון לוסקי, חרג בפועל מתחומי אחריותו בשעה שהיה מעורב בתהליכי העבודה במפעל הפיס, לא פעם בידיעת היו"ר דיין. לוסקי העביר בניגוד להגדרות תפקידו, הנחיות עבודה ישירות למנהלת אגף משאבי אנוש ולעובדיה, וכן קבע תנאי מכרזים פומביים להתקשרויות עם ספקים וניסח נהלים פנימיים.

 

בנוגע לדירקטוריון מפעל הפיס, מצא המבקר שחלק מהדירקטורים נעדרו מישיבות רבות שקיים הדירקטוריון. בדו"ח צויין כי דירקטוריון מפעל הפיס החליט לעיתים החלטות מבלי שדרש שמלוא המידע יהיה בידיו, או אישר את החלטות יו"ר הדירקטוריון "מבלי להרהר בהן ותוך ויתור על שיקול דעת עצמאי".

 

באופן זה התקבלו החלטות בנושא מינויו של היועץ המשפטי לדירקטוריון המחזיק בקשרים שלא דווחו עם יו"ר הדירקטוריון דיין, ובמינויו של מזכיר מפעל הפיס לוסקי. זה האחרון מונה מבלי שהדירקטוריון בחן את הסכם העסקתו, עיסוקיו הנוספים או את החשש שהוא יהיה בניגוד עניינים. כך פעלו גם בהחלטות מינויים של חברי ועדת הביקורת של קרן ספיר (שמעניקה את פרס ספיר לספרות), שלהם היכרות קודמת עם היו"ר דיין - שגם עליה לא דווח.

 

בנוסף פורט בדו"ח המבקר כי האסיפה הכללית של בעלי המניות של מפעל הפיס חטאה לתפקידה כשהחליטה על מינוי חברי ועדת הביקורת. היו"ר דיין הציע את המועמדים והאסיפה הכללית לא דרשה פירוט ומסמכים לביסוס ההחלטה ואישרה את הצעת היו"ר כפי שהועלתה.

 

"חשש לפגיעה בפרטיות העובד"

בנוגע לייעוץ המשפטי של מפעל הפיס, נמצא שבין השנים 2016-2013 שילם מפעל הפיס למשרדי עורכי דין פרטיים עבור ייעוץ משפטי סכום כולל של כ-18 מיליון שקל - גם על נושאים שקשורים לליבת פעילותו - וזאת ללא פיקוח ובקרה של היועצת המשפטית של הפיס.

 

כמו כן, מפעל הפיס לא העביר הסכמי העסקה אישיים רבים לאישורו של הממונה על השכר במשרד האוצר, כפי שמתחייב לפי חוק יסודות התקציב, וחלק מהמנהלים הבכירים לא דיווחו על עיסוקיהם הנוספים או קיבלו לכך אישור כנדרש - וזאת בניגוד להנחיות הממונה על השכר ובניגוד לנוהלי מפעל הפיס.

עוזי דיין (צילום: עידו ארז)
עוזי דיין(צילום: עידו ארז)
 

המבקר מציין מקרה שבו מזכיר מפעל הפיס לוסקי פנה ישירות לקצין הביטחון של הארגון לביצוע חקירה על התנהלות אישית של נושא משרה, "ויש בכך חשש לפגיעה בפרטיות העובד". המזכיר בדק באופן אישי מידע שהובא בפניו, לפיה קיים חשד שמנהל מסויים במפעל הפיס מדווח באופן מטעה בנוגע לפעולות שבתחום אחריותו, מה שגרם להוצאות מיותרות בארגון.

 

המזכיר פנה באמצעות קב"ט הארגון לחברת החקירות שמספקת שירותי ייעוץ ואבטחה למפעל הפיס באופן שגרתי, וביקש ממנה לבדוק את הפעולות של אותו מנהל. לאחר שהקב"ט פנה לחברת החקירות, המשיך המזכיר את הליך הבדיקה איתה באופן ישיר, ללא מעורבות שום גורם נוסף בארגון. זאת בניגוד לנוהל מפעל הפיס, ומבלי לעדכן את הגורמים המוסמכים הרלוונטיים במפעל הפיס על פעילותו.

 

נמצא גם שהמזכיר פעל בהתקשרות ישירה לבדיקת קיום האזנות סתר. המזכיר נגרע מרשימת בעלי התפקידים שרשאים להתקשר עם גופים בפטור ממכרז. למרות זאת הוא התקשר עם חברת אבטחה מסויימת, כשהצורך בהתקשרות היה מוטל בספק.

 

במסגרת הנהלים, מפעל הפיס מעסיק חברת אבטחה ובמסגרתה גם קצין ביטחון ייעודי, שאחראי לבדוק שלא הותקנו אמצעים להאזנות סתר בארגון. למרות זאת, פנה המזכיר בינואר 2016 לחברת אבטחה שלא הועסקה על ידי מפעל הפיס לצורך בדיקת קיומן של האזנות סתר. זאת בחשד שמאזינים ליו"ר דיין ולמזכיר לוסקי. האחרון בחר חברה מסויימת לנוכח רגישות הנושא לטענתו.

 

בתשובתם למבקר המדינה כתבו דיין ולוסקי כי הראשון הנחה את האחרון לבצע את הבדיקה לנוכח המתיחות ששררה באותה התקופה בין לשכת היו"ר ללשכת המנכ"ל דאז וסמנכ"ל הכספים.

 

הדרגים הממונים יזמו התקשרויות וגרמו להוצאות ללא קריטריונים סדורים

הביקורת העלתה בעיה של שמירת חומרי עבודה על גבי מחשבים אישיים והעברתם באימיילים פרטיים. נמצא שעובדי מפעל הפיס שומרים קבצי מחשב רבים על גבי הכוננים המקומיים במחשבים שלהם, במקום ברשת של מפעל הפיס.

 

כך למשל הגדיל לעשות מזכיר מפעל הפיס, שעבד על מחשב נייד פרטי שהיה ברשותו ובו שמר את כל המסמכים שלו שקשורים בארגון. "נושאי משרה בכירים בארגון, ובכללם היו"ר והמזכיר, הרבו להשתמש בתיבות האימייל הפרטיות שלהם, שמחוץ לרשת מפעל הפיס, לצורך עבודתם השוטפת במפעל הפיס", טוען המבקר.

 

כך, הודעות ומסמכים שקשורים בעבודת מפעל הפיס אינם מגובים ואין להם עקבות במערכות המידע של הארגון, "מה שפוגע לא רק בביטחון המידע, אלא גם ביכולתו של הארגון לתעד את פעולותיו. שימוש כזה פוגע גם ביכולתו של מבקר המדינה וגורמי ביקורת אחרים לפקח על פעולות אלה", נכתב.

 

המבקר טוען כי "ממצאי הביקורת מלמדים שיו"ר הדירקטוריון ומזכיר הארגון פעלו במקרים רבים תוך טשטוש הגבולות בין דרג הניהול והביצוע בארגון לבין הדירקטוריון, שאמור לפקח על פעולותיו. במקרים מסויימים הם יזמו התקשרויות בפטור ממכרז וגרמו להוצאות כספי ציבור ללא קריטריונים סדורים. יו"ר הדירקטוריון התערב באופן ישיר בניהול השוטף של הארגון והטיל על המזכיר תפקידים שאינם במסגרת סמכויותיו. המזכיר היה מעורב בניהול הארגון באופן חריג ושיטתי, וכל זאת בידיעת יו"ר הדירקטוריון ובגיבויו".

 

מפעל הפיס: היו"ר לא התערב בסמכויות המנכ"ל וההנהלה

ממפעל הפיס נמסר בתגובה: "מפעל הפיס מברך על דו"ח מבקר המדינה ככלי עבודה חשוב, ומינה צוות לתיקון ליקויים. חלק מהערות המבקר המופיעות בדו"ח כבר תוקנו. אלוף (במיל') עוזי דיין כיהן כיו"ר מפעל הפיס מתחילת מאי 2011, וסיים את תפקידו לפני מספר ימים, בתום תקופה בת שבע שנים - הכהונה המקסימלית המותרת על פי תקנון הפיס.

 

"במהלך כהונתו יישם הפיס שורה ארוכה של מהלכים חשובים בתחומי הממשל התאגידי, המינהל התקין ומדיניות חברתית, לרבות: רישום מפעל הפיס כחברה לתועלת הציבור, אימוץ כללי ממשל תאגידי ומדיניות חברתית, חידוש פעילות מועצה ציבורית לאתיקה, מינוי ועדת ביקורת חיצונית בלתי תלויה, ייצוג הולם לנשים, קליטת כל עובדי הקבלן כעובדי הפיס, ועוד.

 

"יו"ר מפעל הפיס הינו 'יו"ר פעיל' ופעל בהתאם לסמכותו וחובתו, על פי תקנון הפיס, לפקח על הנהלת הפיס, אך לא התערב בסמכויות המנכ"ל וההנהלה. היו"ר לא היה מעורב מעולם באיתור וקליטה של עובדים, למעט עובדים במשרת אמון שלו.

 

"מרבית המקרים בדו"ח המייחסים ליו"ר התערבות פעילה בניהול הפיס, נעשו במהלך שנת 2016 בה התנהל מפעל הפיס ללא מנכ"ל. לפיכך, מינה הדירקטוריון את היו"ר לממלא מקום מנכ"ל והוא נשא בתפקיד כפול שחייב אותו לקבל גם החלטות ניהוליות על מנת שמפעל הפיס ימשיך לתפקד ולעמוד ביעדיו.

 

"במשך תקופה זו, הקפיד היו"ר על הפרדה בין שני התפקידים שנשא בהם, ובחלק מן המקרים התבקשו נושאי משרה אחרים בפיס וביניהם המזכיר, למלא באופן זמני תפקידים שנועדו למנכ"ל החברה. עם מינוי מנכ"ל קבוע לפיס באוקטובר 2016, הועברו כל התפקידים למנכ"ל. בהתייחס ליועצת המשפטית יצוין כי הכל נעשה בהחלטה ובשיתוף עם הדירקטוריון".

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים