תנאי השימוש שלהלן חלים על השימוש באתרי האינטרנט ובאפליקציות, המופעלות ומנוהלות על ידי ידיעות אחרונות בע"מ ו/או ידיעות אינטרנט (שותפות רשומה) מרחוב נח מוזס 1, ראשון לציון (להלן בהתאמה: "ידיעות אחרונות" ו"ידיעות אינטרנט", וביחד:"ידיעות").
תנאי שימוש אלה חלים ביחס לאתרים וליישומים המפורטים להלן:
אתר ושירות הפרימיום של +ynet (להלן: +ynet)
המהדורה הדיגיטלית של העיתון ידיעות אחרונות (ראה בקישור) (להלן: "האפליקציה" או "אפליקציית ידיעות אחרונות" או "העיתון הדיגיטלי");
אתרים נוספים הקשורים באתר ynet ו/או כל שירות או אתר לגביהם תחליט ידיעות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להחיל את תנאי שימוש אלה;
השימוש באתרים ובאפליקציה ובכלל זה בתכנים הכלולים בהם ובשירותים השונים הפועלים בהם ו/או באמצעותם מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.
מובהר כי באתרים קיימים תכנים שהשימוש בהם כפוף, בנוסף לתנאי שימוש כלליים אלה, גם להסכם מקוון המתייחס אליהם באופן מיוחד.
תנאים אלה חלים על השימוש באתרים ובאפליקציה ובתכנים הכלולים בהם באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טאבלט וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתרים ובאפליקציה, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).
תנאי השימוש להלן מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש ההוראה כלשהי מהוראותיהם או תוקפם.
האמור בתנאים אלה חל על רכישת מנוי מידיעות בלבד. בכל מקרה של רכישה ישירות מחנויות האפליקציות (APPLE GOOGLE וכדומה), יחול על תנאי ההתקשרות האמור בתנאי השירות של החנות הרלבנטית. יתכנו שינויים בין תנאי הרכישה באמצעות חנויות האפליקציות הסלולריות לבין תנאי שימוש אלה, לרבות בכל הקשור לעצם תחולתו של הדין הישראלי, או חוקים כלשהם בדין הישראלי. באחריותך כלקוח, לוודא מה המדיניות החלה על הצטרפותך לשירות ynet+ בהתאם לאפיק הרכישה שבו בחרת, להצטרף כמנוי. ידיעות אינה אחראית ולא תישא באחריות לתנאי הרכישה שבוצעה באמצעות חנויות אפליקציה סלולריות.

השימוש באתר ובאפליקציה

הגישה לאפליקציה ולשירות ynet+ תתאפשר בכפוף להוראות תנאי שימוש אלה, ממכשירי סמארטפון התומכים בגרסה מעודכנת של אפל וואנדרואיד (גוגל) וב-DESKTOP. ידיעות אינה מתחייבת כי הגישה לאפליקציה ו/או לאתר תתאפשר ממכשירים אחרים ו/או גרסאות תוכנה ו/או דפדפנים שאינם מעודכנים ו/או אינם נתמכים, בשלב עליית האפליקציה לאוויר ו/או בעקבות הוצאות גרסאות העדכון העתידיות שלה. לידיעות הזכות, לפי שיקול דעתה ו/או התפתחות טכנולוגית, להפסיק תמיכה בגרסאות קיימות ו/או קודמות של מערכות הפעלה.
הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר ובאפליקציה (להלן : "התכנים") בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של ידיעות לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):
הנך רשאי להשתמש באתר ובאפליקציה ובתכנים כהגדרתם לעיל למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, באפליקציות ויישומים למיניהם, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
אין להפעיל או לאפשר להפעיל ביחס לתכנים ובאתר וביחס לאפליקציה בכלל, כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר ו/או האפליקציה בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים שמקורם באתר ו/או באפליקציה או שהוצגו בהם.
אין להציג תכנים מהאתר ו/או מהאפליקציה בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
אין להציג תכנים כהגדרתם לעיל בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
אין לקשר לתכנים מהאתר או האפליקציה, שאינם דף הבית של האתרים ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים כהגדרתם לעיל במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר ynet, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר בו נכלל התוכן במקור להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש (לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת);
ידיעות רשאית להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי ידיעות בעניין זה.
הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר.
ידיעות לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את ידיעות בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
הטמעת סרטוני וידאו (Embedding)- אין להטמיע סרטוני וידאו מהאתר או האפליקציה ללא אישור מראש ובכתב של ידיעות אינטרנט בכל אתר ולרבות באתר המכיל או מארח: תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, תכנים המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או באתרים שעצם הטמעת הסרטון תהא הפרה של זכות יוצרים מוסרית של צד ג' לרבות יוצרי הסרטון ובעלי זכויות היוצרים בו. ידיעות אינטרנט שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר הטמעת סרטוני וידאו ו/או לשנות את הקישור לסרטון בלא צורך להודיע לך על כך מראש ולא תהא לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ידיעות בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. ידיעות רשאית להורות לך לבטל כל הטמעה כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי - במקרה זה תבטל את ההטמעה לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי ידיעות בעניין זה. ידיעות לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהטמעת סרטוני וידאו מהאתר ו/או האפליקציה. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הטמעה שנעשתה על ידך, לרבות הסדרת זכויות יוצרים ותשלום לאגודות זכויות היוצרים/ המבצעים הרלוונטיות בהתאם לכל חוק, ומתחייב לשפות את ידיעות בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מכך.

הגבלת שימוש

האתר והאפליקציה מוגנים תחת הדין הישראלי והדין הבינלאומי הרלבנטי.
תנאי שימוש אלו, אינם מעניקים זכויות ו/או רישיון לעריכת שינויים ו/או התאמות באתר ו/או באפליקציה ו/או בתכניהם.
חל איסור על שימוש לא חוקי ו/או המנוגד לתנאי שימוש אלה ומבלי לגרוע מכלליות האמור :
לשנות, לשכפל, לשחזר, להעתיק, להפיץ עותקים, לפרסם, לחקות או לטפל בתוכנות הנלוות.
לייצר עבודה נגזרת מהתוכנות הנלוות או מהתוכן.
לעקוף, לשנות, להתערב או לסכל רכיבי בטיחות שמגינים על החומרה ו/או התוכנות הנלוות ו/או תוכן דיגיטל באתר ו/או באפליקציה.
לעשות שימוש ברובוט, סורק או באמצעים אוטומטיים אחרים כדי לגשת או להכין מפתח (אינדקס) אל התוכן הדיגיטלי.
להשכיר, להשאיל , לחכור, לתת רישיון משנה, לשכפל, להציג להפיץ או לעשות שימוש בתוכן הזמין לצד ג'.
שירותים הטעונים רישום ו/או תשלום
לידיעות הזכות להציע מסלולי גישה ומנוי שונים המשלבים את האפליקציה, ynet+ ו/או מנוי לעיתון ידיעות אחרונות המודפס (או למגזינים מקבוצת ידיעות), לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכלל זה קביעת תקופת מנוי מינימלית. בהתאם לתנאים המפורטים בעמוד ההרשמה.
השימוש באפליקציה, שירות ynet+ באתר, וכן שירותים נוספים, שייקבעו פי שיקול דעת ידיעות, הם שירותים הטעונים הרשמה וכפופים לתשלום דמי מנוי, כפי שייקבעו מעת לעת על ידי ידיעות.
ניתן לעשות שימוש בשירותים אלה רק לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך להסכם המקוון ו/או לתנאי השירות הנלווים לשירות הרלוונטי, והסדרת תשלום דמי המנוי, כמפורט בהסכם המקוון הרלוונטי.
ברכישת מנוי מידיעות, המנוי יהא "עסקה מתמשכת", כהגדרתה בסעיף 13ג(א) לחוק הגנת הצרכן. כלומר, המנוי הוא לתקופה בלתי קצובה, ללא התחייבות, ולמנוי הזכות לבטל את העסקה, בכפוף לחוק הגנת הצרכן ובהתאם לתנאי הביטול המפורטים בתנאי שימוש אלה להלן. התשלום עבור המנוי ייגבה מראש במחזורי חיוב חודשיים או שנתיים, בהתאם למסלול התשלום הנבחר.
בעת ההרשמה לשירות באמצעות ידיעות תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, עיר וארץ מגוריך, את פרטי כרטיס האשראי שלך (ביחס לשירותים בתשלום) וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. במקרה של שינוי פרטים עליך לעדכנם באמצעות פניה למערך שירות הלקוחות באתר או באמצעות האפליקציה, או באופן מקוון באתר השירות הרלבנטי.
ברכישה באמצעות ידיעות המנוי יופעל בתוך ועד שלושה ימי עסקים ממועד הרישום וביצוע התשלום הראשון בגין המנוי.
הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע שבבעלות ידיעות שמספרו 323819. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירות אליו נרשמת. ידיעות לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות המפורסמת באתר ובקישור זה ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
בעת הרישום לשירות הרלבנטי תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותך בכל כניסה לשירות. ידיעות רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות.
שמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמא בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מאחת לשישה חודשים.
ידיעות רשאית, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית ידיעות לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:
אם בעת ההרשמה לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים;
אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בידיעות או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים או מנויים אחרים, ו/או בכותבים או ספקים של ידיעות;
אם השתמשת בשירות או בשירותים נוספים הניתנים באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת האתר או האפליקציה;
אם לא השתמשת בשירות במשך תקופה רצופה העולה על ארבעה חודשים, גם לאחר שניתנה לך על כך הודעה בדואר אלקטרוני;
אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכך דרך שהיא;
אם מסרת את שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי;
אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי (ככל שהשירות ניתן בתשלום);
אם יש לך חוב כספי לידיעות, או לכל תאגיד בשליטתה ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו.
משתמש רשאי להגדיר באמצעות שם המשתמש וסיסמתו, חשבון משתמש, לגישה מכל מכשיר תומך. יודגש כי על גבי מכשיר קצה אחד (סמארטפון, מחשב לוח/טאבלט וכיו"ב), לא ניתן להתחבר ליותר מחשבון משתמש אחד ברגע נתון. כמות המכשירים מהם ניתן להתחבר בו זמנית מוגבלת ותלויה בחבילה אותה בחרת. ניתן לראות את פירוט המכשירים לכל חבילה בעמוד הרכישה. התחברות ממכשיר נוסף מעבר למכסה מנתק את המכשירים האחרים (במקרה כזה תינתן לך התראה לפני הפעולה).

המהדורה הדיגיטלית ידיעות אחרונות

המהדורה הדיגיטלית כוללת תכנים דיגיטליים שונים, וכלל זה תכנים מערכתיים חדשותיים, מידע ופרסומים שונים לקריאה על ידי המשתמשים, המוצגים בפורמט PDF ו/או כל פורמט שייקבע על ידי ידיעות לפי שיקול דעתה.
התכנים מוגנים באמצעות מערכת ניהול זכויות דיגיטלי, DRM- digital rights management ולפיכך לא ניתן להעתיקם ו/או להעבירם.
עסקה לרכישת מנוי ו/או תוכן דיגיטלי באפליקציה נעשית מול ידיעות אחרונות בע"מ, שתנפיק חשבונית מס מתאימה ובמעמד הרכישה, מסמך המפרט את תנאי ההצטרפות, הביטול והחידוש.
במסלולי המנוי החודשי הגביה נעשית מידי חודש בעסקה מתמשכת עד למועד כניסתו לתוקף של ביטול המנוי; ואילו במסלולי המנוי השנתי הגביה בעבור שנת המנוי נעשית במלואה בתשלום אחד במעמד הרכישה.
תנאי שירות נוספים בקשר עם אפליקציית ידיעות אחרונות, תמצא בלינק הבא.
החל מחודש אפריל 2022, תכני המהדורה הדיגיטלית, ניתנים לצפיה באמצעות שירות ynet+ באמצעות יוזר ייעודי להגדרה בשירות הפלוס.
יודגש כי על גבי מכשיר קצה אחד (סמארטפון, מחשב לוח/טאבלט וכיו"ב), לא ניתן להתחבר ליותר מחשבון משתמש אחד ברגע נתון. כמות המכשירים מהם ניתן להתחבר בו זמנית מוגבלת ותלויה בחבילה אותה בחרת. ניתן לראות את פירוט המכשירים לכל חבילה בעמוד הרכישה. התחברות ממכשיר נוסף מעבר למכסה מנתק את המכשירים האחרים (במקרה כזה תינתן לך התראה לפני הפעולה).

שירות +ynet

שירות ynet+ כולל תכנים דיגטליים נוספים מעבר לתכנים הנכללים באתר, וניתן יהיה לצפות בהם בכפוף להרשמה ולתשלום דמי מנוי במסלולי המנוי הרלבנטיים.
התכנים ייקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של ידיעות, ויכללו בין היתר תכני וידאו וטקסט ובהם תחקירים, כתבות עומק, טורים אישיים ומאמרים. התכנים יוצגו בפורמט שייקבע על ידי ידיעות לפי שיקול דעתה. חלק מהתכנים ו/או כותרותיהם יוצגו באתר, תוך סימון גרפי שייקבע על ידי ידיעות לפיו הצפיה בהם מוגבלת למנויים.
מובהר כי כמות התכנים שיכללו בשירות ynet+, איכותם, תדירות פרסומם, נושאיהם וכל הקשור בהם ייקבעו באופן בלעדי על ידי ידיעות, לפי שיקול דעתה. מובהר למען הסר ספק כי אין התחייבות מצד ידיעות לכמות או תדירות של תכנים כאמור, ובכלל. מבלי לגרוע מהאמור יובהר כי במידה ואילוצים או אירועי השעה יחייבו זאת, יתכן שהכתבות שכמות הכתבות הייעודיות/ייחודיות תפחת באופן יחסי, לתקופה הרלוונטית.
התכנים הנכללים בשירות ynet+ מוגנים באמצעות מערכת ניהול זכויות דיגיטלי, DRM- digital rights management ו/או כל פתרון אבטחה / ניהול אחר שייבחר על ידי ידיעות, ולפיכך לא ניתן להעתיקם ו/או להעבירם.
במקרה של רכישת מנוי בשירות ynet+ בממשק הרכישה של ידיעות אינטרנט (שלא באמצעות אפליקציה/חנות האפליקציות הרלבנטית), ידיעות אינטרנט תהא זו שתנפיק חשבונית מס כדין.
שם המשתמש והסיסמא, יאפשרו את השימוש באתר ובאפליקציה. השימוש בתכנים הדיגיטליים בהתאם לתנאי שימוש אלה, מתאפשר ללא הקלדת שם משתמש וסיסמא כל זמן שהמשתמש מחובר לאפליקציה באמצעות שם המשתמש והסיסמא.

קישורים באתר

באתר קיימים קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים אינם מתפרסמים על ידי ידיעות או מטעמה וידיעות אינה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת ידיעות לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. ידיעות אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
ידיעות איננה מתחייבת כי הקישורים ('לינקים') הנ"ל יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. ידיעות רשאית להסיר מהאתר ו/או האפליקציה קישורים שנכללו בהם בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.
מנוע החיפוש המקוון באתר ynet מנוהל ומופעל על ידי צד שלישי ומשקף את שיקול הדעת הסובייקטיבי של עורכיו ו/או האלגוריתם העומד בבסיס הפעלתו. אין לייחס לתוצאות החיפוש ו/או להמלצות בנוגע לתוצאות לפי ערכי חיפוש שתקליד, כל תוקף מחייב ואין לראות בהם אמת מידה אובייקטיבית להערכת ההתאמה של תוצאות החיפוש לערכים שהזנת ו/או למטרותיך הסובייקטיביות ואף אין בהצבת מנוע החיפוש כאמור באתר משום המלצה להסתמך באופן כזה או אחר על תוצאות החיפוש. גם סדר תוצאות החיפוש באינדקס אינו מעיד על טיבם או חשיבותם של תוצאות החיפוש ולידיעות אין כל שליטה על סדר הופעתם. אלגוריתם מנוע החיפוש, הקובע את סדר הופעת התוצאות, עשוי לעבוד על יסוד שיקולים מסחריים (אך תוצאות שקודמו כאמור יסומנו ככל הנראה באופן המבהיר זאת). תכנם של אתרי אינטרנט וגם מהותם משתנים לעתים תכופות. לכן ייתכן שתוצאות החיפוש שיוצגו לך לא יהיו שלמות, מדויקות ו/או העדכניות ביותר.

שינוי מנוי

ניתן לשנות את מסלול החיוב עבור מנוי שנרכש במישרין מידיעות באמצעות פניה ישירה אל מערך שירות הלקוחות של ידיעות בדרכי ההתקשרות הבאות:
בדוא"ל (support.plus@ynet.co.il) או בת.ד. 438 ראשון לציון או בטל': 3773*/03-6933933 או בפקס: 03-6933999.

ביטול מנוי

ניתן לבטל מנוי שנרכש במישרין מידיעות, בכל אחד מהאופנים הבאים:
א.1 ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981
א.2 מילוי הטופס או בדוא"ל (support.plus@ynet.co.il) או בת.ד. 438 ראשון לציון או בטל': 3773*/03-6933933 או בפקס: 03-6933999.
ב. בהודעת ביטול שנשלחת אל ידיעות באחד האופנים האמורים יש לפרט את שמו המלא ותעודת הזהות של בעל המנוי.
ג. ביטול המנוי יכנס לתוקף בתוך שלושה ימי עסקים מהיום בו התקבלה הודעת הביטול אצל ידיעות; ואולם ככל והבקשה לביטול מנוי נשלחה בדואר רשום, מועד סיום המנוי יהיה 6 ימי עסקים לאחר מסירת הבקשה לביטול לדואר; ומועד עדכון הביטול בפועל יהיה בתוך 3 ימי עסקים מעת קבלת הודעת הביטול במשרדי ידיעות בפועל.
ד. בעת ביטול המנוי יבוצע החזר יחסי של דמי המנוי עבור תקופת החיוב שבין מועד כניסת הביטול לתוקף לבין תום מחזור החיוב הרלבנטי (למעט התשלום בעבור החודש הראשון שבו שולמה עלות מופחתת בסך 5.90 ₪ במסלול חיוב חודשי).
ה. במקרה של ביטול מנוי, ידיעות תהיה רשאית לגבות, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר המנוי או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
ו. לכל בעיה או שאלה נוספת ניתן לפנות אל מערך שירות לקוחות.

תכנים שנמסרו לפרסום על ידי משתמשים

באתר מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשי האתרים. תכנים כאלה מתפרסמים באזורים המיועדים לכך, כדוגמת קהילות, קבוצות דיון (פורומים), צ'אטים, תגובות לכתבות (טוק-בקים) בלוגים ושירותים אחרים המאפשרים לך להזין לאתר תכנים משלך - בין בנפרד, באזור המיועד לתכני המשתמשים בלבד ובין ביחד עם תכנים של מערכת ידיעות. מסירת תכנים לפרסום באתר אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.
ידיעות מעודדת את חופש הדיבור ואת קיומו של דיון פורה באתר, תוך השתתפות פעילה שלך ושל יתר משתמשי האתרים בהם. יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפניך להתבטא באתר, רשאית ידיעות (אך לא חייבת) לבדוק ו/או לנטר את התכנים הללו לפני פרסומם. בדיקות כאלה תעשינה בכדי לנסות למנוע פרסום דברי-נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח וכן תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם בלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי.
מובהר כי ידיעות אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת ידיעות או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.
בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם באתר את התכנים הבאים:
כל תוכן הידוע שהוא שקרי, מטעה או מסולף;
כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;
כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;
כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב;
סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;
כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.
כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
כל תוכן העלול להטעות צרכן;
כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי;
כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר או האפליקציה בפרט;
כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;
ידיעות רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, בידיעות או במי מטעמה. בנוסף, ידיעות תהיה רשאית במקרה זה למנוע ממך פרסום תכנים נוספים באתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות ידיעות לפי כל דין.
החליטה ידיעות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפרסם תוכן שמסרת - היא רשאית לערוך ולשנות כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתה המוחלט ובכלל זה לקצרו.
התכנים שתמסור לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר או פרסום איזה מפרטיך. זכור: עליך לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.
ידיעות מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים באינטרנט, ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים באתר ובאפליקציה. התייחס לתכנים אלה בזהירות ובקפידה. התכנים הללו אינם מתפרסמים מטעמה של ידיעות, ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. זכור תמיד כי תכנים כאלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת עורכי דין, רופאים, בעלי מקצוע מוסמכים וכיו"ב, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.

דיוור ישיר ומשלוח הודעות

בהצטרפות וברישום לאפליקציה ו/או ל ynet+ תתבקש למסור פרטי התקשרות, שישמשו את ידיעות לצורך משלוח חשבוניות, עדכונים והודעות לרבות כאלה שישלחו לפי חוק הגנת הצרכן. משלוח כאמור יתאפשר בכל דרך התקשרות שהיא לרבות בדואר ו/או דוא"ל ו/או מסרון ו/או טלפון. בנוסף תתבקש ליתן הסכמה לקבלת דיוורים ודברי פרסומת מאת ידיעות ו/או מטעמה, ובכלל זה הטבות, מבצעים והנחות שמוצעים על ידי ידיעות מטעם צדדים שלישיים / מפרסמים. מובהר כי ניתן בכל עת להקליד על כפתור הסרה בתחתית הדיוורים לצורך הפסקת קבלת דיוורים כאמור.

משלוח תכנים לדואר האדום

באתר קיימת אפשרות לשליחת תכנים בעלי אופי חדשותי (או בכלל) ל"דואר האדום", באמצעות תיבה המיועדת לכך. במשלוח החומרים לאתר באמצעות ה"דואר האדום" יידרש השולח לאשר כי התכנים נכונים ומדויקים, וכי הוא בעל הזכויות בהם, ורשאי להעבירם לידיעות לצורך פרסום באתר, וזאת בנוסח המפורט להלן ו/או בדיסקליימר הנכלל ב"דואר האדום", וכפי שייקבע על ידי ידיעות מעת לעת. מובהר כי לידיעות הזכות לשנות את האישור להלן ו/או בדואר האדום לפי שיקול דעתה. השולח לא יהיה זכאי לכל תשלום או תמורה כלשהי בגין משלוח ו/או פרסום חומרים כאמור. מובהר כי פרסום חומרים ו/או תכנים כלשהם כפוף לשיקול דעת בלעדי של ידיעות, ולא תהא לשולח כל טענה בגין אי-פרסום או פרסום של כל חומר או מידע כלשהו, וכן ביחס למועד, מיקום ואופן פרסומו.
מלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן יידרש המשתמש לאשר כדלקמן : אני מאשר/ת בזאת כי הפרטים שמסרתי נכונים ומדויקים, כי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בחומר שנשלח על ידי לידיעות באמצעות טופס זה, הן בבעלותי או בבעלות הגורם המיוצג על ידי. ידוע לי כי משלוח החומר לידיעות מהווה רשיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן לשימוש בחומר שנשלח, וכן מהווה אישור לפרסמו בכל מקום וזמן שתמצא ידיעות אינטרנט לנכון, ומתיר לידיעות לעשות בחומר כל שימוש שתראה לנכון, לרבות העברתו לצדדים שלישיים. ידוע לי ואני מסכימ/ה שלא אהיה זכאי/ת לכל תמורה, בכסף או בשווה כסף, עבור מסירת החומר שנשלח, וכי ידיעות אינה מתחייבת לפרסם את שמי כמקור החומר (למעט פרסום קרדיט לתצלום או יצירה). אני מאשר/ת כי נתתי הסכמתי לחקירת החומר, וכי ידוע לי כי המערכת אינה מתחייבת לפרסמו. כמו כן אני מאשר/ת כי נתתי את הסכמתי לשינויים ולעריכת החומר. אם אני חותמ/ת בשם ארגון, אני מצהיר/ה כי הנני מוסמכ/ת לאשר ולהתחייב כאמור בשמו של הארגון.

תכנים שאינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי

אתר ובאפליקציה קיימים תכנים בנושאים כלכליים לרבות מידע על שוק ההון, שערי ניירות ערך הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב והמניות הישראליות הנסחרות בחו"ל, נתונים מצרפיים אודות חברות ציבוריות, מידע בדבר המסחר במטבע חוץ וידיעות אחרות בנושאים משפטיים, רפואיים ואחרים. מקורם של חלק מהתכנים הללו במערכת ידיעות, ואילו חלקם האחר מסופק, מנוהל ומופעל על ידי ספקי תכנים.
על אף שנעשה מאמץ לרכז ולעבד את התכנים הללו, יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יפלו טעויות. אם ברצונך להשתמש בתכנים אלה עליך לבדוק אותם ולאמתם. אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת ואינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי. לכן, כל החלטה בדבר השימוש בתכנים כאמור שתמצא באתר ו/או באפליקציה תיעשה על אחריותך בלבד.

מדיניות פרטיות

ידיעות מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר ובאפליקציה. מדיניות הפרטיות העדכנית של ידיעות נמצאת בכל עת בכתובת זו, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותקרא מעת לעת את מסמך המדיניות.

תכנים מסחריים

האתר והאפליקציה כולל תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול.
ידיעות לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר ו/או באפליקציה. ידיעות אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר ו/או באפליקציה אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.
כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר ו/או באפליקציה יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. ידיעות איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר ו/או באפליקציה או ירכשו באמצעותן.
הרשמתך לשירותים הטעונים רישום ו/או מסירת פרטים על ידך אגב רכישת מוצר או שירות דרך האתר או תתי-האתרים הקשורים לאתר (האתרים ynetshops, ynettours, winwin וכיו"ב), ישמשו כאישור מטעמך להיכלל ברשימת מקבלי דבר פרסומת מטעם גופים מסחריים שונים לרבות האתר הרלבנטי וזאת באמצעות אי-מייל, sms וכיו"ב. על אף האמור, תוכל להודיע, בהמשך לכל דבר פרסומת שיועבר אלייך, על סירובך להמשיך ולקבל דברי פרסומת ועד שלא תעשה כן, תמשיך לקבל דברי פרסומת כאמור.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ו/או באפליקציה וכן בשירותים המוצעים בהם ובכל תוכן הכלול בהם (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים ו/או מפרסמים באתר) הינן של ידיעות אינטרנט ו/או ידיעות אחרונות בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לידיעות להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מידיעות או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי ידיעות לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתרים.
אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה - סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.
סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים ו/או צדדים שלישיים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.
ידיעות אינה טוענת לבעלות בתכנים הנמסרים על ידי הגולשים לפרסום באתרי ynet. יחד עם זאת, מסירת תכנים המיועדים לפרסום באתרי ynet מהווה אישור כי מוסר התכנים הוא בעל כל הזכויות בהם וכי הוא רשאי למוסרם לפרסום. ככל ומוסר התכנים אינו היוצר או בעל הזכויות בתכנים הנמסרים על ידו לפרסום כאמור, מסירת התכנים מהווה אישור כי הם נמסרים במסגרת הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה את מסירת התכנים לפרסום באתרי ynet והקניית זכויות שימוש ופרסום בהם כמפורט לעיל ולהלן.
מסירת התכנים לפרסום מקנה לידיעות רשיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, באתרי ynet ו/או באפליקציה, וכן בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי-עת, ספרים וכיו"ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולווין.

אחריות ידיעות

תכנים באתר ynet ו/או באפליקציה ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ידיעות ו/או מי מטעמה בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיו של כל משתמש ו/או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום תכנים באתר ו/או באפליקציה.
השימוש באתר ובאפליקציה ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
ידיעות אינה מתחייבת, כי לתכנים שיפורסמו על ידי גולשים ו/או מטעמם באתרי ynet תהיה היענות. ידיעות אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) יתקבלו בעקבות פרסום כאמור, מי יגיב לתכנים שיפרסם המשתמש ובאיזה אופן, ולכן לא תישא ידיעות כלפי המשתמש (או כלפי מי מטעמו) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליו או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. ידיעות לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידי המשתמש ו/או מטעמו.
כל החלטה שיקבל המשתמש ביחס לתכנים שהתפרסמו באתר ו/או באפליקציה היא באחריותו המלאה והבלעדית. ידיעות אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, המתפרסמים באתר ו/או באפליקציה, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיות או דרישות המשתמש. ידיעות לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.
יודגש כי ייעוץ מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה. התכנים באתר ו/או באפליקציה אינם מהווים תחליף לייעוץ כזה. בנוסף על האמור לעיל נכונים הדברים גם לתכנים המתפרסמים בקהילות, בתגובות ובקבוצות דיון למיניהם (פורומים), לרבות התכנים המתפרסמים מטעם מנהלי הקהילות וקבוצות הדיון. תכנים אלה אינם תחליף לייעוץ או לטיפול מקצועיים במקום בו הם נדרשים (לדוגמה: תשובת מומחה רפואי לשאלה במסגרת קבוצת דיון איננה תחליף לקבלת יעוץ או טיפול רפואיים בהתאם לצורך). לעתים תכנים אלה משקפים גישה או דעה אישית מסוימת של הכותב. לכן יש להתייחס אליהם בזהירות המתבקשת. ההחלטה באם להסתמך על תכנים שפורסמו באתר ו/או באפליקציה או לפעול על פיהם, היא באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש והוא האחראי הבלעדי לכל פעולה כאמור ו/או לתוצאותיה.
ידיעות אינה מתחייבת ששירותי האתר ו/או האפליקציה לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ו/או שרתי ידיעות או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל ידיעות או אצל מי מספקיה.

שיפוי

המשתמש יחויב לשפות את ידיעות, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה, וכן במקרים הבאים :
בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסר המשתמש לפרסום באתר או באפליקציה ו/או כתוצאה מקישורים שביצע המשתמש לאתר או לאפליקציה, ו/או כל פסק דין ו/או החלטה של רשות מנהלית ו/או שיפוטית שיחייב את ידיעות ו/או מי מטעמה בפיצוי כתוצאה מפרסום תכנים שנמסרו על ידי המשתמש לפרסום ו/או קישורים שבוצעו על ידו כאמור.
בגין כל פסק דין, ו/או הרשעה, ו/או החלטה של רשות מנהלית ו/או שיפוטית ו/או מעין שיפוטית אשר יחייב את ידיעות ו/או כל מי מטעמה לשאת בעונש ו/או פיצוי, אשר ניתנו כתוצאה מהפרת תנאי השימוש של הסכם זה על ידי המשתמש ו/או מטעמו.

שינויים ו/או הפסקה באתר, במהדורה הדיגיטלית ובשירות ynet+

ידיעות תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר ו/או האפליקציה, ו/או המהדורה הדיגיטלית ו/או שירות ynet+ , המראה שלהם ועיצובם, את היקפם וזמינותם של השירותים בהם, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר ובאפליקציה - והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים באינטרנט, בתחום האפליקציות ובכלל זה עדכוני גרסה ו/או בתחום מערכות ההפעלה השונות. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ידיעות בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ידיעות רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. ידיעות תפרסם באתר הרלוונטי הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק ידיעות את החומר הכלול באתר ו/או באפליקציה למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.
מבלי לגרוע מכלליות האמור, ידיעות שומרת על זכותה לשנות את תנאי השירות ynet+ מעת לעת, כפי שיפורסם ובכל זה לבטלו. העלאת מחיר השירות תהא בכפוף להודעה מראש.

שינויים בתנאי השימוש

ידיעות שומרת על זכותה לשנות , בכל עת ואף ללא הודעה מוקדמת , את תנאי השימוש באתר ו/או באפליקציה, ושינויים כאמור ייכנסו לתוקפם מיד עם הטמעתם בתנאי שימוש אלה, אלא אם יוחלט על ידי ידיעות אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. לפיכך, מומלץ לעיין בתנאי שימוש אלה מעת לעת.

סמכות שיפוט

על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
ביחס לכל מחלוקת הנובעת משימוש באתר או באפליקציה או הקשורה בהם תחול סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט במחוז תל- אביב, ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי.
אם וככל שיקבע בית משפט מוסמך (לרבות בית דין או טריבונל שיפוטי אחר) כי הוראה מהוראות תנאי שימוש אלה היא בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ותקפותם, למעט אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי ביהמ"ש כאמור.

פנו אלינו

לכל שאלה בנושאים כספיים כגון חיובים, אמצעי תשלום וחשבוניות ניתן לפנות לשירות לקוחות במקרה של מנוי שנרכש דרך ממשק הרכישה של ידיעות.
בירורים כאמור ביחס לרכישת מנוי באמצעות חנויות האפליקציות הסלולריות, אמורים להתבצע ישירות מולן.
לבירורים מול APPLE STORE בפרט, תוכל לפנות להבנתנו אל:
https://support.apple.com/he-il/HT206627#contact ובטלפונים: 3-720-8430 (local) or 1809-213-281 (IFF) .
לבירורים מול GOOGLE PLAY בפרט, תוכל במקביל לפנות אל מערך שירות הלקוחות שלנו וננסה לסייע.
כמו כן, ידיעות מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתרים ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתרים תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה:
מערך שירות לקוחות
ידיעות אינטרנט
רחוב נח מוזס 1
ראשון לציון
פניות כאמור ניתן גם לשגר אלינו באמצעות:
פקסימיליה שמספרה 03-6933999 (לציין: עבור מערך שירות הלקוחות)
או
אימייל שכתובתו support.plus@ynet.co.il