3 צפייה בגלריה
תרנגולים בכלובים
תרנגולים בכלובים
תרנגולים בכלובים
(צילום: World Animal Protection - Investigations)
עמותת אנימלס עתרה לבית המשפט המחוזי בלוד על מנת שיבטל היתר שנתן משרד החקלאות לאכלוס תרנגולים בתעשיית הבשר בכלובים, שיטה שאינה קיימת בישראל. לצד העתירה, הגישה העמותה בקשה לצו מיידי שיעצור אכלוס של לול הכלובים. העתירה מוגשת שבועיים לאחר שהעמותה פתחה בקמפיין ציבורי הקורא לשר החקלאות אלון שוסטר להתערב ולמנוע את אכלוס התרנגולים בכלובים.
(הקמפיין של אנימלס נגד התרנגולים בכלובים)
באנימלס אמרו כי החלטת משרד החקלאות לא רק שמהווה פגיעה קשה בתרנגולים, שאינה מתיישבת עם חוק צער בעלי חיים, אלא גם נעשתה בניגוד לכללי מנהל תקין. לאחר פניות של העמותה אל המשרד, שבהן נתבקש כי לא תתקבל החלטה לאשר איכלוס של לולי כלובים מבלי שינתן לעמותה הזדמנות לטעון נגד ההחלטה, נתקבל לבסוף מענה לפיו לא יינתן אישור לאכלוס לולי כלובים טרם עריכת ניסוי לבחינת רווחתם של התרנגולים.
למרות התחייבות זו, התגלה לאנימלס כי משרד החקלאות החליט לאשר אכלוס של לול כלובים, מהלך שלדברי העמותה מהווה הטעיה.
3 צפייה בגלריה
תרנגולים בכלובים
תרנגולים בכלובים
תרנגולים בכלובים
(צילום: World Animal Protection - Investigations)
בעתירה שהגישה העמותה השבוע נכתב בין השאר כי "מתן היתר לאכלוס כלובי סוללה מהווה שינוי דרמטי ומהותי של המצב הקיים בכל הנוגע לתנאי החזקת התרנגולים והוא מהווה, הלכה למעשה, קביעת סטנדרט חדש לתנאי החזקתם שלא באמצעות חקיקת משנה הנדרשת על-פי דין, ולפיכך מחוסר סמכות ובניגוד להוראות חוק צער בעלי חיים והחלטת ממשלה מס' 833".
באנימלס אמרו כי מעל 200 מיליון תרנגולים מוחזקים מדי שנה בתעשיית הבשר בישראל בלולים סגורים ללא כלובים. התרנגולים סובלים ממניפולציות גנטיות, מנכויות, מצפיפות, זוהמה ועוד. אך לפחות, בשונה מהתרנגולות בתעשיית הביצים, התרנגולים בתעשיית הבשר לא מוחזקים בכלובים, ויש להם אפשרות לממש מעט התנהגויות טבעיות – ללכת, למתוח איברים ולדרוך על הקרקע. כעת, משרד החקלאות שוקל לשנות את התנאים בהם מוחזקים התרנגולים, ולאפשר את הכנסתם לכלובים, בדומה לאלו המתקיימים בתעשיית הביצים.
3 צפייה בגלריה
תרנגולים בכלובים
תרנגולים בכלובים
עמותת אנימלס פתחה בקמפיין נגד המהלך
(צילום: World Animal Protection - Investigations)
לפני שבועיים יצאה העמותה בקמפיין ציבורי הפונה אל שר החקלאות בקריאה שיעצור את כליאת התרנגולים בכלובים. עד כה, כ-8,000 אזרחים כבר חתמו על העצומה, שתוגש לשר בהמשך.
ממשרד החקלאות נמסר: "משרד החקלאות טרם קיבל העתירה בנושא ולכשתתקבל העתירה, המשרד יגיב בהתאם. בניגוד לעולה מהפנייה, יש לציין כי השיטה המדוברת היא שיטת גידול חדשה שאינה אסורה במדינות האיחוד האירופי, וניתן למצוא לולים דומים הקיימים בהולנד, הונגריה וגרמניה. כמו כן, ובניגוד למצטייר, המידע על השפעתה על רווחת העוף אינו קיים בספרות העולמית. בהתאם לבדיקת גורמי המקצוע שנערכה בישראל בחודשים האחרונים, עד כה לא נמצאה עדיפות לשיטת הגידול הקונבנציונלי על פני השיטה המדוברת החדשה בכל הנוגע לרווחת העופות, ואף יתכן שהשיטה החדשה תביא עמה יתרונות בהיבטי רווחת העוף. לנוכח החשיבות שהמשרד רואה בכל הקשור לרווחת בעלי החיים, רק לאחר קבלת ממצאים ראשונים אלו שנעשו בהתאם לפרוטוקולים וסטנדרטים בין-לאומיים, אישר משרד החקלאות את אכלוס הלול אחד ויחיד בשיטה חדשה זו עד לסיום מחקר מעמיק בנושא והסקת מסקנות אודותיו".
מטעם שר החקלאות אלון שוסטר נמסר כי "מדובר בסוגיה מקצועית שבה עוסק השירות הווטרינרי, לכן הגורם המוסמך לתת מענה היא דוברת המשרד. שר החקלאות פועל מיום היכנסו לתפקיד למען רווחתם של בעלי החיים בתחומים שתחת אחריותו, תוך איזון עם כלל השיקולים הנוספים".
עמותת אנימלס: "תרנגולים בתעשיית הבשר סובלים גם ככה בכל יום בחייהם: מדובר באפרוחים מגודלים שבקעו מהביצה במדגרה תחת חום מלאכותי, שסובלים מנכויות ופציעות ונשחטים כשהם בני 40 יום בלבד – גיל שבו בטבע הם עוד היו מוגנים תחת כנפי אמא תרנגולת. בזמן שהציבור הישראלי מתעניין יותר ויותר בזכויות בעלי חיים, תעשיית הבשר מאיימת לשלול מהתרנגולים אפילו את מעט ההתנהגויות הטבעיות שנשארו להם – בכלובים הם בקושי יוכלו ללכת או למתוח כנף, ולא תהיה להם כל אפשרות לדרוך על קרקע. אנחנו קוראים לשר החקלאות להתערב באופן מיידי, לעצור את המחטף ולמנוע את אסון כליאת התרנגולים בכלובים".
לאתר הקמפיין לחצו כאן