האם מותר לפטר עובדים שקיבלו צו 8?
על־פי חוק חיילים משוחררים, אסור למעסיק לפטר עובד שנקרא לשירות מילואים במהלך השירות ובמשך 30 יום לאחריו, אלא בהיתר מיוחד.
הייתי במילואים כיצד אקבל את שכרי?
מי שנקרא/ה לשירות מילואים זכאי/ת לתגמול מהמוסד לביטוח לאומי – המעסיק ישלם שכר לעובד על חשבון התגמול ובתנאי ש:
 העובד מועסק במקום עבודה.
 העובד עבד 75 ימים לפחות אצל מעסיק אחד או במ
קום עבודה אחר ברבע השנה שקדם לשירות המילואים.
2 צפייה בגלריה
(צילום: shaterstock)
בן/בת זוגי מגויסים בצו 8 - האם יש לי זכויות במקום עבודתי?
עובדות ועובדים שיש להם ילד/ה מתחת לגיל 13, זכאים להיעדר מהעבודה שעה ביום – במידה ש:
 בני/בנות זוגם נמצאים בשירות מילואים לפחות 5 ימים רצופים.
 העובדים מועסקים במשרה מלאה.
 העובדים לא נעדרים במסגרת זכאות אחרת כהורים.
האם אני עובד חיוני או לא?
מקום עבודה שאושר כמפעל חיוני, מחזיק באישור ממשרד העבודה, ובאחריות המפעל לעדכן את העובדים על כך.
אני עובד חיוני - האם אני מחויב להגיע למקום העבודה?
מי שהוצא לה/ו צו קריאה לשירות עבודה, חייב/ת להתייצב לעבודה בין שבאופן פיזית או בעבודה מרחוק, לפי בחירת המעסיק. אי קיום ההתייצבות מהווה עבירה פלילית.
מי לא חייב להתייצב לשירות העבודה חיוני?
חובת התייצבות לשירות העבודה לא תחול על:
 שוטר; חייל – כולל המשרת שירות מילואים;
 אישה בהיריון או שטרם חלפה שנה מיום הלידה;
 אם טרם מלאו לך 16 שנים או הגעת לגיל הפרישה לפי חוק גיל פרישה, התשס"ד-2004
אני הורה לילד עד גיל 14 או ילד עם צרכים מיוחדים עד גיל 21 ומוגדר/ת כעובד/ת חיוני/ת - האם אני מחויב/ת להגיע לעבודה?
בקריאה לשירות עבודה של הורה לילדים הנתונים לטיפולו, יובאו בחשבון הקשיים הספציפיים.
אני מוגדר כעובד חיוני - האם אני רשאי לעבוד מהבית?
המעסיק רשאי לאשר ביצוע עבודה מרחוק. במצב שאין אפשרות לעבודה מרחוק, על העובד לסכם מול המעסיק את מסגרת העבודה.
על-פי הנחיות פיקוד העורף, מקום העבודה שלי סגור - האם יכולים לפטר אותי על כך שלא הגעתי לעבודה?
ככל שלא ניתן לקיים פעילות במבנה או במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות, אין חובת התייצבות לעבודה וקיימת הגנה מפני פיטורים.

על־פי הנחיות פקע"ר - מקום העבודה שלי פתוח ואני הורה לילד עד גיל 14 או ילד עם צרכים מיוחדים עד גיל 21, והמוסד החינוכי נסגר לפי הוראות פקע"ר - מהן זכויותיי?
הינך רשאי/ת להיעדר מהעבודה וחל איסור על פיטוריך בשל כך ובתנאי:
 הילד נמצא בחזקתך הבלעדית או שהינך ההורה העצמאי של הילד;
 בן הזוג עובד או עובד עצמאי, ולא נעדר מעבודתו, מעסקו או מעיסוקו במשלח ידו, לצורך השגחה על הילד, ואם בן הזוג אינו עובד או עובד עצמאי – נבצר ממנו להשגיח על הילד.
על־פי הנחיות פקע"ר - מקום העבודה פתוח, אבל אני מפחד ללכת לעבודה.
מעסיק אינו מחויב לשלם שכר לעובד שלא הגיע לעבודה ככל שההיעדרות לא מוסדרת בחוק או בהסכם. עם זאת עובד ומעסיק יכולים להסכים על היעדרות בתשלום או על מימוש ימי חופשה.
האם חייבים להגיע למקום העבודה גם אם אין בו מרחב מוגן?
יש לנהוג בכל מקום לפי הנחיות פקע"ר ואסור לפטר עובד בגלל ציות להוראות.
על־פי הנחיות פקע"ר - מקום העבודה שלי פועל, אך המעסיק בחר שלא לפתוח את העסק.
על המעסיק לסכם מול עובדיו את הסדר ההיעדרות, בין היתר: הוצאת העובדים לחופשה עד 7 ימים, צמצום משרה, יציאה לחל"ת – הכול בהסכמת העובד. ככל שהמעסיק שוקל סיום העסקה, יש לקיים הליך פיטורין כדין.
אפוטרופוס שלא יכול לעבוד כי החוסה שוהה בבית בגלל שהמסגרת שלו סגורה. מה זכויותיו?
חוק הגנה על עובדים בשעת חירום מעניק הגנה מפיטורים לגבי הורה לילד עד גיל 14 או ילד עם צרכים מיוחדים עד גיל 21 בשל סגירת המוסד החינוכי לפי הוראות פקע"ר. האמור אינו חל על אפוטרופוס שאינו ההורה של הילד.
האם ניתן להיעדר מהעבודה כשהעובד מטפל יחיד בהורה סיעודי?
חוק הגנה על עובדים מעניק הגנה מפיטורים בשל ציות להוראות פיקוד העורף המגבילות פעילות במקום העבודה או לצורך השגחה על ילדים עד גיל 14 או ילד עם צרכים מיוחדים עד גיל 21 בשל סגירת המוסד החינוכי לפי הוראות פקע"ר.
העובד רשאי לבדוק זכאותו להיעדר מכוח חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה).
מקום העבודה שלי פועל כרגיל - אך בשל מוגבלות אני לא יכול להגיע לעבודה. האם מותר לפטר אותי?
במקרה שהוראות פקע"ר מאפשרות לו להגיע לעבודה, אך הוא לא יכול בשל מוגבלותו, פיטורין יכולים להיחשב לאפליה פסולה.
מה המשמעות של חל"ת?
חל"ת (חופשה ללא תשלום) משמעו השעיית חוזה העבודה – מדובר בהפסקה שאין בה ניתוק של יחסי העבודה, אך התקופה אינה נלקחת בחשבון לצורך חישוב הוותק ולצורך צבירת הזכויות התלויות בוותק כגון ימי חופשה ומחלה.
מומלץ לעובד לבחון מול קופת הפנסיה העברה עצמית של הפרשות כדי שלא לנתק את הרצף הפנסיוני.
מה הזכויות של עובד שיוצא לחל"ת?
ככלל, אין חובת שימוע לחל"ת ככל שנעשה בהסכמה.
עם זאת, הוצאה לחל"ת לתקופה שאינה מוגבלת הינה פיטורים על־פי הפסיקה ויש לערוך שימוע. בתקופת חל"ת יחסי העבודה מושהים, ולכן אין לעובד זכויות במסגרת יחסי העבודה פרט לשמירה על מקום עבודתו.
האם יש התייחסות שונה בהוצאה לחל"ת של נשים בהיריון?
ככל שמעסיק מעוניין להוציא לחל"ת עובדת בהיריון, על המעסיק לקבל היתר מממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה טרם הוצאתה לחופשה ללא תשלום.
קיימות הגבלות גם לגבי הורה בחופשת לידה ולאחריה, עובד/ת במהלך טיפולי פוריות, הורה מיועד או עובד המקבל ילד לאומנה.
האם אקבל תשלום מהביטוח הלאומי בתקופת החל"ת?
ב־9.11.23 נכנס לתוקף חוק הסיוע הכלכלי ואיתו בין היתר נכנסו ההקלות הבאות במתווה החל"ת:
 ביטול תנאי של ניצול ימי חופש עד לקבלת האבטלה
 הארכה אוטומטית של ימי האבטלה למי שניצל % 180 מימי הזכאות ב־4 השנים האחרונות
 הפחתת תקופת החל"ת המינימלית עד לקבלת דמי אבטלה מ־30 ל־14 יום.
 הארכת חל"ת אוטומטית למפונים ועוד.
האם המעסיק יכול להוציא אותי לחופשה מרוכזת על חשבון ימי החופשה השנתית?
קביעת לוח המועדים שבהם יצא עובד לחופשה היא בסמכות המעסיק, תוך תיאום עם העובד והתחשבות בצרכיו.
אני מפונה ואני נמנה עם מתווה הפיצויים לעובדים שפונו. עבדתי מספר ימים ולאחר מכן לא עבדתי- האם המעסיק יהיה זכאי לקבלת הפיצוי בהתאם למתווה פיצוי למעסיקים על עובדים מפונים?
מעסיק של עובד שהינו תושב של אחד מהישובים שפורטו בהחלטת הממשלה בנוגע לפינוי, שלא הגיע למקום עבודתו בשל הנסיבות הביטחוניות והמעסיק שילם את שכרו, יהיה זכאי לתבוע פיצויים בגין השכר ששולם לעובד.
לפרטים נוספים התקשרו למוקד זכויות עובדים בחירום של משרד העבודה 3080*