אתם שואלים, המומחים עונים: צפו בתוכנית הכלכלית של אולפן ynet
(צילום: חגי דקל)

הלוואות בימי קורונה: לאחר שחברי כנסת הגישו הצעות חוק לחייב את הבנקים לדחות החזרי הלוואות ללא אבחנה, בנק ישראל מגבש היום (ה') מתווה דחיית החזר הלוואות במערכת הבנקאית.
על מנת לסייע ללקוחות הבנקים שנזקקים לסיוע תזרימי כדי לצלוח את המשבר, ולאחר שנלמד הניסיון העולמי בתחום זה, גובש מתווה אחיד לדחיית תשלומי הלוואות, שנועד לסייע בקשיים התזרימיים של משקי הבית והעסקים הקטנים שנפגעו כתוצאה ממשבר הקורונה.
(צילום: Gettyimages)
המתווה מתייחס לדחייה של תשלומי הלוואות בשלושה מגזרי פעילות - משכנתאות, אשראי צרכני ואשראי עסקי - והוא מאפשר למשקי הבית ובעלי העסקים הקטנים לדחות את תשלומי ההלוואות באופן הבא (וכפי שמפורט בטבלה מטה):
משכנתאות - הדחייה תבוצע לתקופה של שישה חודשים, ללא מגבלה על סכום יתרת ההלוואה.
הלוואות צרכניות - הדחייה תבוצע לתקופה של שלושה חודשים להלוואות שיתרתן לתשלום היא עד 100,000 שקל ובלבד שהלווה לא הציג עד משבר הקורונה פיגורים בהלוואה. בנוסף, ישנה אופציה (בהתאם לשיקול דעת הבנק) לדחייה נוספת של שלושה חודשים להלוואות אלו.
הלוואות לעסקים קטנים - הדחייה תבוצע ללא מגבלה על סכום יתרת ההלוואה, לתקופה של עד שישה חודשים, בהתאם לשיקול דעת הבנק.
בכל הנוגע לעמלות - לא ייגבו עמלות בגין דחיית תשלומי ההלוואה. בכל הקשור לשיעור הריבית - התשלומים הנדחים יישאו ריבית שלא תעלה על שיעור הריבית בחוזה ההלוואה. חשוב להדגיש כי דחיית תשלום הלוואה כמוה כנטילת הלוואה חדשה, בגובה הסכום הנדחה.
בבנק ישראל מתייחסים לאופן פריסת תשלומי ההלוואה - במשכנתאות פריסת התשלומים תהיה על פני כל יתרת תקופת ההלוואה, ובאשראי צרכני ועסקי התשלומים יידחו ככלל לסוף תקופת ההלוואה. ניתן להגיש בקשה לבנק לדחיית תשלומי הלוואה, בהתאם למתווה זה, עד לתאריך 31.7.2020.
(בנק ישראל)
יובהר, כי המתווה שגובש מציג את תנאי המינימום בדחיית ההלוואות וכל בנק רשאי להרחיבו לטובת לקוחותיו ולבקשתם. כמו כן יודגש, כי דחיית התשלומים כרוכה בריבית על תקופת הדחייה. לכן, טרם קבלת החלטה על דחיית תשלומים, חשוב שהלקוח יבחן את השלכות הדחייה, לרבות המחיר הכלכלי של הדחייה (מבחינת עלות הריבית, סכום חיוב חודשי לחיוב לאחר הדחייה, וכיוצ"ב), על מנת שיוכל לקבל החלטה מושכלת.