חברת Gett תעניק לציבור פיצוי בסכום כספי כולל של 12 מיליון שקל, שיינתן באמצעות זיכוי כספי שיעמוד לשימוש משתמשי אפליקציית Gett. היתרה הלא מנוצלת של סכום הפיצוי תועבר לקרן לניהול וחלוקת כספים שהוקמה מכוח חוק תובענות ייצוגיות. כך עולה מבקשה לאישור הסדר פשרה שהוגשה במסגרת תובענה ייצוגית שהוגשה נגד החברה בשנת 2017.
בשבוע שעבר הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז בקשה לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית במסגרתה נטען כי בנסיעות בינעירוניות רבות שהיו כלולות במחירון משרד התחבורה, גט לא אפשרה לנוסע העושה שימוש באפליקציית Gett להזמין את הנסיעה לפי המחיר האחיד הנקוב במחירון אלא רק לפי מונה, כאשר המשותף להן הוא שמדובר בנסיעות שבהן נסיעה לפי מחירון משרד התחבורה תמיד או כמעט תמיד זולה יותר מאשר נסיעה לפי מונה. נטען כי התנהלות זו של גט פגעה בזכותו של הנוסע לבצע את הנסיעה לפי מחיר המחירון, וכן היוותה משום הטעיה ואי גילוי של מידע מהותי. באפריל 2020 אישר בית המשפט את התובענה כייצוגית בעילות של הטעיה לפי חוק הגנת הצרכן ועוד.
במסגרת הסדר הפשרה שהושג, מבלי שהצדדים הודו בטענות וכפוף לאישור בית המשפט, הוסכם כאמור כי חברת Gett תעניק לציבור פיצוי בסכום כספי כולל של 12 מיליון שקל. בשלב הראשון כל משתמשי אפליקציית גט שביצעו לפחות נסיעה בינעירונית אחת בין השנים 2014-2019 (כולל) יקבלו באופן יזום על ידי גט, ללא צורך בביצוע פעולה כלשהי של הלקוח, זיכוי כספי בנסיעה הראשונה (נסיעה במונית/נסיעת משלוח שיזמינו דרך האפליקציה ותשולם בכרטיס אשראי דרך האפליקציה) בסך של 6.69 שקל. תוקף הזיכוי יעמוד למשך 60 יום ממועד הזנת הזיכוי בחשבון המשתמש באפליקציה. בתום תקופת השלב הראשון יפקע תוקפו של כל זיכוי שהוזן לחשבון הלקוח ולא ממוש, תוך שהיתרה המצטברת של הזיכויים שלא נוצלו (ככל שיהיו כאלה) תוענק בשלב השני באמצעות זיכוי כספי שיוענק על ידי גט למשתמשי האפליקציה, בנסיעות ומשלוחים שייבחרו לפי שיקול דעת גט. זאת, מבין רשימה שמצורפת כנספח להסדר הפשרה. בשלב השלישי, ככל שבתום תקופת 34 החודשים של השלב השני תיוותר יתרה בלתי מנוצלת של סכום הפיצוי, גט תעביר את סכום היתרה כתרומה כספית אל הקרן למטרות הנוגעות להגנת הצרכן.
במסגרת הסכם הפשרה הומלץ כי הגמול לבאי כוח התובע, עוה"ד מיכאל בך ורון לדרמן יעמוד על סך של 2.5 מיליון שקל. השופטת מיכל נד"ב תדון בבקשה ותחליט אם לאשרה. את גט מייצגים עוה"ד מיכאל גינסבורג וקרני שטרית ממשרד גולדפרב, גרוס, זליגמן ושות'.

עוד הסדר פשרה בייצוגית נגד גט

בתוך כך, בתיק אחר בחודש שעבר הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז בקשה לאישור הסדר פשרה שגובש במסגרת תובענה ייצוגית שהוגשה נגד גט בשנת 2022. עניינה של בקשת האישור, הוא בטענת המבקשים כי גט מחייבת את המשתמשים בדמי שירות באופן אוטומטי בגין כל ביטול הזמנה באפליקציה, זאת בניגוד למדיניות השירות המוצהרת שלה, ובכך מפרה את הוראותיו של חוק הגנת הצרכן.
במסגרת הסדר הפשרה שכפוף לאישור בית המשפט ושאף צד לא הודה בטענות משנהו, הוסכם כהסדרה לעתיד כי גט מתחייבת לעדכן את מדיניות החיובים כהגדרתה בהסדר הפשרה, כך שביטולים באפליקציה שחוסים תחת מדיניות השירות ושיש יסוד סביר להניח שנעשו על ידי המשתמשים לבקשת הנהג, לא יחויבו בדמי שירות. לצורך הטמעת השינוי במדיניות החיובים, התחייבה גט לפתח מנגנונים שיזהו מקרים אלה, אשר עלויות הפיתוח שלהם מוערכות על ידי גט בסכום מצטבר של כ-850 אלף שקל. את המבקשים מייצגים עו"ד חן שטיין וד"ר ליאת שטיין. גט מיוצגת על ידי עוה"ד מיכאל גינסבורג וקרני שטרית ממשרד גולדפרב, גרוס, זליגמן ושות'.