משבר הקורונה: ראיון עם מנכ"ל הביטוח הלאומי
(אורי דוידוביץ)

כללי העסקה לעובדים החיוניים: כנציב שירות המדינה פרופ' דניאל הרשקוביץ, והממונה על השכר באוצר קובי בר נתן ,הפיצו היום (ד') הנחיות לכל משרדי הממשלה ויחידות הסמך בנוגע לכללי העסקה ותשלום שכר לעובדים חיוניים בשירות המדינה וביחידות הסמך השונות אשר ימשיכו בעבודתם, במקום עבודתם הרגיל או בעבודה מהבית.
אלה נקבעו בתום עבודת מטה משותפת של נציבות שירות המדינה, משרד המשפטים ואגף השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר. בין היתר הוחלט כי ניתן לאשר, במגבלות הקיימות, באופן חלקי לעובדי שירות המדינה במשרדי הממשלה וביחידות הסמך השונות, שמתקיימים לגביהם התנאים המפורטים להלן ורוצים בכך, לבצע את עבודתם במקום עבודתם הרגיל או בעבודה מהבית, לתקופה שתקבע.
2 צפייה בגלריה
חיטוי נגד נגיף הקורונה בבית כלא ניצן
חיטוי נגד נגיף הקורונה בבית כלא ניצן
חיטוי נגד נגיף הקורונה בבית כלא ניצן
(צילום: דוברות שב"ס)
עובדים חיוניים הם עובדי מדינה אשר עבודתם נדרשת לתפקוד המשרד במתכונת חירום. כך למשל, עובדים החיוניים לטובת הסיוע הישיר של המשרד להתמודדות עם השלכות התפשטות נגיף הקורונה המצויות בתחומי אחריותו של המשרד בטווח הזמן המידי; ובנוסף, עובדים החיוניים לצורך שימור הרציפות התפקודית ושירותי הליבה של המשרד.
2 צפייה בגלריה
נציב שירות המדינה פרופ' דניאל הרשקוביץ
נציב שירות המדינה פרופ' דניאל הרשקוביץ
נציב שירות המדינה פרופ' דניאל הרשקוביץ
(צילום: יותם פרום)
לשם היערכות לצמצום פעילות משרדי הממשלה מתבקשים המשרדים להעביר לאישור נציבות שירות המדינה את רשימות העובדים החיוניים כך שלא יעלה על 30% מכלל העובדים.
הנחייה זו לא תחול על עובדים בדירוג עובדי הוראה, עובדי מערכת הבריאות, עובדי מערכת הביטחון והחוץ וקבוצות או בעלי תפקידים אחרים ייחודיים לגביהם ניתנו או יינתנו הנחיות מפורשות.
עובד שיוגדר כעובד חיוני אשר נדרש לבצע את עבודתו במקום העבודה הרגיל ידווח נוכחות בהתאם לכללי הדיווח הרגילים בשירות המדינה, יקבל את שכרו הרגיל ויחולו עליו כל כללי ההעסקה הרגילים החלים לגבי עובדים בשירות המדינה, כפי שחלו עליו עד למועד הנחיה זו.
מנכ"ל משרד ו/או מנהל יחידת סמך או סמנכ"ל בכיר להון אנושי ומנהל רשאים לאשר לעובדים חיוניים העונים על התנאים הבאים במצטבר לבצע את עבודתם מהבית: ביצוע משימות מתפקידם מתאפשר בעבודה מהבית; בעלי נגישות לתשתית טכנולוגית המאפשרת ביצוע משימות תפקידם בעבודה מהבית; ביצוע תפקידם אינו מעלה רגישות מוגברת בסוגיות של אבטחת מידע בעבודה מהבית; עיקר תפקידם אינו כרוך במתן שירות פרונטאלי לציבור או לעובדי המשרד.
האישור לכך יינתן מראש ובכתב. דיווח על מתן אישור זה יועבר לנציבות שירות המדינה בדו"ח מרוכז.
עובד חיוני אשר קיבל אישור לעבוד מהבית, יוכל לעבוד מהבית במספר שעות יומי שלא יעלה על מספר שעות התקן היומי הרגיל של העובד. העובד רשאי לעבוד את מספר שעות התקן היומי כאמור, באופן גמיש במהלך יום עבודתו מהבית.
כלומר, עובד ששעות התקן היומי שלו הן 8.5 שעות, רשאי לעבוד עד 8.5 שעות עבודה מהבית ביום בלבד, וזאת ברצף או לסירוגין. לעובד כאמור, לא יאושרו ביצוע כוננויות, קריאות פתע או עבודה בשעות נוספות, לגבי יום בו ביצע עבודה מהבית.
עובד חיוני שנקבע כי הוא עובד חיוני לטובת הסיוע הישיר של המשרד להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה בטווח הזמן המידי, רשאי באישור מנכ"ל המשרד, או מנהל יחידת הסמך, לעבוד מהבית מעבר לשעות התקן היומי (כלומר, יותר מ-8.5 שעות ביום), אם קיים צורך ממשי בעבודתו בשעות אלה.
עובד נדרש שקיבל אישור לעבוד מהבית יהיה זמין, במשך כל התקופה שבה אושר לו לעבוד מהבית, לבצע עבודתו וכלל המשימות המוטלות עליו במסגרת תפקידו ככל הנדרש.
עובד בבידוד, שהוא עובד חיוני, אשר עבד באופן חלקי מהבית בתקופת הבידוד, יהיה זכאי לשכר בגין ימי עבודתו, בהתאם לסעיף שכר עבודה מהבית הימים בהם שהה העובד בבידוד ולא עבד, יוכרו כשעות/ימי מחלה בהתאם לתעודת המחלה הגורפת.
ככל שמוצו ימי המחלה להם זכאי העובד, בטרם הסתיימה תקופת היעדרותו עקב בידוד, ניתן יהיה לשלם לעובד מקדמה על חשבון ימי מחלה ממכסה עתידית לה יהיה זכאי בשנה העוקבת; ביקש העובד לנצל ימי חופשה תחת ניצול ימי מחלה עתידיים - ישולמו לו דמי חופשה במכסת הימים הנותרת. במקרה בו הבידוד יוארך מעבר ל-14 ימים, או שהעובד ימצה את ימי המחלה וימי החופשה להם הוא זכאי, ינוכה לעובד שכר בהתאם היעדרותו כחופשה ללא תשלום.