בין השנים 2019 עד 2023 אירעו בתעשייה האווירית בישראל שורת אירועים של מעילות והונאות, ובהם מקרים של דיווח שעות כוזב, מקרים של ניצול הרשאות לביצוע שינויים במערכות מידע, גניבה או שימוש פרטי ברכוש החברה וזיוף החזרי הוצאות. כך לפי דוח של מבקר המדינה שפורסם היום (ג'), שכותרתו "מניעת מעילות והונאות בתעשייה האווירית לישראל".
המבקר בדק לעומק את האירועים האלה בחברה מהמובילות בישראל ומציין בדוח, שנושאו מעט יוצא דופן, כי הסיכונים הנוגעים לאירועים אלה לא דורגו בחברה בין 20 הסיכונים הגבוהים ביותר בסקר סיכוני מעילות והונאות משנת 2021. "הדבר עלול להעיד על איכות הערכת הסבירות להתממשות הסיכונים", קובע המבקר מתניהו אנגלמן.
יצוין שמדובר בחברה ממשלתית בבעלות מלאה של המדינה, שמחזור ההכנסות השנתי שלה עמד ב-2022 על 4.97 מיליארד דולר - כשב-2023 היא כבר הגיעה להכנסות של 5.3 מיליארד דולר וגם ברבעון הראשון של 2024 שברה שיאים בצל הביקוש לזינוק צבאי. בתעשייה האווירית מועסקים כ-13,800 עובדים, יש בה 5,100 ספקים ו-46 תאגידים מוחזקים, מהם 26 בחו"ל. לאור גודלה ומורכבות פעילותה, היא חשופה לסיכוני מעילות והונאות.

כשליש מהעובדים סוברים כי ניתן לבצע בחברה מעילות והונאות

בדוח נטען כי בשנים 2023-2019 26% מהעובדים בתחום הרכש לא עמדו בהנחיות הנהלת החברה לביצוע רוטציה בין התפקידים מדי חמש שנים. בנוסף, יישומן של 130 המלצות של הביקורת הפנימית בחברה שהתקבלו על ידי הנהלת החברה היה בפיגור של יותר משנה, מהן 81 המלצות שיישומן היה בפיגור של יותר משנתיים ובהן המלצות בנושאים הנוגעים למעילות והונאות.
34% מהמשיבים על שאלון משרד מבקר המדינה מסרו כי לא ידעו כלל למי עליהם לפנות אם ירצו להגיש תלונה על פגיעה בטוהר המידות. בין 23% ל-33% מהמשיבים סברו כי ניתן לבצע בחברה מעילות והונאות מסוגים שונים ובהם הוצאת ציוד בעל ערך, הונאות מצד ספקים ודיווחי נוכחות כוזבים. 11% מהמשיבים ענו שאינם יודעים אם היו מדווחים על מעילה או הונאה שמתרחשת בחברה אילו היה ברשותם מידע בנוגע להתרחשותן ואחוז אחד אף ענו כי לא ידווחו כלל על העניין.
תזכורת: ריאיון עם מנכ"ל התעשייה האווירית לישראל
(צילום: סנטרל הפקות)

מבקר המדינה טוען כי אירועי מעילות והונאות עלולים להסב לכל חברה נזקים כספיים וכן לפגוע בתדמיתה ובתרבותה הארגונית, וכי הדבר מקבל משנה תוקף בתע"א, כחברה ממשלתית ביטחונית העוסקת בליבת הפעילות הביטחונית של מדינת ישראל, אשר רמת המהימנות של עובדיה וספקיה היא קריטית גם בהיבטים ביטחוניים.
המבקר ממליץ בעקבות ביקורתו כי דירקטוריון החברה ימנה מנהל סיכונים ראשי שיעמוד בדרישות חוזר רשות החברות הממשלתיות. עוד מומלץ שהתעשייה האווירית תבחן את הנוהל בעניין הקוד האתי, הנוהל לטיפול בתלונות ופניות הציבור, נוהלי ארגון ההון האנושי ונוהל ניהול סיכונים ותבצע בהם את ההתאמות הנדרשות.
עוד ממליץ המבקר כי החברה תגביר את האמצעים לצמצום סיכוני מעילות והונאות ובכלל זה מומלץ כי הנהלת החברה תציג לאישור הדירקטוריון מיפוי של תפקידים רגישים, לרבות בתפקידי רכש וכספים. כמו כן עליה לקבוע מדיניות לגבי רוטציה בתפקידים אלה ותפעל ליישמה.
מהתעשייה האווירית נמסר בתגובה: "דוח מבקר המדינה שפורסם סוקר אירועים ונושאים שרובם ככולם התגלו על ידי הגורמים השונים בחברה, נדונו וטופלו. לחברה מדיניות של 'אפס סובלנות' לאירועי מעילות והונאות אותה היא מיישמת באמצעות מערך ניהול סיכונים חוצה ארגון, איתן ויציב.
"החברה גאה ביכולות המערך ובעבודתו המעמיקה לשיפור מתמיד של תהליכים ובקרות פנימיים, במטרה לטייב כל העת את תהליכי העבודה בחברה ולמגר תופעות בתחום זה, כפי שבא לידי ביטוי עד כה. החברה רואה בדוח המבקר גם כלי שיאפשר לה לכייל בעתיד את עבודתה בנושא".