שאלה:

אם תפקידו של נר השמש הינו אך לשמש לצורך הדלקת הנרות, מדוע בחנוכיות של שמן (כמו גם בחנוכיות הענק המודלקות על בניינים ובכבישים) מודלק גם "השמש"? (קובי, מרכז).

תשובה:

תפקידו של השמש הוא למנוע שימוש בנרות חנוכה ולא לשמש לצורך הדלקת הנרות. כלומר, כידוע נרות חנוכה נועדו לפרסם את הנס ועל כן אסור לעשות בהם שימוש של חולין, תיקנו חכמים להדליק נר נוסף בסמוך לנרות חנוכה שאם יבוא להשתמש בנר חנוכה בטעות יעשה זאת לאור השמש ולא לאור נרות החנוכה, דין זה קיים כמובן גם בנרות פארפין וגם בנר שמן.
אם מדליק נרות חנוכה מחוץ לבית כדין התלמוד באמת אין צורך להדליק שמש כיון ששם אין חשש שיבוא להשתמש לאור נרות החנוכה, אמנם הרבה לא עושים כך. הנרות שמדליקים בחוצות הערים לפרסום הנס ולשמחת החג אינם מוציאים ידי חובה ולכן לא צריך להביא מהם ראייה. ברכה והצלחה (משיב: הרב ירון דוראני).