שאלה:

אנחנו גרים ביישוב שיש בו עקרבים, אחד ארסי ומסוכן, והשני לא ארסי אך נשיכתו עלולה לסכן ילדים. האם יש היתר לצוד עקרב שנכנס לשטח שלנו בשבת? האם מותר להרוג אותו – וכיצד?

תשובה:

צידה והרג של בעלי חיים אסורים בשבת. עם זאת, האיסור הוא דווקא כאשר מעוניינים בציד לשם ציד. אולם כאשר מדובר על בעלי חיים מסוכנים, וצידתם או הריגתם מיועדת להצלה – בוודאי שמותר.
כך נאמר בשולחן ערוך: "הצד נחשים בשבת, או שאר רמשים המזיקים, אם לרפואה, חייב; ואם בשביל שלא ישכנו, מותר" (אורח חיים, שטז, ז'), כך גם לעניין הריגה: "כל חיה ורמש שהם נושכים וממיתים ודאי, נהרגים בשבת אפילו אין רצין אחריו. ושאר מזיקין, כגון: נחש ועקרב מקום שאינם ממיתין, אם רצין אחריו, מותר להרגם; ואם לאו, אסור. אבל מותר לדורסם לפי תומו, ואפילו במתכוין אלא שמראה עצמו כאילו אינו מכוין" (שם, סעיף י). כלומר עקרב שאיננו מסוכן, מותר להרוג במה שמכונה בהלכה, "שינוי" (כלומר לא כמו שהיית הורג אותו בשגרה, אלא באיזושהו סממן שנתת לעצמך להזכיר שהיום שבת).
בזמן שעקרב או נחש נמצאים בסביבה, קשה לדעת אם הם ארסיים או לא, ולכן מחמת הספק מותר לעשות פעולות כדי להינצל מהם, בלי להתחיל לחקור איזה סוג הם. מכיוון שמותר לצוד נחשים ושאר בעלי חיים ארסיים, בוודאי שמותר גם אחר כך לשחרר אותם ביער. אם כי בעל חיים בשבת נחשב מוקצה, ובוודאי נחשים ועקרבים. לכן, השחרור שלו יכול להיות במוצ"ש, או לטלטל אותו ליער ב"שינוי" (משיב: הרב שמואל שפירא, רבה של כוכב יאיר).