שאלה:

אני מעסיק עובד שאיננו יהודי. במהלך חג הפסח בכוונתי להתארח בבית מלון למשך כל ימי החג. העובד יישאר בביתי.
האם ניתן וצריך למכור את החמץ בה בעת שהעובד אינו שומר על כשרות לפסח? (רון, אורנית).

תשובה:

איסור חמץ בפסח הוא אחד החמורים בתורה - לא רק באכילתו אלא גם בהשהייתו בבית. משמעות האיסור הוא ביעור החמץ. מכיוון שלפעמים יכולים להיגרם הפסדים גדולים ליהודי, מצאו חכמים פתרונות שונים כדי להקל על הביעור ולמעט בהפסד העלול להיגרם כתוצאה ממנו. אחת הדרכים המפורסמות היא מכירת חמץ לנכרי - היתר המבוסס על כך שהתורה אסרה להחזיק בבית חמץ של הישראלי, אולם אין איסור לראות חמץ של נכרי - גם אם הוא מצוי בבית.
עליך לדאוג לבער את כל החמץ שלך הנמצא בבית - כפי שאתה נוהג כאשר אתה נשאר בבית, ממשום שאתה מצווה לבער כל חמץ ששייך לך - ולא משנה מה מיקומו.
לגבי מכירת חמץ, פוסקים רבים סבורים שהיא נוהגת רק אם ייגרם הפסד מרובה כאשר מבערים אותו ממש (כגון לבעל מכולת, מפעל מזון וכדומה), או במקרים בהם לא ידוע האם יש חמץ במאכל ואין אנו רוצים להיכשל ב"בל תשחית" (איסור להשחית דברים ללא צורך). בדרך כלל בביעור חמץ המצוי בבית רגיל - אין הפסד מרובה ולכן יש לבערו ממש (לשורפו).
אם יש בביתך מאכלים שאינך יודע אם יש בהם חמץ – אותם יש למכור במכירת חמץ.
מכאן לחמצו של האיש שישהה בביתך: חמץ שהוא יכניס לבית – הוא חמץ שלו ולא שלך, ולכן אין זה באחריותך. גם אינך חייב לומר לו שלא יכניס חמץ לבית.
יש לציין שגם אם האוכל שהעובד משתמש הוא כשר, אסור למי שאיננו יהודי לבשל בכלים שלך כיוון שאם יעשה כן תאלץ להכשירם מדין הלכות "בישול נכרי", והיינו, שאסור לאכול מבישוליו והכלים שלו צריכים הכשרה אם רוצים להשתמש בהם.
לכן, צריך לוודא שכל הכלים שלך, יהיו מחוץ לתחום עבורו, והוא ישתמש רק בכלים שלו. אם אין לו כלים - יש לקנות לו כלים מיוחדים לבישוליו.
במשך השנה, לא בפסח כאשר אתם בבית - ניתן להקל ולאפשר לעובד לבשל גם בכלים שלך, אולם בתנאי שיהודי יהיה שותף בבישול (לדעת הפוסקים האשכנזים - על ידי הדלקת האש, ולדעת הספרדים – במעורבות נוספת של יהודי, כגון הנחת הסיר על הכירה) - וצריך להבהיר לו זאת. במקרה והעובד בישל בכלים ללא שותפות של יהודי בבישול - יש להכשיר את כל הכלים שבישל בהם. במקרה כזה גם כדאי לשאול רב, מכיוון שיש מאכלים שאין בהם איסור של "בישול נכרי" (משיב: הרב צבי יניר).
לבירורים ושאלות אפשר לפנות למענה הטלפוני של צהר בענייני בהלכה. ימים א'-ה', בין השעות 19:00-23:00, בטלפון 1-800-200-377.