שאלה:

מה דינם של ילדים שאינם בני מצווה לגבי צום יום הכיפורים?

תשובה:

ילד או ילדה שלא הגיעו לגיל מצוות, אינם חייבים מן התורה במצוות. אולם חכמים חייבו את ההורים להרגיל ולחנך את הילדים לקיים מצוות כבר מגיל צעיר, כדי שיוכלו לקיים את המצוות בקלות כאשר יגיעו לגיל מצוות. דבר זה נכון כמעט לגבי כל המצוות של התורה, והדבר תלוי במצווה - וביכולתם של הילדים.
לגבי צום יום הכיפורים וצום בכלל, קיים חשש של פגיעה בבריאותם של הילדים הצמים. לכן חכמים הדריכו את ההורים לחנך את הילדים לצום בהדרגה. וכך נאמר במשנה: "התינוקות אין מענין אותן ביום הכיפורים, אבל מחנכין אותן לפני שנה ולפני שנתיים, בשביל שיהיו רגילין במצוות" (תלמוד בבלי, מסכת יומא, דף פב עמוד א).
בגמרא מפורט יותר: "אמר רב הונא: בן שמונה ובן תשע מחנכין אותו לשעות, בן עשר ובן אחת עשרה משלימין מדרבנן" (שם), כלומר, מתחילים כבר בגיל 9-8 (תלוי בבריאותם) לחנך שיצומו חלק מהיום (כמה שעות).
כך נפסק להלכה בשולחן ערוך: "קטן (הבריא) בן ט' שנים שלימות, ובן י' שנים שלימות, מחנכין אותו לשעות; כיצד? היה רגיל לאכול בב' שעות ביום, מאכילין אותו בשלושה; היה רגיל לאכול בג', מאכילין אותו ברביעית; לפי כוח הבן מוסיפין לענות אותו בשעות (וה"ה לקטנה הבריאה). כלומר, לא נותנים לילדים בגיל שמונה ותשע לאכול ארוחת בוקר כרגיל, אלא דוחים את הארוחה בשעה-שעתיים ויותר, לפי היכולת של הילד או הילדה.
אולם שנה לפני שמגיעים למצוות (12 לבן ו-11 לבת) צריכים להשלים את הצום.
ה"משנה ברורה" מעיר על מה שמקובל היה בזמנם: "ומה שאין מדקדקים בזמן הזה, להתענות שום תינוק בשנת י"ב, משום דבזמן הזה ירדה חולשה לעולם, ומן הסתם כל קטן אינו נחשב כבריא לזה, אלא אם כן ידוע שהוא בריא וחזק לסבול" (סימן תרטז ס"ק ט). כלומר בזמנם חששו מאוד לבריאותם של הילדים, והחמירו שלא לאפשר לבנים גם כאשר הגיעו לגיל י"ב לצום (שנה לפני בר המצווה).
כיום, ברוך ה' רוב הילדים בריאים, וחשש כזה בדרך כלל לא קיים. לפעמים אף הילדים מתחרים כבר בגיל צעיר כמה שעות הם מצליחים לצום... ונראה שאם הילד חפץ בכך, והוא בריא ונורמלי, אין צורך לריב אתו על כך, וניתן לאפשר לו לצום.

לסיכום:

מעיקר הדין, ילדים שהגיעו לגיל של שנה לפני הגיעם למצוות (11 לבת, ו-12 לבן) – צריכים לצום יום שלם אם הם בריאים.
ילדים בני 8 ו-9 מחנכים לצום חלק מהיום לפי כוחם.
בזמננו שרוב הילדים בריאים, לא צריך לריב איתם אם הם חפצים לצום כפי יכולתם.