פיקוד העורף עדכן, בעקבות ההתרעות על חשש לחדירת כלי טיס עוין שהופעלו בקריית שמונה ובסביבתה, כי "האירוע הסתיים". לא נמסר אם כלי טיס כלשהו יורט.
(ynet)