אחרי עבודה ארוכה של מספר חודשים, אותה הוביל שר התרבות והספורט חילי טרופר, ynet מביא לראשונה את תזכיר חוק איסור האלימות בספורט.
טרופר הוביל את המהלך יחד עם שר המשפטים גדעון סער והשר לביטחון פנים, עמר בר-לב. היום (ראשון) יצא התזכיר ובו שינויים רבים, ביניהם: זריקת חפץ ללא סיכון חיי אדם תהווה עבירה פלילית; עבירה של ספסרות באירועי ספורט; עבירה פלילית של כניסה לאירוע ספורט ללא כרטיס, הפרת צו הרחקה או הגבלה שניתנה תהיה עבירה פלילית; הפחתת עונש של עבירת איסור הכנסת חפץ לאירוע ספורט, כיום מדובר בעבירה פלילית שהעונש הינו חמש שנות מאסר. משמעות התיקון היא שינוי העבירה מעבירת פשע לעבירה מסוג עוון, בכדי לאפשר בעתיד את הפיכת העבירה לעבירה מנהלית ולשפר באופן זה את האפקטיביות באכיפתה.
4 צפייה בגלריה
חילי טרופר
חילי טרופר
הוביל את המהלך. טרופר
(צילום: עוז מועלם)
שר התרבות והספורט נקבע בחוק כממונה על ביצועו. יחד עם זאת, הסמכויות הנקובות בחוק לצורך ביצועו מצויות ברובן בידי גורמים אחרים: המשרד לביטחון פנים, משטרת ישראל ומשרד הכלכלה (זרוע העבודה). טרופר סימן את הקנסות המנהליים כיעד אסטרטגי, בתחילה היועצים המשפטיים התנגדו, אבל עקשנותו ניצחה. השר גם רצה הרחקות ארוכות יותר כולל לכל החיים, אך נתקבל בהתנגדות משפטנים.

הרחבת סמכויות ותקופות ההרחקה

החוק לאיסור אלימות בספורט קבע תנאים לקיום אירוע ספורט, שמירה על הסדר הציבורי וביטחונו של הציבור באירועי ספורט. נקבעה בו חובת מינוי בעלי תפקידים שונים ותנאי הכשירות הנדרשים לכך. בנוסף, עיגן החוק היבטי בטיחות שונים, ונקבעו בו הוראות עונשיות וסמכויות אכיפה ועונשין, אלא שבמהלך השנים האחרונות ונוכח קיומם של אירועי אלימות שונים במסגרת אירועי ספורט, נמצא – בהתייעצות עם משטרת ישראל והמשרד לביטחון פנים - כי יש מקום למתן כלים יותר אפקטיביים שיאפשרו התמודדות טובה יותר עם אירועי האלימות. לכן הוחלט לתקן את החוק בצורה שתיתן מענה לקשים שנתגלו בשנים האחרונות בכל הקשור לאכיפת החוק ולטיפול באירועי אלימות באירועי ספורט, בצורה יעילה ואפקטיבית.
במסגרת הצעת החוק מוצע לקבוע, כי שר התרבות והספורט, שהוא השר הממונה על ביצועו של החוק, יהיה מוסמך להתקין בתקנות דרישות נוספות להסמכת מנהל אירוע או לחידוש הסמכתם של מנהלי אירוע. הטעם לכך הוא ההבנה כי המדובר בדרישות שעשויות להתעדכן מעת לעת, והעמדה כי עדכונים כאמור יכולים להיעשות גם במסגרת נורמטיבית של תקנות. בין היתר, ניתן יהיה לשקול הוספת דרישות בדבר קיום הכשרות שונות, וזאת נוכח ההבנה כי שיפור המקצועיות של מנהלי האירועים תוכל לסייע גם בהתמודדות עם אירועי אלימות.
4 צפייה בגלריה
יורחבו סמכויות ההרחקה הנתונות בהתאם לחוק
יורחבו סמכויות ההרחקה הנתונות בהתאם לחוק
יורחבו סמכויות ההרחקה הנתונות בהתאם לחוק
(צילום: אורן אהרוני)
בנוסף, מוצע, בתיאום עם המשרד לביטחון פנים, להרחיב את סמכויות ההרחקה הנתונות בהתאם לחוק לקצין משטרה ולהאריך את התקופות שבהן יהיה קצין משטרה מוסמך להרחיק אדם המפריע לסדר הציבורי או מתנהג באופן אלים. הארכת תקופות ההרחקה נועדה לתת בידי משטרת ישראל כלים אפקטיביים ומרתיעים יותר לשם התמודדות עם אירועי הפרת סדר ציבורי ואלימות.
עוד מוצעת הוספת עבירות פליליות הקשורות למניעת אלימות באירועי ספורט. קביעת העבירות המוצעת מבקשת לתת כלי אכיפה אפקטיביים לטיפול במורחקים שנכנסו לאירועי ספורט בניגוד לצו שהוצא בעניינם וכן למנוע תופעות שבהתאם לעמדת משטרת ישראל עלולות להוביל לאירועים של הפרת הסדר הציבורי ולמקרים של גילויי אלימות. יצוין, כי חלק מהעבירות המוגדרות הן עבירות שהעונש על הפרתן הינו קנס. כמו כן, וביחס לכלל העבירות המוצעות בהצעת החוק – התיקון יאפשר לקבוע בעתיד, ככל שיימצא לכך מקום, עבירות אלו כעבירות מנהליות אשר ניתן לאוכפן באמצעות קנס מנהלי. זאת, בכדי לאפשר אכיפה אפקטיבית ויעילה יותר של ההתנהגויות האסורות לפי החוק, ובמטרה ליצור אפקט הרתעתי מול כלל ציבור האוהדים, כמפורט כעת:
1. זריקת חפץ ללא סיכון חיי אדם- מוצע לקבוע כי זריקת חפץ ללא סיכון חיי אדם תהווה עבירה פלילית במסגרת חוק איסור אלימות בספורט. לאחר שנמצא כי בשנים האחרונות אירעו אירועי אלימות שונים שהחלו בעקבות זריקת חפצים ו/או שזריקת חפצים התרחשה במהלך אירועי אלימות ונמצא כי יש כלי אכיפה למקרים של זריקת חפצים באירועי ספורט.
2. איסור ספסרות באירועי ספורט - במסגרת תיקון החוק מוצע להוסיף עבירה של ספסרות באירוע בספורט, וזאת בשונה מעבירת הספסרות לפי סעיף 194א לחוק העונשין.
4 צפייה בגלריה
למשטרה יהיו יותר שיניים במלחמה באלימות בספורט
למשטרה יהיו יותר שיניים במלחמה באלימות בספורט
למשטרה יהיו יותר שיניים במלחמה באלימות בספורט
(צילום: אורן אהרוני)
הוספתה של עבירה זו הינה בהתאם לעמדת גורמי המקצוע במשטרת ישראל, לפיה קיים קשר בין עבירת הספסרות באירועי ספורט לבין אירועי הפרת סדר ואלימות, בין היתר לאור העובדה שבמקרים רבים גורמת הספסרות לערבוב בין קהלי האוהדים של הקבוצות היריבות (בניגוד להפרדה המקורית בין יציעי הקבוצות המארחות לאלו של האורחות), וליצירת חיכוך ביניהם. יצוין, כי עבירת ספסרות באירוע ספורט מוגדרת רק כמכירה של שלושה כרטיסים ומעלה במחיר העולה על המחיר הנקוב של הכרטיס או כמכירת כרטיס במחיר העולה על פי שניים מהמחיר הנקוב של הכרטיס.
3. איסור כניסה לאירוע ספורט ללא כרטיס - מוצע לקבוע עבירה של כניסה לאירוע ספורט ללא כרטיס. על אף שמדובר בהתנהגות פסולה ברורה, עד היום התנהגות זו לא טופלה במסגרת מישור הפלילי מכוח חוק איסור אלימות בספורט. עוד יצוין, כי קביעתה של עבירה זו מהווה צעד נוסף המבקש להקשות על כניסתם של מורחקים לאירועי ספורט.
4. הפרת הוראת צו הרחקה או הגבלה - מוצע לקבוע כי הפרת צו הרחקה או הגבלה שניתן לפי החוק תהווה עבירה פלילית. כיום, הפרת הוראת צו הרחקה שניתן מכוח חוק זה הינו עילה להרחבת תקופת ההרחקה. סעיף עבירה זו מוסיף לכך קביעה כי הפרת הוראות צו הרחקה מהווה עבירה פלילית וזאת לשם שיפור אפקטיביות האכיפה של צווי ההרחקה וההגבלה.
5. הפחתת העונש של עבירת איסור הכנסת חפץ אסור למקום שבו מתקיים אירוע ספורט - בנוסף להוספת עבירות הפליליות המפורטות לעיל, מוצע להפחית את העונש של סעיף 14(ג) לחוק. המדובר בעבירה פלילית שהעונש הקבוע בעניינה כיום הינו חמש שנות מאסר. משמעות התיקון היא שינוי העבירה מעבירת פשע לעבירה מסוג עוון, בכדי לאפשר בעתיד את הפיכת העבירה לעבירה מנהלית ולשפר באופן זה את האפקטיביות באכיפתה.
יש לציין כי אישור התזכיר יועבר להערות הציבור ובהמשך להצבעה בממשלה. בנוסף לכל, ישנה הצעה לבטל את המועצה למניעת אלימות בספורט, וכחילופין, להקים וועדת משנה של המועצה הלאומית לספורט, אשר תמליץ בעניין ההיבטים הקשורים למניעת אלימות בספורט.