גלגל ההלוואות ממשיך להסתובב: סופר קופיקס, החברה הבת של קופיקס שבשליטת רמי לוי (56.2%), הפועלת בתחום המרכולים, נעזרת בהלוואה בנקאית בכדי להחזיר הלוואה קודמת.
>> לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים בכלכלה - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
שלוש שנים אחרי שלקחה הלוואה בנקאית בגובה 10 מיליון שקל לטובת פיתוח פעילותה, ולאחר שבשנתיים האחרונות התקשתה לעמוד בתנאים פיננסיים שונים, לקחה כעת סופר קופיקס הלוואה בגובה חמישה מיליון שקל מבנק אחר.
2 צפייה בגלריה
סופר קופיקס
סופר קופיקס
סופר קופיקס
(צילום: מירב קריסטל)
ההלוואה החדשה נועדה להחזיר את יתרת ההלוואה הקודמת ולסייע בפיתוח הרשת. במסגרת ההלוואה, נקבעו עם הבנק "יחסים פיננסיים מתוקנים" ורשת שיווק השקמה שבשליטת לוי (39.46%) התחייבה לפעול לכך שסופר קופיקס תעמוד בהתחייבותה כלפי הבנק.
במאי שנת 2017, עוד לפני שנכנס לוי כשותף בקופיקס, לקחה סופר קופיקס הלוואה בנקאית בכפוף להתחייבות בעמידה בתנאים פיננסיים שונים. ב-2018 וב-2019 נאלץ הבנק לוותר על התחייבות סופר קופיקס לעמידה בהתניות שונות הנוגעות לגובה ה-EBITDA וליחס בינו לבין החוב הפיננסי.

הלוואה מבנק אחד בשביל להחזיר לבנק אחר

כעת החברה לקחה הלוואה מבנק אחר ופרעה באמצעותה את יתרת ההלוואה הקודמת בגובה 1.685 מיליון שקל. יתר הסכום ישמש את החברה לפיתוח הרשת. ההלוואה הנוכחית נלקחה בפריסה לארבע שנים, בריבית פריים פלוס 1%-2% לשנה.
במסגרת המהלך, מסרה רשת שיווק השקמה לבנק מכתב נוחות בו הצהירה כי תפעל כמיטב יכולתה על מנת שסופר קופיקס תקיים את כל התחייבויותיה כלפי הבנק ולסייע לחברה הבת בכל דרך אפשרית, הן עסקית על מנת שתעמוד בהתחייבויותיה כלפי הבנק במלואם ובמועדם. מתן התחייבות של שיווק השקמה כפופה לאישור הדירקטוריון של החברה ותובא לאישורו בהתאם להוראות בעסקאות עם בעלי ענין.
2 צפייה בגלריה
רמי לוי בטקס מוצר השנה
רמי לוי בטקס מוצר השנה
רמי לוי בטקס מוצר השנה
(צילום: קרן נתנזון ויץ)
במקביל להתקשרות בהסכם הלוואה, חתמה סופר קופיקס על התחייבות בלתי חוזרת ליצור ולרשום לטובת הבנק שעבוד צף מדרגה ראשונה על כל הנכסים, הכספים, הרכוש והזכויות מכל מין וסוג שהוא ללא יוצא מן הכלל שיש לה ושיהיו לה בעתיד וכן ליצור ולרשום לטובת הבנק שעבוד קבוע ומשכון מדרגה ראשונה על כל הון המניות הרשום שלה שטרם נדרש או שנדרש וטרם נפרע ועל המוניטין.
בנוסף בין הבנק לסופר קופיקס נקבעו יחסים פיננסיים מתוקנים במסגרתם סופר קופיקס התחייבה לעמוד ביחס פיננסי של כיסוי שירות חוב, לפיו החל מהדוחות הכספיים השנתיים לסיכום השנה הנוכחית ואילך, היחס בין הרווח החשבונאי כפי שמדווח בדוחות הכספיים השנתיים והחצי שנתיים לבין חלויות שוטפות של חוב לזמן ארוך בתוספת הוצאות מימון המדווחות במהלך ארבעת הרבעונים העוקבים הקודמים למועד הבדיקה, לא יפחת מ-1.5.
סופר קופיקס התחייבה להודיע לבנק בכל מקרה בו יהיה טיפול חשבונאי שונה מזה שעל בסיסו נערכו הדוחות הכספיים האחרונים שלה, והבנק יהיה רשאי להודיע מה השינויים הנדרשים על ידו ביחסים הפיננסיים על מנת להתאימם לשינויים כאמור וזאת מתוך כוונה להתאימם לתכלית הכלכלית המקורית על פיה נקבעו היחסים הפיננסיים המתוקנים.
את הרבעון השני של 2020 חתמה קופיקס עם ירידה של 1.9% במכירות שהסתכמו ב-67 מיליון שקל. זאת בעקבות צניחה של 73.4% במכירות בתי הקפה שהושפעו לרעה ממשבר הקורונה. הירידה החדה התקזזה עם עלייה של 24% במכירות זרוע המרכולים, בזכות רכישת רשת שוויצריה הקטנה. צמצום הפעילות ההפסדית של בתי הקפה, אפשרה לחברה לצמצם את ההפסד הנקי ל- 3.4 מיליון שקל לעומת הפסד של 6.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
לוי רכש את קופיקס בשנת 2018, דרך חברת שיווק השקמה. בשלב ראשון רכש לוי 20% ממניות החברה לפי שווי של 105 מיליון שקל ובשלב שני מימש את האופציה שהקנתה לו לרכוש שליטה, ועלה לאחזקה של 50.1%. החודש רכש לוי דרך שיווק השקמה 5.83% מחגית שינובר, ביתן של כץ בתמורה ל-4 מיליון שקל. קופיקס גרופ נסחרת בבורסת ת"א בשווי של כ-75 מיליון שקל.