לאחר שנגיף הקורונה גרם לרשות המיסים לדחות את מועד הגשת הדו"חות השנתיים למס הכנסה ליחידים וחברות, מועד ההגשה האחרון המעודכן להגשתם (30 ביוני) הולך ומתקרב. שנת 2020, שנת הקורונה, הייתה שונה מהיבטים רבים, ויצרה מציאות שברירית שהתבטאה לא מעט בבעיות כלכליות - חלקן יבואו לידי ביטוי בקרוב בדו"חות.

מי מחויב בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה, מה קורה אם אני לא מגיש את הדו"ח, מהם הדברים שיש לשים לב אליהם בדו"חות לאור שנת הקורונה והאם יש צורך בדיווח מיוחד בגין מענקי הקורונה? בעזרת עו"ד אלי דורון, מומחה למיסוי ושותף במשרד עוה"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות'; ושלומי פרץ, מתמחה במשרד, הכנו מדריך שעונה על השאלות החשובות בנושא.
1 צפייה בגלריה
חנויות סגורות בביג אשדוד
חנויות סגורות בביג אשדוד
המענקים חייבים במס הכנסה. חנות סגורה בקורונה
(צילום: רועי עידן)
חובת הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה מעוגנת במסגרת סעיף 131 לפקודת מס הכנסה, הקובע מי חייב להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה בישראל. הדו"ח אמור לכלול פירוט אודות כלל הכנסותיו, הן בארץ והן בחו"ל, של תושב ישראל (הן יחיד והן חברה), כולל הכנסות פטורות ממס הכנסה וכל מידע רלוונטי אחר להכנסותיו שנוצרו במהלך שנת המס.
במסגרת הדו"ח השנתי, על המגיש לדווח לרשות המס בישראל גם על נכסים ו/או חשבונות בנק שבבעלותו בחו"ל וכן על כל הכנסה הנובעת מהשקעות בארץ ו/או בחו"ל. על תושב ישראל לעשות כן אף אם שולם על ידו מס במדינה זרה, בגין אותן הכנסות ו/או השקעות.
איך מגישים את הדו"ח? אדם שחייב בהגשת דו"ח שנתי יהיה חייב להגיש את הדו"ח באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים.
מי חייב בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה? בעל עסק: עוסק מורשה או עוסק פטור. שכירים בעלי הכנסה גבוהה (נכון לשנת 2020 - מעל 651,600 שקל). שכירים אלה חייבים גם לשלם מס נוסף בשיעור של 3%. בעלי הכנסות מחו"ל: רווח שמגיע מעסקים ונכסים מחוץ לישראל. אדם שבשנת המס מכר זכות במקרקעין או עשה פעולה באיגוד, כהגדרתן בחוק מיסוי מקרקעין, שאינן פטורות מהמס לפי חוק זה, ולא שילם מס שבח בשיעור המרבי החל לפי חוק מיסוי מקרקעין על השבח הריאלי הנובע מהמכירה או מהפעולה, לפי העניין. יחיד תושב חוץ שהייתה לו הכנסה חייבת בישראל בשנת המס. בעל שליטה בחברת משלח יד זרה או בחברה נשלטת זרה. יחיד תושב ישראל שהעביר במהלך 12 חודשים כספים אל מחוץ לישראל בסכום כולל של 500 אלף שקל או יותר. דו"ח לפי פסקה זו יוגש לגבי השנה שבה הועבר סכום לדיווח, כולו או חלקו, לראשונה אל מחוץ לישראל ולגבי השנה שלאחריה.
יצוין, כי במסגרת סעיף 131 לפקודת מס הכנסה והתקנות שתוקנו מכוחו נקבעו עוד כללים לגבי חייבים בהגשת דו"ח שנתי (כך למשל, לעניין נאמנויות).
מה קורה אם אני מאחר בהגשת הדו"ח? רשות המיסים החליטה השנה, בצעד חריג, להקל על הציבור בגלל השלכות משבר הקורונה ולדחות את מועד הגשת הדו"ח עד ל-30 ביוני השנה. אדם שאינו יכול להגיש את הדו"ח במועד זה, צריך לפנות מראש בבקשה מנומקת לפקיד השומה בבקשה להארכה. אי-הגשת דו"ח במועד ללא אישור פקיד השומה, גורר הטלת קנסות, ובמקרים מסוימים - יכול להגיע עד כדי הגשת כתב אישום נגד הנישום לבית המשפט (אי-הגשת דו"ח במועד היא עבירה על-פי החוק, שדינה מאסר של שנה, קנס - או גם וגם). פקיד השומה רשאי, במקרה של אי-הגשת דו"ח, לערוך שומה לפי מיטב השפיטה, כלומר - לקבוע את ההכנסה החייבת ואת המס המגיע מהנישום לפי שיקול דעתו.
מה צריך לעשות אם ספגתי הפסדים בגלל משבר הקורונה? חשוב לקזז הפסדים שנוצרו לנישום עקב משבר הקורונה ו/או מכל סיבה אחרת (בין אם זה הפסד עסקי ובין אם זה הפסד הון). לעניין זה נציין, כי הפסד עסקי שוטף שנוצר בשנת המס 2020 ניתן יהיה לקיזוז כנגד סך כל הכנסות באותה שנה (לרבות רווח הון). כך יוצא שלישראלי שיש לו יותר מעסק אחד, אזי, היה ואחד מהעסקים ייצר הפסדים במהלך ו/או עקב מגפת הקורונה, הוא יוכל לקזז הפסדים אלה מרווחים אשר נוצרו לו מפעילותו בעסק אחר שבבעלותו שדווקא הרוויח כספים במהלך שנת הקורונה.
עו"ד אלי דורוןעו"ד אלי דורוןצילום: אייל יזהר


באותה מידה, היה ואדם הגיע למצב בו הוא נאלץ לממש נכס נדל"ן ו/או מניות ו/או נכס אחר במהלך שנת הקורונה וזאת על מנת להתמודד עם ההפסדים שעסקו ייצר לו, הוא יכול לקזז מהרווח הון שנוצר לו עקב מכירת הנכס את ההפסדים העסקיים השוטפים שנוצרו לו באותה השנה.
היו לי הפסדים כבדים בשנת 2020 בגלל משבר הקורונה. האם אני יכול להעביר או לקזז אותם על חשבון השנים הבאות? בעל עסק שהפסיד כספים בשנת 2020 ולא הייתה לו אפשרות לקזז את אותם הפסדים כנגד רווח שנוצר במהלך שנת 2020, יהיה רשאי לקזז אותם מתוך הרווחים העתידיים שייווצרו לו באותו עסק בשנים הבאות ובכך להקטין את "ההכנסה החייבת" וחבות המס הנגזרת מהם בשנים הבאות.
לגבי הפסד הון שנוצר לאדם במהלך שנת 2020 עקב מימוש מהיר של נכס לטובת התמודדות עם המצב שנוצר, הרי שניתן לקזז את אותו הפסד הון כנגד רווח הון עתידי בלבד. כך, שאם במהלך שנת 2021 ואילך אותו אדם שמכר בשנת הקורונה נכס בהפסד, יממש בעתיד נכס אחר שבבעלותו ברווח (נכס נדל"ן, מניות או כל נכס אחר) הרי שהוא יוכל לקזז מהרווח שייווצר בעתיד מאותה מכירה מאוחרת את ההפסד שנוצר ממכירת נכס בשעת לחץ - שנת הקורונה.
בהקשר זה נוסיף כי אדם שחברתו קרסה עקב משבר הקורונה, יוכל לזקוף לזכותו את הפסד ההון שנוצר ולקזזו כנגד רווחי הון עתידיים. כך לדוגמה, אם החברה שנסגרה הייתה חייבת לבעל העסק כספים, הוא יוכל לטעון כי אי-פירעון החוב מייצר הפסד הון אותו יכול הוא לקזז כנגד רווחי הון עתידיים.
קיבלתי בשנת 2020 מענקי קורונה. כיצד עלי לדווח עליהם? בעקבות התפשטות נגיף הקורונה בארץ ובעולם בשנת 2020 נחקקו חוקים ותקנות לשעת חירום, במסגרתם ניתנו לעצמאים, עצמאים בעלי עסק קטן וכן שכירים בעלי שליטה מענקים (מענק סיוע לעצמאים, מענק תוספת לעסק קטן, מענק לשכירים בעלי שליטה, מענק השתתפות בהוצאות קבועות ומענק עידוד תעסוקה). בהתאם להנחיית לרשות המיסים, כל המענקים הללו מהווים הכנסה חייבת. במילים אחרות, המענקים חייבים במס הכנסה.
יש לזכור, שבמסגרת הדו"ח השנתי יש לדווח על כלל הכנסותיו של מגיש הדו"ח, לרבות הכנסות משכר דירה, גם אם הן פטורות ממס, וכן הכנסות מחו"ל (כמו הכנסות מעסק, הכנסות משכר דירה, הכנסות מדיבידנד). בהקשר של הכנסות מחו"ל, כגון הכנסות מדיבידנדים או מריביות, חשוב לדווח אודות המס אשר נוכה בגינן בחו"ל (ככל שנוכה) או המס ששולם בחו"ל ולצרף אישור על כך. בנוסף, יש לכלול במסגרת הדו"ח השנתי פרטים על פרטי החברות הזרות שבבעלות הנישום ובכלל זה את שיעור אחזקת המניות.