האם מותר למעסיק לבצע מעקב אחר מיקום העובדים? בגילוי דעת שפרסמה היום (ג') הרשות להגנת הפרטיות היא מדגישה כי איסוף נתוני המיקום של אדם באמצעות אפליקציות ייעודיות ומערכות איכון ברכב ושימוש בהם, פוגעים באופן משמעותי בפרטיותו, גם כאשר הדבר נעשה במהלך עבודתו.

ברשות מציינים, כי התקבלו פניות בנוגע לשאלת חוקיות המעקב של מעסיקים אחר המיקום הפיזי של עובדיהם, המתבצע באמצעות אפליקציות ייעודיות אותן הם מתבקשים להתקין במכשיר הסלולרי הפרטי שלהם, או במכשיר המסופק להם על ידי מקום העבודה, וכן באמצעות מערכות האוספות נתוני מיקום ברכב השייך למעסיק ובו משתמש העובד.
1 צפייה בגלריה
מעקב אחרי עובדת מאחורי הגב
מעקב אחרי עובדת מאחורי הגב
מעקב אחרי עובדת. אילוסטרציה
(צילום: Shutterstock)
על פי הרשות, איסוף נתוני מיקום באופן שיטתי הוא בעל אפקט ממשטר, היוצר אצל העובד תחושת מעקב תמידית ופוגע בזכותו לפרטיות, גם כאשר המעקב נעשה אחר פעולותיו במסגרת יום העבודה. בשני פסקי דין מהחודשים האחרונים קבע בית המשפט העליון, כי נתוני מיקום זוכים להגנה מיוחדת, בשל רגישותם הרבה ופוטנציאל הנזק שהם יכולים להסב לאדם, אם ייחשפו.
על כן, עמדת הרשות להגנת הפרטיות היא כי מעסיק יהיה רשאי לעשות שימוש במערכת האוספת נתוני מיקום של עובד רק כאשר מדובר באיסוף נתונים לתכלית לגיטימית וחיונית למקום העבודה, העומדת בדרישת המידתיות, בהעדר חלופה אחרת שאינה אוספת נתוני מיקום, ולאחר שווידאו כי הם עומדים בתנאים המפורטים בגילוי הדעת.
כך למשל, יהיה קשה להצביע על אינטרס של המעסיק אשר יוכל להצדיק איסוף רציף של נתוני מיקום, כאשר מדובר בעובד שעיקר עבודתו בפעילות משרדית רגילה, או כאשר הנתונים נאספים גם מעבר לשעות העבודה.
גם כאשר קיימת תכלית לגיטימית וחיונית למקום העבודה, והמעסיק בוחר לעשות שימוש במערכת האוספת נתוני מיקום, עליו לעמוד בתנאים הבאים:
ראשית, נדרשת הסכמה ספציפית של העובד לסוגיית איסוף נתוני המיקום. ההסכמה צריכה להיות מותאמת ומוגבלת אך ורק למטרה שלשמה התבקשה ושנית, על המעסיק לגבש מדיניות ברורה, אשר תוצג בפני העובדים. עליו לנהוג בשקיפות מלאה, ולהביא לידיעת העובדים בפירוט ובבהירות, טרם תחילת איסוף המידע והשימוש בו, את כללי המדיניות שלו בנוגע להיקף השימוש בנתוני המיקום שייאספו, מטרות השימוש שייעשה בהם, טווח השעות בהן מופעלת מערכת האיסוף, משך שמירת המידע ומי יהיה רשאי לצפות במידע.
כמו כן מציינת הרשות, כי יש להימנע מאיסוף נתוני מיקום של עובד מחוץ לשעות העבודה בפועל בשל החשש כי הדבר יביא לאיסוף מידע אישי רגיש על בני משפחתו של העובד. בנוסף, המעסיק אינו רשאי לעשות במידע כל שימוש החורג מן המטרה הראשונית לשמה נאסף ואשר הוגדרה באופן ברור והוצגה לעובדים. מטרת שימוש כוללנית וחסרת זיקה לאינטרסים הלגיטימיים של מקום העבודה, אינה עומדת באמות המידה שנקבעו בפסיקה.