לאחר פרסום פרשיית "הצ'קים הנעלמים", יו"ר חברת יונט קרדיט שירותים פיננסיים בע"מ, שר האוצר לשעבר משה כחלון, התפטר היום (ה') מתפקידו. כך לפי הודעה שהוציאה החברה לבורסה לניירות ערך בתל אביב.
"לצערי הרב וכפי שידוע לכם, אנו מבינים כיום כי ייתכן וקיימת לחברה חשיפה כספית משמעותית, אשר נגרמה בגין אירועים שהתרחשו לפני הצטרפותי לחברה. נוכח התפתחויות אלה, ובלב כבד, החלטתי להודיע לבעלי השליטה על סיום תפקידי כיו"ר דירקטוריון החברה ודירקטור בה באופן מיידי", כתב כחלון במכתב ההתפטרות.
2 צפייה בגלריה
משה כחלון
משה כחלון
שר האוצר לשעבר, משה כחלון
(צילום: יואב דודקביץ)
בעדכון נוסף ששלחה החברה לבורסה הבוקר נכתב כי "בעקבות האמור בדיווחים הקודמים ובמסגרת הבדיקות שנערכו, הן על ידי הבודק החיצוני והן על ידי רואה החשבון המבקר של החברה, עולה כי ייתכן וקיימת לחברה חשיפה בגין הלוואות שהעמידה שהינה גבוהה יותר באופן משמעותי ביחס לאמור בדיווחים הקודמים וכי אין לחברה יכולת להעריכה בעת הזו. החברה בוחנת אם ייתכן שבגין חלק מהחשיפה כאמור הועמדו ערבויות אישיות על ידי בעלי השליטה בחברה".
בהמשך ישיר לכך, הבורסה עצמה פרסמה מאוחר יותר הודעה לפיה "קיימת אי-בהירות בענייניה של החברה" ולכן המסחר במניותיה הושעה החל מהיום. בבורסה ציינו כי "אם לא יתקיימו התנאים לחידוש המסחר בניירות הערך של החברה עד לישיבת דירקטוריון הבורסה שתתקיים ביום 23.6.22, ידון הדירקטוריון בהמשך השעיית המסחר".
עוד ציינו בבורסה כי "החברה טרם פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של 2022. ככל שהחברה לא תפרסם את הדוחות כאמור וזאת עד ליום 30.6.22, תתווסף להשעיית המסחר גם עילת אי-פרסום דוחות כספיים".

צ'קים בסך 7.7 מיליון שקל "נעלמו" מהקופה

כזכור, לאחר שדיווחה על מיליוני שקלים ש"נעלמו" מקופתה, חברת האשראי החוץ-בנקאי הודיעה לפני כשבועיים כי בקופת החברה חסרות המחאות שניתנו בסניף נצרת בסך כ-7.7 מיליון שקל.
לאור כך, החברה הודיעה כי שי פנסו ושלמה אייזיק, מבעלי השליטה בחברה ודירקטורים בה, התחייבו כי אם החברה לא תצליח לאתר ולגבות את הצ'קים החסרים עד סוף השנה, הם יעבירו לחברה את הסכומים החסרים.
כמו כן, בהודעה שנשלחה טענו בחברה כי "בבדיקה התגלו ממצאים ראשוניים לפיהם קיים חשש שמנכ"ל החברה, צחי אזר, שהוא גם מבעלי השליטה בה, נטל לכאורה מהחברה כספים בסכום שאינו מהותי לחברה. בהתאם לכך, נדרש מר אזר להשיב מיידית כל סכום שנטל".
2 צפייה בגלריה
לנציאנו, אזר והחולצה החדשה
לנציאנו, אזר והחולצה החדשה
"חשש שנטל לכאורה מהחברה כספים". צחי אזר, מנכ"ל ומבעלי יונט קרדיט
(צילום: יח"צ)
עוד ציינו בהודעה כי "בימים אלה בוחן הבודק החיצוני את התנהלותו של אזר בעניינים נוספים, ככל שקיימים, וכן ממשיך בהשלמת הבדיקה. מר אזר התבקש לשהות בחופשה עד לגמר הבירור".
יחד עם זאת, מאוחר יותר טענה החברה כי "אין כל קשר בין ההמחאות החסרות מהסניף בנצרת לבין הודעת החברה בעניינו של המנכ"ל. אזר הוצא לחופשה עד לגמר בירור בעניינו לאחר שהתברר כי נטל הלוואה בסכום של 70 אלף שקל מהחברה וזאת ללא דיווח כנדרש לאסיפה הכללית. המנכ"ל נדרש להשיב את הכספים לחברה.
"דירקטוריון החברה פועל על פי הדין ונעזר בייעוץ משפטי צמוד מהרגע שנודע לו החשש לחסרונן של ההמחאות. הדירקטוריון מינה בודק חיצוני מקצועי ומלווה את הבדיקה באופן שוטף ומקבל החלטות לטובת החברה ופעילותה. בעלי השליטה בחברה מביעים אמון מוחלט ביכולתיה של החברה ובפעילותה העסקית", טענו ביונט קרדיט.
בתוך כך, בחברה ציינו כי לאור המצב החליטו להקפיא את תשלום המענקים לנושאי משרה בגין שנת 2021, וזאת עד למיצוי הבדיקה על ידי הבודק החיצוני. עוד צויין כי "כי החברה בוחנת את ההשלכות החשבונאיות של האירועים האמורים לעיל ואת השפעתם על הדוחות הכספיים לתקופות קודמות".

כחלון קיבל 8.3 מיליון שקל בשנה עבור 80% משרה

בשנה שעברה אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה את חבילת התגמול של כחלון ברקע ביקורת ציבורית רחבה. חבילת התגמול של כחלון כיו"ר הדירקטוריון עמדה על סך של 8.3 מיליון שקל בשנה הראשונה עבור 80% משרה. שכרו של כחלון עמד על 1.3 מיליון שקל בשנה, בנוסף למענק שנתי בגובה של 864 אלף שקל. כמו כן, במסגרת תפקידו קיבל כחלון 650 אלף אופציות לרכישת מניות החברה ב-30 אגורות למניה על פני חמש שנים.
התנאים של כחלון חרגו ממדיניות התגמול של יונט קרדיט. רכיב התגמול הקבוע חרג ב-50 אלף שקל לשנה, ותקופת ההבשלה של האופציות שנקבעה חרגה בשנתיים מהמדיניות בחברה. שווי האופציות לשנה גבוה ב-270% מעלות השכר המוצעת - כאשר החברה קבעה תקרה של 150%.
הביקורת שהתעוררה בעקבות חבילת התגמול נוגעת לחוק שכר הבכירים במערכת הפיננסית, שעליו חתם כחלון כשהיה שר אוצר. החוק מגביל את שכר הבכירים במערכת הפיננסית לתקרה של 2.5 מיליון שקל בשנה, או פי 35 מהשכר הנמוך בתאגיד הפיננסי.