שאלה:

האם יש עניין להדליק נרות חנוכה (בברכה) במניינים ברחוב, כאשר חלקם חשופים לגשם?
יש לכם שאלה? לחצו על "שלח שאלה" (בקוביית החדשו"ת, בצד שמאל)

תשובה:

א. מצוות חנוכה "נר איש וביתו" - כך הגדירו חז"ל. והיינו, שמעיקר הדין די בנר אחד בכל יום, לכל בני הבית. כבר תמהו האחרונים, במה נשתנה דין זה ממצוות אחרות שהן חובת הגוף, כלומר שיש חיוב לכל אחד ואחד, בעוד שבחנוכה המצווה לאדם אחד היא להדליק לאחרים. על כל פנים, ברור שהמצווה מוגדרת כחובת האדם ביחס לביתו, ולכן כאשר אין האדם מצוי בביתו - מדליקים עבורו, אף על פי שאינו שם ולא יראה את הנרות.
ב. אולם מי שאין לו בית כלל, מסתבר שאינו פטור מחובת ההדלקה, ולא נתברר בפוסקים היכן ידליק אדם כזה. יש שהורו שידליק בכל מקום שאפשר.
ג. הראשונים מביאים את המנהג להדליק נרות בבית הכנסת משום פרסום הנס, אף על פי שלא הייתה תקנת חכמים על הדלקה זו, אלא בבית היחיד בלבד.

מספר הסברים הובאו למנהג זה:

א. מפני האורחים שאין להם בית, ותקנו עבורם הדלקת נרות בדומה למנהג קידוש בבית הכנסת.
ב. כדי לפרסם את הנס בפני כל העם, מכיוון שאין יכולים לקיים את המצווה כתיקונה – להדליק את הנרות בפתח הבית מבחוץ, "מפני יד הגויים שתקיפה עליהם" (מחשש ביטחוני בגלות).
ג. זכר למקדש.
ד. בהלכה נאמר שמברכים על הדלקה זו אף על פי שאיננה אלא מנהג, כמו שמברכים על אמירת הלל בראש חודש, שגם הוא מנהג.
יש שתמהו על הלכה זו, ובעיקר על הברכה על ההדלקה בבית הכנסת, במיוחד לפי שיטת הספרדים שאין מברכים על ההלל בראש חודש, מכיוון שהוא מנהג.
גם מהקידוש בבית הכנסת אין ראיה, שהרי רבים העדיפו לא לברך בזמננו, מכיוון שאין לנו אורחים, וגם מהרמב"ם שאינו מזכיר מנהג זה. אף על פי כן נתקבל המנהג להלכה, וכך נוהגים אפילו בקהילות הספרדים.

שאלה נוספת התעוררה ביחס למסיבות

האם בהתכנסות רבים לצורך חגיגי - כמו מסיבת חנוכה, נישואין וכדומה - יש מקום להדליק נרות, מאותן סיבות של הדלקה בבית הכנסת?
במקרה כזה, בוודאי מתעוררות בכל תוקף השאלות הנזכרות, ובעיקר לעניין הברכה. שהרי איננו יכולים לחדש מדעתנו מנהגים ולברך עליהם. ואכן, הורו האחרונים שלא לברך במסיבות.
יש להעיר שאחד הפוסקים, כותב לברך באם המסיבה מתקיימת מחוץ לבית, מכיוון שבזה מתקיימת כוונת המצווה לפרסם את הנס, ואפילו אנשים שהדליקו כבר בבית, לא פטרו עצמם מעיקר המצווה שהיא בחוץ.

ומה הדין בתפילה בחוץ, במקום שאינו בית כנסת?

האם ניתן לדמות זאת לבית כנסת, וממילא יחזור המנהג להדליק בברכה - או שמא זה דומה להתכנסות כמו מסיבה, שאין להדליק בה לדעת רוב הפוסקים בברכה?
בפשטות נראה שניתן לדמות זאת לבית כנסת ולהדליק בברכה. גם בנוגע למסיבות יש רבנים שהורו שאם מתפללים במקום – ניתן להחשיב זאת כמקום תפילה וכבית כנסת, ולהדליק שם נרות בברכה.
במקרה שבו אנחנו דנים, מכיוון שכבר מתפללים ברחוב זמן רב, ניתן להחשיב את המקום כבית תפילה, ולכן אפשר להדליק בברכה כדי לפרסם את הנס, וכפי שנוהגים בבית הכנסת (משיב: הרב שמואל שפירא, רבה של כוכב יאיר).