שאלה:

התארחנו אצל משפחה, ובארוחה היו שני גברים ושש נשים. הועלתה השאלה האם יש חיוב לנשים לזמן, מכיוון שאין שלושה גברים. במידה ויש חיוב על הנשים לזמן, מה הגברים צריכים לעשות - לענות לזימון הנשים, לשתוק, או ללכת מהשולחן?
נשמח לדעת מה דעת ההלכה?

תשובה:

זימון של שלושה אנשים שאכלו יחד הוא חובה. כך נאמר במשנה: "שלשה שאכלו כאחת חייבין לזמן". (ברכות מה, א). מקור החיוב נלמד בגמרא (שם): "אמר רב אסי: דאמר קרא 'גדלו לה' אתי ונרוממה שמו יחדו'. רבי אבהו אמר מהכא: 'כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלהינו'". מדובר על אחד שקורא לאחרים, ולפחות שניים שיענו לו.
יש לכם שאלה? לחצו על "שלח שאלה" (בקוביית החדשו"ת, בצד שמאל)
וכך נפסק להלכה: "שלושה שאכלו פת כאחד חייבין לברך ברכת הזימון קודם ברכת המזון, ואי זו היא ברכת הזימון: אם היו האוכלים משלושה עד עשרה, מברך אחד מהם ואומר: 'נברך שאכלנו משלו' והכול עונין – 'ברוך שאכלנו משלו ובטובו חיינו', והוא חוזר ומברך – 'ברוך שאכלנו משלו ובטובו חיינו'" (רמב"ם הלכות ברכות, פרק ה הלכה ב).
בהמשך המשנה שם נאמר כי אין נשים מצטרפות לזימון. בגמרא מבואר כי יש בעיה של צניעות בצירוף נשים ועבדים, אולם נשים לעצמן מזמנות. ועדיין יש מקום לבירור האם אמירת הגמרא על נשים המזמנות, היא בגדר של חיוב או רשות. בעלי התוספות הסיקו שכוונת הגמרא היא שנשים מזמנות אם הן רוצות בכך, אבל אין זו חובה. במקור אחר העוסק בזימון נשים, משתמע שנשים חייבות בזימון (ערכין ג, א).

להלכה נפסק כי נשים יכולות לזמן

"נשים ועבדים וקטנים אין מזמנין עליהן אבל מזמנין לעצמן, ולא תהא חבורה של נשים ועבדים וקטנים מפני הפריצות, אבל נשים מזמנות לעצמן" (רמב"ם הלכות ברכות, פרק ה הלכה ז). לא ברור מלשון הרמב"ם אם הנשים חייבות או יכולות, וכך גם בשולחן ערוך (אורח חיים קצט, סעיף ו).
1 צפייה בגלריה
אז מזמנות או לא? השורה התחתונה - בשורה הכמעט תחתונה
אז מזמנות או לא? השורה התחתונה - בשורה הכמעט תחתונה
אז מזמנות או לא? השורה התחתונה - בשורה הכמעט תחתונה
(צילום: shutterstock)
המשנה ברורה מסביר כי נשים לא מצטרפות לגברים (להשלים את המספר) אבל שלוש נשים יכולות לזמן. הבדל זה נובע מצניעות: "משום שאין חברתן נאה שיהיה הצירוף של שלושה על ידי הנשים", והוא מוסיף ש"אפילו אישה עם בעלה ובניה, גם כן אין נכון להצטרף מטעם זה".
הסבר זה צריך עיון גדול: מדוע אישה עם בני ביתה, ובעיקר בימינו, "אין חברתן נאה"? גם אחד מהאחרונים תמה על כך, ולדעתו בעיית הצניעות מתעוררת רק בישיבה של נשים ועבדים (שו"ת שואל ומשיב, מהדורה א ח"ג, סימן קנה).
לעומת זאת ישנם פוסקים על פי הגמרא במסכת ערכין, שנשים חייבות לזמן לעצמן, אף על פי שבאשכנז לא נהגו כן. בגלל מחלוקת זו של הפוסקים הכריע הבן איש חי: "הנה כי כן ראוי שכל אדם ילמד לנשי בני ביתו שיהיו מזמנות לעצמן כשהם אוכלים בשלוש".
ישנה דעה נוספת הסבורה שנשים גם מצטרפות לשלושה כאשר יש גבר אחד ושתי נשים, או שני גברים ואישה אחת (טור בשם ר' יהודה), אולם רבים חולקים על כך (שו"ת מהר"ם מרוטנבורג ח"ד, סימן רכז). ה"ערוך השולחן" מסביר כי נשים "כשאכלו עם ג' אנשים - חייבות הן גם כן לשמוע ולענות ברכת הזימון, אבל לעצמן אין חובה". הוא מוסיף שמנהג העולם הוא שנשים אינן חייבות לזמן, "ולא שמענו מעולם שנשים יזמנו לעצמן".
לאור דעות אלו, פסקו האחרונים כי "נשים מזמנות לעצמן רשות, אבל כשאוכלות עם האנשים חייבות ויוצאות בזימון שלנו. ולכן ראוי לכל ירא שמים ללמד את בני ביתו שישמעו לזימון האנשים ויענו אחריהם בלחש". הוא מעיר כי למעשה, "לא מצינו שיקפידו וידקדקו על כך... וכבר מצינו כמה לימודי זכות על שאינם מקפידים על זה והנח להם לישראל, אך אלו שיקפידו על כך" – בוודאי שנכון הוא (פסקי תשובות על משנה ברורה).

אז מה הדין אם יש שלוש נשים, ויושבים שם גבר אחד או שניים?

כתבו האחרונים שאין הנשים צריכות להימנע מלזמן, והגברים שנמצאים שם צריכים לענות אחר האישה המזמנת. אם אכלו "כזית" או שתו "רביעית" – יענו כנוסח הזימון, ואם לא – יענו: "ברוך ומבורך שמו תמיד לעולם ועד" (הליכות ביתה יב, ז, עפ"י רשז"א).
"פניני הלכה" מסביר (בשם הר"ן) מדוע במקרה כזה נשים מזמנות (לעומת המקרה שנשים אינן מצטרפות לגברים לזימון משום צניעות): כאשר הצירוף שלהן יוצר מציאות חדשה של חיוב זימון, יש צד של פריצת גדרי הצניעות, כי אז הם צריכים להתלכד יחד ליצירת החיוב, ולא כאשר החיוב הוא מצד שלוש נשים. וכן, כאשר יש שלושה גברים ונוצר חיוב, גם הנשים שישבו שם חייבות לענות על הזימון שלהם.
יש שכתבו שבזמננו המציאות השתנתה, והנשים הן חלק מהישיבה בארוחה ושותפות לה, ולכן אין מניעה שמשפחה - איש, אשתו וילדיו - יוכלו להצטרף, ואין בזה פגיעה בצניעות. אחרים חולקים וסוברים כי אין גבול ברור בין מי מהמשפחה שיוכל להצטרף לבין אנשים נוספים, ובגלל החששות יש להמשיך במנהג הקיים (חשש המכונה "מדרון חלקלק") (אקדמות כו, דיון ארוך בנושא; הרב יעקב מדן, הרב אליעזר מלמד ועוד).

השורה התחתונה:

לסיכום: שלוש נשים (לפחות) שאכלו יחד, בוודאי ראוי שיזמנו לעצמן.
אם גבר או שניים יושבים שם – יכולים הגברים גם כן לענות לזימון של הנשים.
הרב שמואל שפירא, רבה של כוכב יאיר