3 צפייה בגלריה
 ישיבת ממשלה
 ישיבת ממשלה
ראש הממשלה בנט
(צילום: EPA)
ביקורת חריפה מצד בג"ץ על התנהלות המדינה בנוגע לעבודות הנדרשות בבית ראש הממשלה נפתלי בנט ברעננה ובמעון ראש הממשלה בירושלים. בפסיקה בנוגע לעתירות על הפגנות ליד בית בנט, כתב השופט יוסף אלרון כי "התקבלה תמונה עגומה של מנהל בלתי תקין בעליל". הוא ציין חוות דעת שהוגשה באיחור, קידום עבודות בנייה ללא הליך תכנוני "ורושם מטריד שהדברים נעשים ללא יד מכוונת".
העתירות עצמן התקבלו בחלקן. הגישו אותן עיריית רעננה ושכניו של ראש הממשלה, נגד המתווה שקבעה המשטרה באשר לקיומן של הפגנות בקרבת בית ראש הממשלה ברעננה. לפי המתווה שגיבשה המשטרה, ההפגנות שיתקיימו בסביבת הבית יהיו בתדירות של עד שלוש פעמים בשבוע, ונקבעו הנחיות לגבי רעש בהפגנות. בעתירות נטען כי המתווה שגובש כלל אינו נאכף על ידי המשטרה. שכניו של ראש הממשלה ביקשו גם שבית המשפט יורה על הפסקת עבודות הבינוי והגבלות התנועה בסביבת בית בנט ברעננה. בדיון שהתקיים בהליך, ובעקבות הערות בית המשפט, הסכימו העותרים לוותר על טענות אלו.
הפגנת מתנגדי חיסונים מול ביתו של בנט ברעננה, דצמבר 2021

בית המשפט פסק היום כאמור כי בנוגע למתווה ההפגנות, דין העתירות להתקבל בחלקן. בנוגע ל"זמן" ו"מקום" ההפגנות, קבע השופט נועם סולברג, כי מעדכון שנמסר עולה שמאז הגשת העתירות חל שינוי באופי ההפגנות, המלמד על היעדר הצדקה להתערבות שיפוטית. בין היתר עלה כי ההפגנות נערכות בהיקף נמוך יותר, בעצימות פחותה, וככלל, הן מתקיימות במוצאי שבתות בלבד. גם העותרים לא חלקו על הנתונים הללו. לפיכך, נקבע כי אין מקום להתערבות בהיבטים אלו.
לצד זאת צוין, כי אם תדירות ההפגנות ועצימותן היו נמשכות כבתחילה, היה מקום לקבוע מתווה מצומצם יותר מזה הקיים - הן בכל הנוגע לתדירות ההפגנות והן בנוגע למיקומן ביחס לבתי המגורים באזור. זאת, משום שמתן אפשרות להפגין במקום שלוש פעמים בשבוע, בצמוד לבתי מגורים, בסביבה שקטה ושלווה, איננו מתחייב מפסקי הדין שניתנו עד כה במקרים דומים, שבהם הותר לקיים הפגנה חד-שבועית, באזור מרכז מסחרי, שאינו צמוד לבתי מגורים. מכל מקום, משהודיעה המשטרה כי בכוונתה לשוב ולבחון בעתיד את הוראות המתווה, אם יתעורר הצורך, הובהר בפסק הדין כי על המשטרה לשקול במסגרת זו גם את צמצום המתווה. זאת, מחמת הפער הברור שנמצא, בין נסיבות מקרי העבר, לנסיבות מקרה זה.
באשר ל"אופן" ביצוע ההפגנות, נמצא כי הנחיות מסוימות במתווה הקיים, בנוגע לשעות שבהן מותר להקים רעש, אינן עולות בקנה אחד עם הוראות הדין, ועל כן, יש לפעול לתיקונן. מעבר לכך נקבע, כי המשטרה מחויבת לאכוף את הוראות הדין, בנוגע לרעש מן ההפגנות, כך שלא יחרוג מהרף המותר. זאת, שלא כעמדת המשטרה, שטענה כי השאלה מהו רעש בלתי-סביר, לעניין הפגנות, תיקבע לפי אומד דעתו של השוטר שנוכח בשטח, וכי לא ניתן לפעול במקרה כזה בהתאם לתקנות.
3 צפייה בגלריה
אבטחה סביב ביתו של נפתלי בנט יומיים לפני השבעתו לראשות הממשלה
אבטחה סביב ביתו של נפתלי בנט יומיים לפני השבעתו לראשות הממשלה
ביתו של בנט ברעננה. השופטים לא הכריעו אם מודבר במעון פרטי או רשמי
(צילום: שאול גולן)
השופטים קבעו כי לא נמצא מקום להכריע בשאלה אם בית ראש הממשלה ברעננה הוא מעון פרטי או מעון רשמי, משום שהדבר אינו דרוש לצורך הכרעה בהליך זה. כמו כן נקבע כי אין מקום להידרש לטענות שהועלו לגבי עבודות הבנייה ומגבלות התנועה בסביבת בית ראש הממשלה ברעננה.
השופט יוסף אלרון עמד בחוות דעתו על חשיבותן של זכות ההפגנה והזכות לחופש ביטוי, והדגיש כי משיבי הממשלה תמכו בהותרת מתווה ההפגנות אשר גובש על כנו, תוך שהבהירו שככלל, המפגינים פועלים בהתאם למתווה שגובש. הוא הוסיף כי לא ניתן להימנע מלהתייחס לתמונה העגומה שהתגלתה ולמנהל הבלתי תקין בעליל שנחשף במסגרת הדיון בעתירות, בכמה מישורים.
תחילה, ביחס לכך שבשל "שגגה", כלשון משיבי הממשלה, רק בשלב מאוחר עד מאוד של הדיון בעתירות הובא לידיעת בית המשפט דבר קיומה של חוות דעתה של היועצת המשפטית למשרד ראש הממשלה מיוני אשתקד. זאת, כאשר במוקד הדיון בעתירות עמדה שאלת היותו של בית ראש הממשלה ברעננה בית פרטי או מעון רשמי, על כל הנגזר מכך ביחס להיקף זכות ההפגנה ולאיזון הראוי שבינה לבין אינטרסים מתחרים.
3 צפייה בגלריה
השופט אלרון. ביקורת חריגה
השופט אלרון. ביקורת חריגה
השופט אלרון. ביקורת חריגה
(צילום: גיל נחושתן)
השופט אלרון ציין כי לא מן הנמנע שאילו חוות הדעת האמורה הייתה מובאת לידיעת בית המשפט במועד הגשת העתירות או בסמוך לאחר מכן, תוצאת ההליכים הייתה שונה. "שגגה" זו, כתב, אף הובילה לכך שהמדינה, בידה האחת, ביקשה כי בית המשפט ידחה חלק מטענות העותרים - אולם בידה האחרת קידמה עבודות אלו ללא ההליך התכנוני הנדרש, באופן שבו נמנעה מבעלי עניין שונים האפשרות להגיש התנגדויות אלו טרם ביצוע העבודות. כך, שבעוד כל אזרח נדרש לדאוג להוצאתם של היתרי בניה בטרם ביצוען של עבודות המחייבות היתר, במקרה זה עבודות הבינוי לקראת סיומן, ואולם הליכי קבלת האישורים הנדרשים - עוד בחיתוליהם.
הוא הוסיף, שבכל הנוגע להתנהלות המדינה ביחס לעבודות הנדרשות בבית ראש הממשלה ברעננה ובמעון ראש הממשלה בירושלים, מתקבל רושם מטריד כי הדברים נעשים ללא יד מכוונת ותוך היגררות שאיננה ברורה. למעשה, למרות שהודגשה חשיבותן של העבודות הנדרשות במעון ראש הממשלה בירושלים, עד למועד הדיון האחרון בעתירות הן כלל לא החלו. תוצאת הדברים היא שהתנהלות המדינה, וגרירת הרגליים ביחס לביצוע העבודות הנדרשות במעון ראש הממשלה בירושלים, גרמה סבל רב לדיירים תמימים, ועל כך יש להצר.
עו"ד אוריאל חור ניזרי המייצג את השכנים בירך על פסיקת בג"ץ. "על אף שיכול היה להתעלם מהמעשים החמורים שנעשו על ידי ראש הממשלה וסביבתו, בחר בית המשפט העליון בדרך הצדק. הדברים קשים נגד ראש הממשלה נפתלי בנט והיועצת המשפטית למשרד ראש הממשלה, עו"ד שלומית פרגו ברנע, גם אם לא בצורה ישירה אך בצורה ברורה והדברים מדברים בעד עצמם, באשר לכל ההתנהלות סביב מבצר בנט ברעננה. מטרידים הדברים את בית המשפט העליון וראוי שיטרידו כל אזרח במדינת ישראל. על אף שאין זה נושא העתירה ועתירת המשך תוגש בימים הקרובים, השופטים בביקורת קשה ובאומץ יצאו חוצץ נגד ההתנהלות הפסולה של רה"מ וסביבתו. ניכר כי נחצה הגבול אל עבר הקו הפלילי".