בעולם העבודה החדש והגמיש, המשלב בין הגעה פיזית למשרד לבין עבודה מקוונת מהבית, ובמיוחד עם התפרצות האומיקרון, עובדים נאלצים לעבוד מעבר לשעות הרגילות. אך לא תמיד ברור מתי מגיע להם גמול עבור שעות נוספות. לדוגמה בנסיבות בהן מיטשטשים הגבולות, או כאשר מדובר במענה טלפוני לאחר שעות העבודה הפורמליות או מענה נקודתי לדוא"ל. גיבשנו מדריך בסיוע עו"ד רעות שגיב-גרטלר, שותפה מייסדת במשרד דרור גל רעות שגיב, המתמחה בדיני עבודה ומשמעת. כמובן, אין לראות בו תחליף לייעוץ משפטי או לחוות דעת מסוג כלשהו.
1 צפייה בגלריה
(צילום: Shutterstock)
מתי מגיע לעובד תשלום עבור שעות נוספות? חוק שעות עבודה ומנוחה קובע מסגרת שעות שמעבר לה העובד זכאי לתשלום על שעות נוספות, ברמה היומית וברמה השבועית. לאחר קיצור שבוע העבודה הועמד המספר על 42 שעות בשבוע, כאשר יום עבודה רגיל עומד על 8.6 שעות בארבעה מימי השבוע, ויום נוסף קוצר בשעה והועמד על 7.6 שעות. זאת, למעט הסדרים מיוחדים שהוחלו לאחר קיצור שבוע העבודה.
על מי לא חלות הוראות החוק? על אוכלוסיות מיוחדות כגון שוטרים, עובדי צוות אוויר, יורדי ים ועוד, וכן עובדים שלהעסקתם אופי מיוחד, כמו עובדים בתפקידי הנהלה, עובדים בתפקידים הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי, ועובדים שתנאי עבודתם אינם מאפשרים פיקוח על שעות העבודה והמנוחה. להם נקבעו לרוב הסדרים מיוחדים. ברמה הפרקטית, פסיקת בתי הדין צמצמה משמעותית את האוכלוסיות שהוצאו מתחולת החוק.
בשל האומיקרון, אנחנו עוברים לעבוד מהבית והמעסיק הודיע שהיות שהוא מעריך שמהבית אעבוד פחות - הוא מבקש להפחית 10% משכרי. ככלל, מציינת עו"ד רעות שגיב-גרטלר, הפחתת שכר מהווה שינוי בתנאי ההעסקה וטעונה שימוע ומתן זכות טיעון לעובד. אם המעסיק מחליט על שינוי חד-צדדי בתנאי העבודה, העובד יכול לטעון להרעת תנאי העבודה, מה שמקנה לו זכות להתפטר ולהיחשב כמפוטר. הדברים עשויים להיות שונים כשמדובר בעובד ששכרו משולם לפי שעות, והיקף ההעסקה ממילא משתנה מדי חודש. במקרה כזה המעסיק יכול בנסיבות מסוימות לקצוב את מספר שעות העבודה, או לדרוש שלא יהיו שעות נוספות. אם השינוי הוא נקודתי, מוצע למעסיק ולעובד להגיע להבנות, שיקדמו את המשך העבודה המשותפת.
מהו הגמול על העסקה בשעות נוספות? ככלל, עובד זכאי לגמול שלא יפחת מ-125% משכרו הרגיל על שתי השעות הנוספות הראשונות, ו-150% על כל שעה נוספת שלאחריהן. הזכאות נבחנת ברמה היומית או השבועית. כלומר, עובד המועסק שעתיים נוספות יהיה זכאי לתוספת של 25% מערך שעת העבודה הרגילה שלו. לדוגמה, אם ערך השעה שלו עמד על 40 שקל, יהיה אותו עובד זכאי לתוספת של 10 שקלים לשעתיים הנוספות הראשונות, ולתוספת של 20 שקלים החל מהשעה הנוספת השלישית.
עובדים במשרה חלקית זכאים לתשלום שעות נוספות לפי הערך הרגיל של שעה, ללא תוספת. כך, עובד המועסק 4 שעות ביום לפי 40 שקל לשעה, זכאי ל־40 שקל על השעה החמישית.
מותר לשלם שכר שעות נוספות גלובלי? חוק הגנת השכר קובע איסור על תשלום שכר שעות נוספות כולל, לעובד שהוראות חוק שעות עבודה ומנוחה חלות עליו. דהיינו, לא ניתן לשלם שכר מבלי להפריד את התשלום בגין השעות הנוספות. אם נקבע שכר כולל כזה, הוא ייחשב כשכרו הרגיל של העובד. מותר לשלם גמול קבוע בגין שעות נוספות גלובליות אם הוא משקף את ממוצע השעות הנוספות שהעובד מבצע. אם יתברר בדיעבד שנקבע גמול שאינו מספק עבור השעות הנוספות שבוצעו בפועל, המעסיק עשוי להיות מחויב בתשלום הפרשים.
הבחינה יכולה להיעשות גם לאורך תקופה. למשל, אם שולם לעובד תשלום גלובלי עבור 30 שעות נוספות בחודש, הגמול יוכר כמספק גם במקרים שבהם בחלק מהחודשים הוא ביצע היקף גבוה יותר, ובחודשים אחרים ביצע היקף נמוך יותר.
האם עובד שיטען כי עבד מהבית מעבר לשעות העבודה, יהיה זכאי לגמול שעות נוספות? הדין אינו מבחין בין זכאות לשעות נוספות בעבודה מהבית לבין זכאות כשהעבודה מבוצעת במקום העבודה. בנסיבות אלו מוצע למעסיקים לקבוע הגדרות ברורות לגבי היקפי העבודה הנוספת המאושרים, או לגבי כללי דיווח על השעות הנוספות. "כשאין דיווח נוכחות מסודר, בהתאם לתיקון לחוק הגנת השכר, הנטל הוא על המעסיק להוכיח שהעובד לא ביצע שעות נוספות, ואם המעסיק לא יעמוד בנטל, החזקה על פי החוק תהיה שהעובד ביצע שעות נוספות בהיקף של 15 שעות נוספות בשבוע, או 60 שעות נוספות בחודש", מציינת עו"ד רעות שגיב-גרטלר. המגמה בקביעת מספרים אלה היא לתמרץ מעסיקים להפעיל מנגנונים לדיווח על שעות נוספות, שאם לא כן, יראו אותם כאילו העסיקו בשעות נוספות ברף העליון הקבוע בהיתר הכללי להעסקה בשעות נוספות.
עו"ד רעות שגיב עו"ד רעות שגיב צילום: עדו רוזנטל
איך הממשלה נערכת לעניין השעות הנוספות בתקופת האומיקרון? השבוע, בעקבות צפי להיעדרות נרחבת של עובדים, נודע כי שרת הכלכלה אורנה ברביבאי תפרסם תיקון קצוב בזמן להיתר הכללי להעסקה בשעות נוספות. הוא ייכנס לתוקף ביום ראשון, ויגדיל את מכסת השעות הנוספות המותרת ברמה היומית מ-12 ל-14, וברמה השבועית מ-16 ל-25, אך בתנאי שלא יבוצעו יותר מ-8 ימים בחודש בהיקף של 14 שעות, וסך השעות הנוספות הכולל בחודש יוגבל ל-90 שעות.
עו"ד שגיב-גרטלר: "הגדלה זו הוגבלה אך ורק למעסיקים יותר מ-20 עובדים, שלפחות 20% מהם נעדרו בנסיבות שאינן תלויות במעסיק. המגמה היא לתת למעסיקים כלים מיידיים שיאפשרו רצף בפעילות העסק. מדובר בפתרון נקודתי שאינו משנה באופן מהותי את ההסדרים לגבי העסקה בשעות נוספות". בהיתר לא ייכללו ענפים מסוימים מטעמי בטיחות, כמו נהגים ופועלי בניין.