תגיות חמות
מידע כללי:

מס הכנסה הוא מס שמטילה המדינה על הכנסה של תאגיד או יחיד. המס הוא תשלום המשולם בכפוף להוראות פקודת מס הכנסה, לכל שנת מס, בשיעורים המפורטים בפקודה, על הכנסתו של אדם תושב ישראל שהופקה בישראל או מחוץ לישראל, ועל הכנסתו של תושב חוץ שהופקה או נצמחה בישראל מהמקורות המנויים בפקודה - בהם עסק, משלח יד, שכר עבודה, ריבית, דיבידנד, נכסים, פטנטים, זכויות יוצרים.

ניתן לקבל הקלות או פטור ממס הכנסה בהתאם לקריטריונים הקבועים בחוק, בין היתר בנסיבות בריאותיות. מידע על ההקלות ניתן לקבל מרשות המיסים, שהיא גוף ממשלתי הפועל תחת משרד האוצר.
מוקד רשות המיסים פועל במספרי הטלפון הבאים: 02-5656400, 4954* או 1-222-4954.

רשות המסים רשתות חברתיות:
כל הכתבות מס הכנסה
תגיות חמות